Kaupunginhallitus, kokous 19.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Menestyneiden urheilijoiden huomioiminen

ROIDno-2017-3004

Valmistelija

 • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Säännöt menestyneiden urheilijoiden huomioimisessa, Kaupunginhallitus 15.12.2014, § 541:

 1. Urheilijan on oltava kirjoilla Rovaniemen kaupungissa jo ennen urheilusaavutustaan.
 2. Palkintoon oikeutettava tulos on saavutettava virallisissa olympia-, MM-, EM-kisoissa tai maailman cupin kokonaiskilpailussa.
 3. Olympia-, MM-, EM- tai maailman cupin kokonaiskilpailun voitto palkitaan 5000 euron tunnustuspalkinnolla tai vaihtoehtoisesti asuntotontilla tai muulla kiinteällä omaisuudella, jonka erotus em. palkintosummaan voidaan maksaa rahana. Asuntotonttina tai muuna kiinteänä omaisuutena annettu tunnustuspalkinto voidaan myöntää samalle urheilijalle vain kerran ja em. palkintoa ei voi edelleen luovuttaa viiden vuoden kuluessa.
 4. Olympia-, MM-, EM-, tai maailman cupin kokonaiskilpailun hopea palkitaan 2600 euron tunnustuspalkinnolla.
 5. Olympia-, MM-, EM-, tai maailman cupin kokonaiskilpailun pronssi palkitaan 1700 euron tunnustuspalkinnolla.
 6. Palkitseminen koskee myös vastaavia kansainvälisiä saavutuksia vammaisurheilussa.
 7. Edellä mainittujen kisojen joukkuelajeissa tai -kilpailuissa saavutetusta menestyksestä tunnustuspalkinto on 50 % ko. summasta.
 8. 18 vuotta ja sitä vanhempien nuorten sarjojen vastaavissa kisoissa saavutetusta menestyksestä tunnustuspalkinto on 50 % ko. summasta ja vain paras palkintoon oikeutettava saavutus palkitaan.
 9. Muista merkittävistä urheilusaavutuksista myönnetyistä tunnustuspalkinnoista kaupunginhallitus päättää erikseen ja mahdollisista Suomen mestaruuskisamenestyksistä päättää ao. lautakunta määrärahojensa puitteissa.
 10. Kaupunginhallitus pidättää itselleen oikeuden palkitsemisesta, palkitsematta jättämisestä tai palkitsemisen perusteiden muuttamisesta.

Palkitseminen maksetaan kaupunginhallituksen muuhun toimintaan varatusta määrärahasta.

Rovaniemeläiset urheiluseurat ovat ilmoittaneet huomioitavaksi seuraavat saavutukset vuodelta 2018:

 • Aki Pihlaja (Lapin moottorikelkkailijat ry) voitti hopeaa snowcrossin MM-kisoissa
 • Jari Laulumaa (Suomen Kasa-ampujat ry) voitti kultaa, joukkuehopeaa ja pronssia kasa-ammunnan EM-kisoissa sekä kultaa, hopeaa ja pronssia kasa-ammunnan SM-kisoissa
 • Tuomas Kotro (SK Vuoksi) voitti hiihtosuunnistuksen EM-kisojen parisprintissä hopeaa ja viestissä pronssia sekä kultaa SM-kisojen sprintissä ja pitkänmatkan kisassa
 • Jouni Aartola (Arctic Taekwon-Do ry) voitti pronssia ITF taekwon-don EM-kisojen joukkuemurskauksessa
 • Antti Latikka (Swimming Club Rovaniemi ry) voitti pronssia parauinnin EM-kisojen selkäuinnissa

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää palkita menestyneitä rovaniemeläisiä urheilijoita edellä olevan palkkiosäännön kohtien mukaisesti seuraavasti:

Nimi Kohta Euroa
Aki Pihlaja kohta 4 2.600
Jari Laulumaa kohta 3 5.000
Tuomas Kotro kohta 7 1.300
Jouni Aartola kohta 7  850
Antti Latikka kohta 5 1.700

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että urheilijoiden palkitsemisen säännöt ja kriteerit uudistetaan siten, että uusia sääntöjä noudatetaan jo vuoden 2019 urheilusaavutuksista palkittaessa.

Tiedoksi

Tiedoksi ao. henkilöt, liikuntatoimenjohtaja

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi