Kaupunginhallitus, kokous 19.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 268 LISÄPYKÄLÄ: Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä yksityistieasiassa (lisäpykälä)

ROIDno-2018-3532

Valmistelija

 • Antti Karjalainen, kunnossapitopäällikkö, antti.karjalainen@rovaniemi.fi
 • Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 25.2.2019/76§, että:

 1. kaupunki osallistuu avustaviin tiekuntien perustamistoimiin;
 2. kaupungin varoja voidaan käyttää avustavien tiekuntien perustamistoimenpiteiden suorittamiseksi;
 3. tiekunnat tulee olla perustettuna 30.5.2020 mennessä;
 4. voimassa olevat kunnossapito- ja avustussopimukset tai vanhan käytännön perusteella syntyneet yksityisteiden kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020;
 5. vanhan käytännön perusteella syntyneet, kiinteistöjen omien teiden sekä ns. sopimusteiden erityisperusteiset ja valikoivat kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020;   
 6. teknisen lautakunnan laatimat Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt (TekLa 30.1.2019 §5) saatetaan voimaan toistaiseksi, ja uudet yksityistielaissa tarkoitettujen tiekuntien avustamisen kriteerit valmistellaan tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi 1.2.2020 mennessä;
 7. kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden avustamisen kriteerit valmistellaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi 30.5.2020 mennessä. Valmistelussa otetaan hallinnon yleisten periaatteiden ohella huomioon erityisesti tarveharkinta ja sosiaaliset perusteet.

Alpo Isomäki on 8.3.2019 vaatinut päätöksen oikaisemista vastaamaan hallintolain 44 ja 45 §:issä säädettyä sisältö- ja perusteluvaatimusta. Isomäen mukaan päätöksestä ei selviä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu ja mitkä päätöksen perusteluna olevat avustuskriteerit ovat, koska kriteerit laaditaan vasta 1.2.2020 ja 30.5.2020.

Isomäen mukaan:

 1. tiekunnan perustaminen ei ole ehdoton edellytys avustuksen saamiseksi;
 2. tiekuntien perustamiseksi asetettu määräaika (30.5.2020) on liian lyhyt;
 3. aluelautakuntien mielipidettä ei ole kuunneltu;
 4. yksityistielakiin perustuvaa muutostarvetta ei ole, koska kaupunki voi harkintansa mukaan avustaa yksityisteitä;
 5. teknisen lautakunnan päätös 30.1.2019/5§ on perustuslain vastainen;
 6. päätöstä ei ole perusteltu avustuskriteerien valmistelun osalta.

Oikaisuvaatimuksen perustelut ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteenä 1 olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Kunnossapitopäällikkö:

Uusi yksityistielaki on astunut voimaan 1.1.2019. Uuden lain myötä yksityistielain mukaisen kunnan avustuksen ehtona on, että yksityistielle on perustettu tiekunta. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajan tasalla yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä. Kuntien avustuksiksi lasketaan niin rahallinen avustaminen kuin myös yksityistien kunnossapidon ottaminen kunnan hoitoon. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.2.2019 (76§) päättänyt, että teknisen lautakunnan laatimat Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt (TekLa 30.1.2019 §5) saatetaan voimaan toistaiseksi. Päätöksen liitteenä ovat yksityistiekäytännöt, jossa on yksityisteiden avustuskriteerit (kunnossapito- ja rahallinen avustaminen). Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti yksityistielaissa tarkoitettujen tiekuntien avustamisen kriteerit tuodaan tekniselle lautakunnalle uudelleen hyväksyttäväksi 1.2.2020 mennessä.

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö vastaa ainoastaan yksityistielain mukaisesta avustamisesta. Yksityistielain avustuksia koskevia säännöksiä ei sovelleta sopimusteihin, eikä omiin teihin. Oma tie on yhden kiinteistön alueella oleva, vain kiinteistön omistajan käytössä oleva tie. Sopimustieksi kutsutaan tietä, jonka käyttämisestä on sovittu maanomistajien kesken. Uuden yksityistielain mukaisesti kunta ei voi ottaa kiinteistöjen omia teitä ja sopimusteitä kunnossapitoon, eikä maksaa ko. teille yksityistielain mukaista avustusta. 

Kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden avustamisen kriteerit valmistellaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi 30.5.2020 mennessä. Valmistelussa otetaan hallinnon yleisten periaatteiden ohella huomioon erityisesti tarveharkinta ja sosiaaliset perusteet.

Kaupunginlakimies:

Isomäki ei ole vaatinut päätöstä muutettavaksi tai kumottavaksi, vaan esittänyt moitetta päätöksen perusteluiden osalta. Isomäki pitää päätöksen perusteluita riittämättöminä tai olemattomina. Kaupunginhallituksen päätöksessä 25.2.2019/76§ on kuitenkin laajasti selostettu ne perustelut, joiden pohjalta päätökseen on tultu. Päätös täyttää siten hallintolaissa säädetyn perusteluvelvollisuuden. 

Yksityistielain 84 § on selvä ja ehdoton. Lain kohdan mukaan edellytyksenä yksityistielakiin perustuvan avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta.

Tiekuntien perustamistoimenpiteet ovat käynnissä. Aluelautakuntia on kuultu.

Koska yksityisteiden avustaminen perustuu edellytysten täytyttyä kunnan harkintaan, on kunnalla myös valta määrittää avustamisen kriteerit käytettävissä olevat määrärahat huomioiden. Tämä valmistelutyö on käynnissä. Se, kuka avustusta tienpitoon milläkin perusteella ja minkä määräisesti saa, päätetään vielä myöhemmin. Tältä osin oikaisuvaatimus kohdistuu valmistelussa olevaan asiaan. Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Isomäki voi hakea vielä erikseen muutosta niihin päätöksiin, joilla tiekuntien avustamisen kriteerit tai kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden avustamisen kriteerit tulevaisuudessa hyväksytään. Perustuslain 6 § ja 9 § eivät anna aihetta arvioida asiaa toisin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että oikaisuvaatimus jätetään kuntalain 136 §:n perusteella tutkimatta siltä osin, kun oikaisuvaatimus kohdistuu valmistelussa oleviin avustuskriteereihin.

Muilta osin oikaisuvaatimus hylätään edellä lausutuilla perusteilla.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Alpo Isomäki

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi