Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Valtuustoaloite Rovaniemi, kylien kaupunki

ROIDno-2019-3164

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valuutettu Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemi on kylien kaupunki joka koostuu laajasta 51 kylän verkostosta. Kylissä asuu noin 13.000 Rovaniemeläistä. Pinta-alaltaan Rovaniemi on n. 8000 km2., Laidasta laitaan 200 km joten Rovaniemi on suuri kaupunki. Kylät kasvavat josta kertoo sekin, että rakentaminen alueella on voimakasta. (Rakennuslupia vuosittain myönnetään kylille n.80kpl).

Rovaniemen päättäjien pitää huolehtia kyliemme elinvoimaisuudesta jatkossakin. Tämän tiedämme. Kyseisiä käytännön toimia kyliemme hyvinvoinnin varmistamiseksi voisi olla seuraavasti:

 1. Huolehtia jatkossa alueensa nuorisotyöllisyyden kehittämisestä jotta yksikään kyliemme nuori ei syrjäytyisi ja tipahtaisi yhteiskuntamme ulkopuolelle.
 2. Jotta kyliemme asukkaita voitaisiin ohjeistaa pitämään naapuristonsa ikäihmisistä mahdollisimman hyvää huolta.
 3. Toimiva kyläkeskus: Alueen monitoimirakennusten tehokkaampi hyödyntäminen, jolloin sinne voitaisiin ladata mm. seuraavia palveluita: -Varhaiskasvatus - kouluverkkoasiat - tietyt sosiaali- ja terveyspalvelut - sekä ennen kaikkea alueen ikäihmisten palveluita = turvallinen/arvokas vanheneminen omiensa joukossa ikäihmisten laitostamisen sijaan.
 4. Kylien mahdollisuus olla Matkailun suotuisassa kehityksessä mukana ( Esim. kotimajoituksen elvyttäminen).
 5. Selvitetään kylien mahdollisuus energiaomavaraisuuteen.
 6. Talkoohengen ylläpitäminen alueella, sillä sitä voimavaraa ei taajamista enään löydy.

Edellä esitetyn perusteella pyydän että Rovaniemi tutkii kaikki ne käytännöntoimet, jotta Rovaniemen kylien elinvoimaisuus varmistettaisiin esimerkiksi edellä esitetyin käytännön toimilla."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

 1. Rovaniemen kaupunki tarjoaa vuosittain 16–17 -vuotiaille 150 nuorille kuukaudeksi kesätöitä kaupungin omissa yksiköissä. Tämän lisäksi Rovaniemen kaupunki myöntää 300 euron kesätyösetelin yrityksille, yhdistyksille, säätiöille tai seurakunnalle, jotka ovat valmiita palkkaamaan nuoren kesätöihin. Kesätyöseteli myönnetään kaikille hakukelpoisille nuorille. Järjestelmää on markkinoitu hyvin sekä työnhakijoille, että työnantajille. Toiminta edellyttää nuorten omaa aktiivisuutta ja eri sidosryhmien sitoutumista kannustavan työkokemuksen aikaansaamiseksi.
 2. Maaseudun väestöllä on pitkät perinteet siitä, että naapurista pidetään huolta. Niesin kylä kaupungin äärirajalta on valittu pilottikyläksi Maanpuolustusyhdistyksen (MPK) turvallisuushankkeeseen. Kouluuttajina ovat MPK:n lisäksi Pelatuslaitos ja SPR. Koulutukseen voivat osallistua kaikki kylien turvallisuudesta kiinnostuneet tahot kevään ja syksyn 2020 aikana. Koulutuskonsepti on helposti siirrettä jatkossa toteutettavaksi myös muissa kylissä.
 3. Suurella osalla kylistä on yhteiset kokoontumistilat, joissa järjestetään monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille mm. terveydenhoitajan vastaanottoja ja ikäihmisten palvelutoimintaa. Alueelliset palvelut on mukan JOKOS - Työtä ja hyvinvointia kylissä -hankkeessa, jossa kehitetään kylien järjestötoimintaa ja lähityöllistämistä. Lisäksi tavoitteen on saada kylille Ikäihmisten perhehoitokohteita Lapin ja Koillismaan yhteisellä Leader-hankkeella.
 4. Rovaniemellä on syntynyt paljon uusia matkailun majoitus- ja ohjelmapalvelukohteita kyläalueille. Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen kylien kehittämissäätiö ovat mukana osarahoittamassa Lapin liiton hanketta Santa Claus Village - ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus. Hankkeen yhtenä tavoitteena on markkinoida ja myydä Pajakylässä monipuolisesti maaseudun matkailupalveluja.
 5. Oulun yliopisto (Arkkitehtuuriyksikkö, Energia ja ympäristötekniikka ja Maantieeteen tutkimusyksikkö)  on jättänyt rahoittajalle 2-vuotisen EAKR-hankehakemuksen, jossa yliopisto on valmis toteuttamaan ja hallinnoimaan  Modern Villages -hankkeen Rovaniemen kyläalueilla. Kylissä on merkittävä jälleenrakennuskauden rakennuskanta, joka osaltaan uhkaa tuhoutua käyttämättömänä. Kylät sijaitsevat kantateiden varsilla ja kantaverkon sekä sähkönjakeluverkoston lähituntumassa. Hankkeessa selvitetään voisivatko vajaakäytössä olevien rakennusten katot ja seinät sekä pihapiirissä olevat kentät ja pellot toimia hajautetun uusiutuvan energiatuotannon alustoina. Kyläyhteisön rooli tulee korostumaan, kun yhteisöllä on mahdollisuus osallistua kunnossapitoon ja hankkia lisätuloja. Hankkeen tavoitteena on osoittaa, miten Modern Villaget vaikuttavat alueelliseen energiantuotantojakaumaan ja -kapasiteettiin sekä hiilineutraaliin energiatuotantoon. Kohderyhmänä ovat kiinteistön omistajat, kaupunki, energiayhtiöt ja uudet yritykset sekä kyläyhteisöt.
 6. Rovaniemen kylien kehittämissäätiön rahoitus mahdollistaa erilaisten hankkeiden toteuttamisen kyläalueilla. Hankkeisiin tarvittava työpanos toteutetaan pääasiallisesti talkootyönä,  joihin toimijat ovat sitoutuneet. 
 7. Kaupunki on organisaatiomuutoksen yhteydessä perustanut erityisen kylien kehittämisjaoston elinvoimalautakunnan alaisuuteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen ja siihen annetun lausunnon tiedoksi. Kaupunginhallitus toteaa, että Rovaniemen kaupungin alueelliset palvelut on toteuttanut yhteistyössä kylien asukkaiden ja yritysten kanssa Rovaniemen kylästrategian 2025 - Elinvoimaisilla kylillä on hyvä elää ja yrittää. Rovaniemi on pinta-alaltaan Euroopan suurin kaupunki ja kylien kehittämistyöstä vastaa pääasiallisesti alueellisten palvelujen kahden henkilön pieni yksikkö. Aloitteessa on kiinnitetty huomiota merkittäviin asiakokonaisuuksiin, joiden toteuttamiseen kaikkien Rovaniemen kaupungin päättäjien ja eri toimialojen työntekijöiden tulisi yli sektorirajojen sitoutua, jotta yhteisesti asetetut tavoitteet saavutetaan. Elävät kylät ovat myös tulevaisuudessa Rovaniemen rikkaus.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat