Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Valtuustoaloite omistajaohjaus osaksi organisaatiouudistusta

ROIDno-2019-3016

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valuutettu Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen organisaatiosta puhuttaessa näkisin että omistajaohjaus liitetään nyt tulevaan organisaatioon niin VAHVASTI, että tämä vuosia puhuttu epäkohta korjautuisi. Jotta tulevassa organisaatiossa kaikki kaupunkikonserniin kuuluvat tulosyksiköt tekisivät jatkossa niitä tarkoituksen mukaisia vaikuttavia käytännöntoimia jotka kaupunginvaltuusto ja -hallitus on linjannut. Omistajaohjauksen epäkohdista on puhuttu vuosia ja se on tiedostettu, joten nyt on tekemisen paikka tässäkin asiassa. Edellä esitetyn perusteella pyydän, että Rovaniemen kaupungin organisaatiouudistuksessa tämä tärkeä asia huomioitaisiin."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Vastauksena valtuutettu Matti Henttusen valtuustoaloitteeseen, kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupuginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto on päättänyt uudesta organisaatiosta ja hallintosäännöstä kokouksessaan 9.12.2019 § 110. Uusi organisaatio ja hallintosääntö tulivat voimaan 1.1.2020 ja niissä on huomioitu sekä uudistettu omistajaohjausta ja konsernijohtamista koskevat määräykset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat