Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Valtuustoaloite Rovaniemelle oma ruokakulttuuristrategia

ROIDno-2019-3168

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valuutettu Miikka Keränne ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Ruoka on hyvin henkilökohtaista, mutta se on myös poliittista. Yksilö voi omassa arjessaan tehdä ruokailutottumuksillaan ja kulutuspäätöksillään monenlaisia valintoja: ruoalla voi edistää omaa terveyttään, paikallistaloutta ja kestävää kehitystä. Vastuuta näistä tärkeistä asioista ei kuitenkaan pidä jättää vain kuluttajille, vaan myös kaupungin on osoitettava esimerkkiä.

Ilmastonmuutos on merkittävimpiä uhkia ihmisten hyvinvoinnille ja ympäristölle. Yksi merkittävimmistä ilmastopäästöjen aiheuttajista on ruuantuotanto, jolla on myös muita massiivisia vaikutuksia ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin. Näitä vaikutuksia voidaan tutkimusten mukaan hillitä merkittävästi vähentämällä eläinperäisten tuotteiden osuutta ravinnosta. Tämän varmistamiseksi tarvitaan kunnianhimoinen tavoite ja konkreettinen suunnitelma, jossa huomioidaan myös mahdolliset eri ihmisryhmien ja toimialojen erityispiirteet.

Eläinperäisistä tuotteista ei tarvitse luopua kokonaan, mutta niiden vähentäminen on mahdollista ja tuonee pienenevän päästövaikutuksen ohella parannuksia myös ruuan terveellisyyteen ja eettisyyteen. Säästöjä kasvisruoalla ei pidä suoraan hakea, sillä kaiken ruoan on oltava myös maittavaa ja ammattimaisesti valmistettua.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Rovaniemi laatii oman ruokakulttuuristrategian, jolla pyritään edistämään terveellistä, ympäristö- ja ilmastovastuullista sekä paikallisuuden huomioon ottavaa ruokailua koko kaupunkikonsernissa että Rovaniemen alueella laajemminkin. Strategiassa tulisi edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi olla mukana ainakin seuraavat toimenpiteet:

 • puolitetaan liha- ja maitotuotteiden kulutus kaupunkikonsernissa vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen tukemiseksi valmistellaan kaupunkikonsernin kattava suunnitelma ja ohjeistus.
 • lisätään vegaaniruokapäiviä osaksi kaupunkikonsernin lounastarjontaa, ainakin kouluissa ja oppilaitoksissa
 • tehdään kasvisruoasta oletusruoka kaupunkikonsernin tarjoiluissa
 • kartoitetaan esimerkiksi paikallisten tuottajien ja ravintola-alan tarpeita ja tulevaisuusnäkymiä
 • vähennetään ruokahävikkiä
 • selvitetään keinoja edistää kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia ruokapolitiikan avulla
 • tunnistetaan paikallisen ruokakulttuurin mahdollisuudet osana sekä kaupungin viihtyvyyttä asukkailleen että matkailun kestävää kehittämistä"

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

 • Marja-Kaisa Mäntylä, ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö, marja-kaisa.mantyla@rovaniemi.fi

Perustelut

Ruoka- ja puhtauspalvelu / Mäntylä 5.3.2020

Kaupunkistrategia sisältää monia valtuutettujen esittämiä painopisteitä. Ruokakulttuuriin liittyvät toimenpiteet on syytä nostaa esille yli hallinto- ja toimialarajojen ja erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsittelyn yhteydessä. Terveellisyys, ympäristö- ja ilmastovastuullisuus ovat keskeisiä teemoja läpi kaupunkistrategian. Ruokaan ja sitä kautta ihmisten terveyteen liittyvät toimenpiteet koskevat koko kaupunkia, sekä alueen yrityksiä erityisesti elintarvikekauppaa ja ravintola-alaa sekä matkailua. 

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaisesti ilmastoruokaohjelman, jonka tavoitteena on tukea yhteiskunnan siirtymistä kohti ilmastokestävää ruokajärjestelmää. Ilmastoruokaohjelma painottaa ruokavaliomuutosten siirtymistä kasvispainotteisempaan suuntaan ja tämä tavoite on linjassa myös ravitsemussuositusten kanssa. Ruokatottumukset muuttuvat kuitenkin hitaasti ja on ymmärrettävä ja huomioitava ruoan eri merkitykset yksilölle ja yhteisölle. Terveyden ja ympäristön kannalta suositeltavien ruokavalintojen arvostamista, niihin mieltymistä ja niistä saatavaa ruokailoa tulee edistää eri kohderyhmillä mm. ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen keinoin. Näihin menetelmiin on todella tärkeää ja ajankohtaista panostaa, jotta tulevaisuudessa kasvispainotteinen ilmasto- ja terveysystävällinen ruokailu on yhä enemmän normi ja tavoitteet ruokahävikin vähentämisestä toteutuvat. 

Rovaniemen kaupungin ruokapalveluissa liha- ja maitotuotteiden kulutus on vähentynyt ja vegaani- ja kasvisruokaa on tarjolla muun ruokatarjonnan ohessa. Makumieltymykset muuttuvat hitaasti. Yleinen lihan käytön vähentämiseen liittyvä viestintä vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen ja luo kasvisten käytölle myönteistä mielenkiintoa. Rovaniemen kaupungin ruokapalvelu on ollut mukana Helsingin yliopiston koordinoiman Ilmastokestävyys julkisissa keittiöissä hankkeen vegaaniruoka-reseptiikan kehittämisen testausvaiheessa. Kasvis- ja vegaaniruuan tuotekehittämisestä on pitkäaikainen kokemus. Kasvis- ja vegaanivaihtoehtojen lisäämisellä on myönteisten vaikutusten lisäksi myös ruokahävikkiä lisääviä vaikutuksia.

Kaupunkikonsernin tarjoamissa ruokatarjoiluissa painopiste on niissä elintarvikkeissa, jotka ovat paikallisia tai niissä näkyy paikallinen kädenjälki. Poro, liha, marjat, kuusenkerkkä tai väinönputki tai paikallisilla täytteillä täytetty suklaakonvehti. Toisaalta kansainvälisen kaupungin vieraanvaraisuuteen kuuluu ottaa huomioon erilaisten kulttuurien tavat ja mieltymykset tapauskohtaisesti kunkin vierailun edellyttämällä tavalla.

Paikallisten tuottajien markkinat kehittyvät vain yrittäjien hyvällä yhteistoiminnalla. Tällä hetkellä siltä osin näkymät ovat hyviä ja kaupunki on mahdollistanut elintarvikkeiden tukku- ja jalostustoiminnan kehittämisen kaavoittamalla rakennusoikeutta ruoka-alan yrittäjille. Kaupungin, kaupunkikonsernin ja paikallisten ravintoloiden ostomäärät eivät riitä suuria investointeja vaativan ruoka-alan tukemiseen. Liiketoiminnan on kyettävä hakemaan markkinoita myös muilta paikkakunnilta ja ulkomaan viennistä.

Ruokahävikin vähentäminen on puheiden tasolla tämän hetken yleinen suuntaus. Kuluttajakäyttäytyminen ei kuitenkaan tue hävikin vähentämistä. Vähittäiskaupassa ja ammattikeittiöissä ihmisten mieltymykset ja tuotevalikoimien vaatimukset eivät näytä vähentyvän. Ruokalajien ja ylijäämäruuan hyödyntämisestä sen sijaan ollaan kiinnostuneita ja tarpeita on erilaisille ratkaisuille.

Rovaniemen kaupungin ruokapalvelu on saanut Sydänmerkin käyttöoikeudet lähes kaikille ruokalajeille vuonna 2017 ensimmäisenä Lapin kunta-alan toimijana. Valtakunnalliset ravitsemussuositukset linjaavat terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ruokapolitiikan avulla.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen ja siihen annetun lausunnon tiedoksi. Kaupunginhallitus toteaa, että

 1. Ruokakulttuurin kehittäminen terveyttä ja hyvinvointia lisäävänä tekijänä otetaan huomioon kaupunkistrategian käsittelyn yhteydessä ja toimenpiteitä toteutetaan yli hallintorajojen.
 2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvässä toiminnassa huomioidaan ruokaan liittyvät näkökulmat kaupungin eri toiminnoissa.

Päätös

Sanna Karhu esitti Maarit Simoskan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että  aloitteeseen vastataan myös siitä lähtökohdasta, että kuinka paljon käytetään Pohjois-Suomalaista (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu) ja kuinka paljon lappilaista lähiruokaa käytetään?  

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat