Kaupunginhallitus, kokous 19.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Kaupunginjohtajan tavoite- ja arviointikeskustelu

ROIDno-2018-3113

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 5 §:n 3. kohdan mukaisesti kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että kaupunginjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelu kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Liisa Ansala, liisa.ansala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus käy edellä olevan kohdan 3. mukaisen linjakeskustelun kaupunginjohtajan kanssa käytävän tavoite- ja arviointikeskustelun pohjaksi ja sopii keskustelun järjestämisajan. Keskusteluun osallistuvat kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Päätös

Kaupunginhallitus kävi keskustelun tavoite- ja arviointikeskustelun sisällöstä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi