Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Valtuustoaloite Kemijoen rantojen siistiminen Yläkemijoen kylien alueella (Autti-Tennilä väli) työllisyystöinä

ROIDno-2018-3606

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vesa Puuronen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Esitän, että Rovaniemen kaupunki teettää työllisyystöinä Kemijoen rantojen siistimisen Yläkemijioen kylien alueella (välillä Autti – Tennilä) kevään 2019 ja syksyn 2019 aikana. Tarkoituksena on avata näkyviin eräs Suomen kauneimmista jokimaisemista, mikä houkuttelee alueelle matkailijoita ja parantaa asukkaiden viihtyisyyttä. Lisäksi hankkeessa on mahdollista työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Aluelautakunnat työstivät yhteistyössä asukkaiden ja yritysten kanssa Rovaniemen kylästrategian 2025 - Elinvoimaisilla kylillä on hyvä elää ja yrittää. Strategia toteuttaa osaltaan Rovaniemen kaupunkistrategiaa ja siinä on kolme pääkohtaa:

  1. Sujuvat ja asukaslähtöiset palvelut
  2. Elämyksellinen ja toimiva elinympäristö
  3. Elinvoimaiset ja monipuoliset elinkeinot

Kohdan 2) mukaisesti kaikilla aluelautakunta-alueilla halutaan toteuttaa mm. maisemanhoitohankkeita, jonka tavoitteena on saada kylä-  ja luononmaisemat kauniiksi ja viihtyisiksi. 

Kylille järjestettiin kysely siitä, mitkä alueet haluavat osallisua maisemanhoitohankkeeseen. Kiinnostuksen osoitti 27 kylää, jotka nimesivät kalueiltaan hankkeeseen yhteyshenkilöt.  Alueelliset palvelut lähestyi Lapin ammattikorkeakoulun metsätalousinsinöörikoulutuksen yksikkö ja sieltä tiedusteltiin maisemanhoitosuunnitelmien laatimista oppilastyönä. Oppilaitos tarttui haasteeseen ja nyt 16 opiskelijaa laativat suunnitelmat opinnäytetöinä kylille. Suunnitelmat valmistuvat viimeistään syksyllä 2020 osa jo aiemmi.

Yläkemijoelle on laadittu vuonna 2016 Yläkemijoki komiaksi maisemanhoitosuunnitelma, mutta sen toteutus ei ole käynnistynyt. Nyt käynnissä on ko. maisemasuunnitelman päivitys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen ja siihen annetun lausunnon tiedoksi. Kaupunginhallitus toteaa, että alueelliset palvelut käynnistää maisemanhoitosuunnitelmien toteuttamisen yhteistyössä kylien toimijoiden ja oppilaitosten kanssa (Lapin AMK ja Redu). Lisäksi työn toteuttamiseen pyritään saamaan mahdollisuuksien mukaan palkattua pitkäaikaistyöttömiä. Tästä on hyviä käytännön kokemuksia jo mm. Narkauksesta ja Niesistä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat