Kaupunginhallitus, kokous 19.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Kansalaisopiston selvitystoimikunta/yhdistäminen

ROIDno-2018-3858

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen mukaisesti perustettiin kansalaisopistotyöryhmä selvittämään yhden toimijan vaihtoehtoa. Kaupungin puolelta työryhmään kuuluivat Liisa Ansalan lisäksi koulutuslautakunnan nimeämänä lautakunnan pj. Pertti Lakkala sekä kaupunginjohtajan nimeämänä toimialajohtaja Antti Lassila. Rovalan setlementti ry:n (tekstissä jäljempänä Rovalan kansalaisopisto) jonka yksi toimintamuoto on kansalaisopistotoiminta, jäsenet työryhmässä olivat Maarit Airaksinen, Maarit Simoska sekä toiminnanjohtaja Eero Pentti. Tehtävänannon mukaisesti työryhmän tuli selvittää siirtyminen kansalaisopistotoiminnassa yhden toimijan malliin. Lopulliseksi selvitettäviksi vaihtoehdoiksi työryhmä valitsi seuraavat vaihtoehdot:

1. Rovaniemen kaupunki tuottaa kaikki kaupungin kansalaisopistopalvelut

2. Rovalan kansalaisopisto tuottaa kaikki kaupungin kansalaisopistopalvelut

3. Yhtiö (Rovalan ja kaupungin yhteisesti omistama) tuottaa kaupungin kaikki kansalaisopistopalvelut

Työryhmä esittää vaihtoehtoa 2, jonka mukaisesti Rovalan kansalaisopisto tuottaa Rovaniemen kaikki kansalaisopistotoiminnat. Valitun vaihtoehdon perusteet ovat seuraavat:

1. Yhdellä toimijalla on tulevaisuudessa hyvät edellytykset saada lisää valtionosuustunteja (enemmän kursseja)

2. Mahdollisuus luoda vahva yleissivistävän koulutuksen toimija

3. Mahdollisuus tehostaa toimintaa (hallinto ja kurssitarjonta)

4. Hyvät edellytykset tarjota kansalaisopistotoimintaa koko kaupungin alueella

5. Kurssitarjonta voidaan tehdä mahdollisimman asiakaslähtöisesti

6. Mahdollisuus kehittää toimintaa

 

Rovaniemen kaupunki on asettanut seuraavat tavoitteet siirtymiselle yhden toimijan malliin:
1. Turvataan kylien alueella kansalaisopistotoiminnan laatu ja tarjonta. Kansalaisopistotoiminnalla on kylien alueella erityinen merkitys.
2. Kansalaisopistotoimintaa tarjotaan koko keskuksen suuralueella.
3. Yhden toimijan mallissa palvelut tuotetaan tehokkaammin ja kaupunki saa asetetun tavoitteen mukaiset toiminnalliset säästöt.

 

Selvittelyjen ja neuvottelun edetessä ilmeni, että Rovaniemen kaupungin asettamat tavoitteet olisivat parhaiten saavutettavissa vaihtoehdossa kaksi (2). Kaupungin edustajien näkemyksen mukaan asiakkaan kannalta ei ole olennaista palveluntuottaja vaan palvelun laadukkuus ja palvelun asiakaslähtöisyys. Rovaniemen kaupungilla ei ole lähtökohtaisesti tarvetta tuottaa itse Rovaniemen kaupungin kansalaisopistopalveluita sillä kansalaisopistotoiminta ei ole lakisääteisä tai koulutuspalvelujen ydintoimintaa. Vaikka Rovala tuottaisikin tulevaisuudessa kaikki kansalaisopistopalvelut, voidaan kurssisuunnittelu tehdä aluksi yhdessä kaupungin kanssa, jolloin kaupungin kokemus ja osaaminen on myös Rovalan käytössä. Valitussa vaihtoehdossa toteutuisivat kaupungin tavoittelemat säästövaikutukset, jotka ovat osa toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa.

Kansalaisopistojen yhteistyötä on pohdittu jo 2014 perustetussa työryhmässä, jossa puheenjohtajana toimi koulutuslautakkunnan puheenjohtaja (P. Lakkala) ja jonka muut jäsenet Rovaniemen kaupungin lisäksi olivat Rovalan kansalaisopistosta ja Ranuan kansalaisopistosta. Vuoden 2014 työryhmä totesi loppuraportissaan, että laajojen toiminta-alueiden ja kattavan toimipaikkaverkon ylläpitäminen on tulevaisuudessa iso haaste niukkenevien resurssien vuoksi. Toiminnan turvaaminen nykytasolla tarkoittaisi käytännössä yhä tiiviimpää yhteistyötä kansalaisopistojen välillä – kenties opistopalvelujen ostoa toiselta opistolta. Vuoden 2014 työryhmän työstä voidaan vetää johtopäätös, jonka mukaisesti käytännöllisin ja toimivin tapa kansalaisopistopalvelujen turvaamiseksi Rovaniemellä olisi yhdistää kahden erillisen kansalaisopiston toiminta yhdeksi kokonaisuudeksi.

Nyt toimineen työryhmän mielestä yhtiövaihtoehdolla ei saavuteta etuja vaihtoehto kahteen (2) verrattuna. Yhtiömuotoinen toiminta voisi pikemminkin tuoda lisää hallinnollintoa ja sitä kautta lisäkustannuksia. Yhteisen kansalaisopistopalvelujen tuottamiseen perustetun yhtiön vaihtoehtoa on selvitetty vuoden 2016 selvitystyöryhmän toimesta jo aiemmin. Yhtiömallista ei saavutettu sopua osapuolten välillä.

Jotta Rovalan kansalaisopisto voisi toteuttaa kansalaisopistotoiminnan integroinnin menestyksellisesti ja jotta kaupungin asettamat tavoitteet toteutuisivat, työryhmä esittää toiminnan siirron yhteyteen ns. siirtymäkautta. Työryhmä esittää siirtymäkauden pituudeksi kolmea vuotta. Siirtymäkauden varmistettaisiin toiminnan integroinnin lisäksi hinnoittelun integrointi siten, että kurssien hintamuutokset ovat mahdollisimman pienet. Tällä hetkellä molemmilla toimijoilla on oma hinnoittelujärjestelmä ja hinnat vaihtelevat jonkin verran kursseittain. 

Työryhmä esittää, että kaupunki tukee siirtymäkauden aikana (kolme vuotta) Rovalan toimintaa. Lisäksi kaupunki antaa tilat käyttöön vastikkeetta. Selvityksen mukaan kaupunki ei voi vuokrata tiloja ilman alv-menettelyä. Rovalan ei voi myöskään vähentää alv-maksuja omassa toiminnassaan. Tilojen osalta kaupungin ei ole mielekästä peria vuokria. Vastikkeeton tilankäyttö auttaa ja helpotta toiminnan suunnittelua ja kurssien toteuttamista tehokkaasti ja taloudellisesti. 

Rovaniemen kaupungin henkilöstö siirtyy Rovalan kansalaisopistoon ja henkilöstön kanssa käydään tarvittava yt-menettely. Henkilöstön osalta laaditaan erillinen henkilöstösopimus.

Työryhmä esittää, että Rovaniemen kaupunki ja Rovala laativat kolmen vuoden siirtymäajaksi (2020-2022) sopimuksen. Vuoden 2022 aikana päätetään sopimuksen mahdollisesta jatkosta.  Lisäksi työryhmä esittää, että sopimuksessa on kaksi erillistä kohtaa: Toiminta-avustus sekä muut sovittavat asiat.

Sopimuksen periaatteet vuosille 2020-2022

Sopimuksen tavoite on:

  • varmistetaan kansalaisopistopalvelujen riittävä laatu ja tarjonta kylien alueella

  • mahdollistetaan toiminnan ja palvelujen integroiminen siten, että tuottavuus- ja tehokkuustavoitteet on mahdollista saavuttaa

  • varmistetaan palvelutarjonta keskuksen suuralueen eri osissa   

 

Toiminta-avustus

1. Rovaniemen kaupungin avustus Rovalan kansalaisopistolle 2020 on 250 000 €

2. Rovaniemen kaupungin avustus Rovalan kansalaisopistolle 2021 on 200 000 €

3. Rovaniemen kaupungin avustus Rovalan kansalaisopistolle 2022 on 150 000 €


Muut sovittavat asiat

4. Vuoden 2023 avustuksesta ja seuraavien lukukausien avustuksista sovitaan osapuolten kesken erikseen vuoden 2022 aikana.

5. Kansalaisopistotoiminnan talouden toteumaa tarkastellaan yhdessä vuosittain Rovalan kansalaisopiston sekä Rovaniemen kaupungin kanssa. Tarkastelun tavoite on todentaa tuloslaskelman kautta tuen kohdentuminen  sekä mahdollinen tuen tarve.

6. Kansalaisopiston kurssisuunnittelua varten lukuvuosina 2019-2021 perustetaan yhteinen kurssisuunnittelun toimikunta. Toimikunnan työskentelyn mahdollinen jatko päätetään erikseen vuoden 2021 aikana

7. Rovalan kansalaisopisto saa kaupungilta tarvitsemansa tilat sekä olemassa olevat laitteet ja koneet käyttöön vastikkeetta.

Jotta Rovalan kansalaisopisto saa käyttöönsä aiemmin Rovaniemen kaupungille osoitetut valtionosuudet, tulee Rovalan hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä järjestämiluvan muutosta 31.8.2019. Rovalan tulee hakemuksessaan osoittaa, että sillä on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset oppilaitoksen ylläpitämiseen ja koulutuksen järjestämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei näe estettä sille, että Rovala tuottaa kaikki Rovaniemen kaupungin kansalaisopistopalvelut. Rovaniemen kaupungin tulee muutoksen yhteydessä hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä järjestämisluvan peruuttamista 31.8.2019 mennessä. Muutoksia on haettava elokuun loppuun mennessä, jotta toiminnallinen muutos on mahdollista vuoden 2020 alusta lukien.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Mikäli verottajan käsittelyssä oleva ennakkoratkaisu asiassa on kaupungille myönteinen, esitetään järjestelyn toteuttamista seuraavassa esitetyn mukaisesti:

Lautakunta päättää esittää, että Rovaniemen kaupunki luopuu kansalaisopisto-opetuksen järjestämisluvasta, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Rovalan kansalaisopistolle myös ne valtionosuudet, jotka aiemmin on myönnetty  Rovaniemen kaupungin kansalaisopistolle. Järjestämisluvan peruuttamisesta tulee tehdä ilmoitus opetus- ja kulttuuriministeriölle 31.8.2019 mennessä.

Periaatepäätöksen mukaiset sopimusasiakirjat viedään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Merkittiin, että Sanna Luoma jääväsi itsensä ja poistui tämän asian käsittlyn ajaksi.

 

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Esteellisyys

Sanna Luoma

Valmistelija

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 12.6.2019 § 74, että mikäli verottajan käsittelyssä ollut ennakkoratkaisu on kaupungille myönteinen, esitetään järjestelyn toteuttamista yllä olevan esityksen mukaisesti.

Verottaja on antanut asiassa ennakkopäätöksen (liite1), jonka mukaisesti kaupunki voi vuokrata tiloja vastikkeetta Rovalalle.

Koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Rovaniemen kaupunki luopuu kansalaisopisto-opetuksen järjestämisluvasta, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Rovalan kansalaisopistolle myös ne valtionosuudet, jotka aiemmin on myönnetty  Rovaniemen kaupungin kansalaisopistolle. Järjestämisluvan peruuttamisesta tulee tehdä ilmoitus opetus- ja kulttuuriministeriölle 31.8.2019 mennessä. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy  liitteen 2 mukaisen avustussopimuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Rovaniemen kaupunki luopuu kansalaisopisto-opetuksen järjestämisluvasta, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Rovalan kansalaisopistolle myös ne valtionosuudet, jotka aiemmin on myönnetty  Rovaniemen kaupungin kansalaisopistolle. Järjestämisluvan peruuttamisesta tulee tehdä ilmoitus opetus- ja kulttuuriministeriölle 31.8.2019 mennessä. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy  liitteen 2 mukaisen avustussopimuksen.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa toimialajohtaja Antti Lassilaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.30 - 15.00.

Heikki Autto poistui klo 14.30.

Tiedoksi

Sivistyspalvelujen toimiala

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi