Kaupunginhallitus, kokous 19.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Korjaus Linja-autoaseman vuokrasopimuksen jatkamiseen

ROIDno-2019-1879

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sakari Manninen, paikkatietoinsinööri, sakari.manninen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen Markkinakiinteistö Oy:llä on ollut vuokralla 698-3-329-2 (linja-autoasema) Rovaniemen kaupungilta, jonka vuokra-aika päättyi 31.12.2018. Rovaniemen Markkinakiinteistö Oy:ltä Pekka Rouhiainen on pyytänyt sopimusta jatkettavaksi.

Paikkatieto ja tonttipalveluiden mielestä mitään estettä ei ole vuokrasopimuksen jatkamiselle. Vuokrasopimusta voidaan jatkaa viideksi vuodeksi. Vuokra-ajan pituuden määrityksessä on otettu huomioon alueen tuleva kaavoitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää vuokrata tiloista 698-3-329-1, 698-3-329-2 ja 698-3-9906-0 muodostuvan karttaliitteen mukaisen n. 5000 m2 suuruisen alueen Rovaniemen Markkinakiinteistö Oy:lle seuraavin ehdoin:

  1. vuokra-aika on viisi vuotta; 1.1.2019 - 31.12.2024
  2. vuokra on 9700 e vuodessa, sidottuna elinkustannusindeksiin 1948.
  3. muut ehdon mallivuokrasopimuksen mukaiset

Päätös

Susanna Junttila poitui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

Susanna Junttila

Valmistelija

  • Sakari Manninen, paikkatietoinsinööri, sakari.manninen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen kokouksessa 25.6.2019 § 224 päätettiin jatkaa linja-autoaseman vuokrasopimusta Rovaniemen Markkinakiinteistö Oy:n kanssa. Jatkaminen olisi pitänyt tehdä Rovaniemen Linja-autoasema Oy:n kanssa. Aiempi vuokrasopimus 698-3-329-2 on ollut Rovaniemen Linja-autoasema Oy:n kanssa, jonka vuokra-aika päättyi 31.12.2018. Vuokrasopimuksen jatkamista on pyytänyt Pekka Rouhiainen / Markkinakiinteistö Oy:stä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää korjata kh 25.6.2019 § 224 tehdyn päätöksen seuraavasti:

  1. Kaupunginhallitus päättää vuokrata tiloista 698-3-329-1, 698-3-329-2 ja 698-3-9906-0 muodostuvan karttaliitteen mukaisen n. 5000 m2 suuruisen alueen Rovaniemen Linja-autoasema Oy:lle
  2. vuokra-aika on viisi vuotta; 1.1.2019 - 31.12.2024
  3. vuokra on 9700 e vuodessa, sidottuna elinkustannusindeksiin 1948
  4. muut ehdot ovat mallivuokrasopimuksen mukaiset

Päätös

Susanna Junttila poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Susanna Junttila

Tiedoksi

Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy / Pekka Rouhiainen; paikkatieto ja tonttipalvelut Sakari Manninen ja Outi Martikainen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi