Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Valtuustoaloite ostolaskutietojen julkaisemiseksi

ROIDno-2019-3166

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valuutettu Maarit Simoska ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kaupungin päätöksenteon ja toimintatapojen avoimuudella rakennetaan parempaa luottamusta ja edistetään demokratian toteutumista. Jo nyt yli 30 kuntaa tai muuta julkista toimijaa julkistaa vuosittain ostolaskudatansa esimerkiksi kunnan nettisivuilla.

Kuntaliitto on vuonna 2016 antanut suosituksensa julkaistavan datan sisällöstä. Suosituksen mukainen tiedon julkaiseminen mahdollistaa vertailtavuuden muihin kuntiin ja helpottaa tulkintaa.

Ostolaskutietojen julkaisu on lisännyt läpinäkyvyyttä, vahvistanut demokratiaa, lisännyt kustannussäätöjä ja kunnan sisäistä valvontaa. Samalla luottamushenkilöt ovat saaneet ajantasaista ja monipuolista tietoa kunnan ostoista. Myös kuntalaiset ovat päässet näin seuraamaan yhteisten varojen käyttöä.

Rovaniemen kaupungin tulee olla kaikissa toiminnoissaan mahdollisimman avoin ja luottamusta herättävä. Ostolaskudatan avaaminen on erinomainen tapa lisätä päätöksenteon avoimuutta ja lisätä veronmaksajien luottamusta päätöksentekoa kohtaan.

Esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää mahdollisuutensa julkaista ostolaskunsa avoimena datana."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin osto ja myyntilaskutusta hoitaa kuntien omistama Sarastia Oy. Sarastia Oy:n kanssa on neuvoteltu valtuustoaloitteen mukaisesta ostolaskujen julkaisemisesta. Sarastia Oy:n kanssa on sovittu, että yhtiö selvittää mahdollisuudet ostolaskujen julkaisuun. Sarastia Oy:n on ilmoittanut, että kiinnostusta valtuustoaloitteen mukaiseen ostolaskujen julkaisuun on entistä laajemmin ja asiaa viedään eteenpäin Rovaniemen kaupungin valtuustoaloitteen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustolle yllä mainitun vastauksen ostolaskujen julkaisemista koskevaan valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat