Kaupunginhallitus, kokous 19.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistöstä Niemi 698-409-22-156 muodostuvaan määräalaan

ROIDno-2019-2484

Valmistelija

 • Matti Ylijääskö, maanmittausasiantuntija, matti.ylijaasko@rovaniemi.fi

Perustelut

Etuostolain (608/77) mukaan kunnalla on etuosto- oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto- oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto- oikeutta on käytettävä kolmen kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä lukien.

Etuosto tarkoittaa kaupungin oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostossa kaupunki asettuu ostajan tilalle, saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa noudattamalla kaupassa ostajalle määrättyjä ehtoja. Etuosto- oikeuden käyttöä voidaan pitää kaupungin maapolitiikassa lunastuslain tarkoittamaa lunastusta lievempänä toimenpiteenä. Sitä käytettäessä maan myyjän oikeusasema ei muutu, vaan hän saa luovutuksessa sen hinnan ja ne maksuehdot, joista kauppakirjassa on sovittu. Kaupungin on korvattava ostajalle kaupan johdosta syntyneet tarpeelliset kustannukset.

Maapoliittisen ohjelman mukaan etuostolain mukaista kaupungin etuosto- oikeutta käytetään tarvittaessa. Etuosto- oikeutta käytetään maanhankintakeinona silloin, kunnostettava alue on kaupungille tarpeellinen joko nykyisiin tai tulevaisuuden tarpeisiin.

Etuosto-oikeuden kohteena oleva kiinteistökauppa koskee Niemen tilasta 698-409-22-156 muodostuvaa n. 156 hehtaarin suuruista määräalaa. Etuosto-oikeuden kohteena oleva määräala sijaitsee kaupungille merkittävän Napapiirin asemakaavoitetun matkailualueen lähiympäristössä ja keskeisesti matkailua palvelevien reittien alueella. Kaupankohde sijaitsee osittain vireillä olevan Napapiirin asemakaavan laajennusalueella ja se rajoittuu kaupungin omistamiin maa-alueisiin (liite 1).

Kaupungilla on etuostolain (608/77) mukainen etuosto- oikeus kiinteistökaupassa. Kiinteistön määräalan hankinta Niemen tilasta edistää kaupungin maankäyttötavoitteita alueella ja on kaupungin harjoittaman maanhankintapolitiikan mukaista.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki käyttää etuostolain mukaista etuosto- oikeuttaan 17.5.2019 allekirjoitetussa kiinteistön kaupassa, joka koskee n. 156 hehtaarin suuruista määräalaa tilasta Niemi RN:o 698- 409-22-156. Kohteen hankkiminen kaupungin omistukseen on tärkeää alueen kaavoituksen toteuttamisen kannalta. Lisäksi kohteen hankinta edistää kaupungin maankäyttötavoitteita alueella ja on kaupungin harjoittaman maanhankintapolitiikan mukaista.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hannu Ovaskainen esitti Esko-Juhani Tennilän kannattamana, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta tilan Niemi RN:o 698- 409-22-156 osalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Ovaskaisen esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7 ) Jaa -ääntä, kaksi (2)  Ei -ääntä, yksi (1) äänesti tyhjää ja yksi (1) oli poissa.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tältä osin kokouksessa.

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 70%

  Liisa Ansala, Juhani Juuruspolvi, Harri Rapo, Maria-Riitta Mällinen, Sanna Karhu, Päivi Alaoja, Matti Henttunen

 • Ei 2 kpl 20%

  Hannu Ovaskainen, Esko-Juhani Tennilä

 • Tyhjä 1 kpl 10%

  Kalervo Björkbacka

Tiedoksi

Kaupan osapuolet (tiedoksianto hallintolain 60 §:n mukaisesti); Maanmittauslaitos / kirjaamisasiat (19.8.2019 klo 16); Paikkatieto- ja tonttipalvelut / Sakari Manninen, Matti Ylijääskö, Outi Martikainen

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Valitusoikeus
Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                              
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi