Kaupunginhallitus, kokous 19.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Eroaminen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä / Lihtkivi

ROIDno-2018-196

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Vahur Lihtkivi pyytää 1.8.2019 lähettämällään sähköpostilla eroa kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä työesteiden ja henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Vahur Lihtkivelle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä 9.9.2019 alkaen,
  • toteaa, että SDP:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan ylöspäin ja
  • pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään puolueen valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi