Kaupunginhallitus, kokous 19.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Rovaniemen kaupungin edustajan nimeäminen kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmään ja sen sihteeristöön

ROIDno-2019-2420

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Rovaniemen kaupunkia nimeämään edustajat kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmään ja sen sihteeristöön. Luonnokset kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän ja sihteeristön asettamispäätöksistä ovat oheismateriaalina. Ehdotukset pyydetään tekemään 30.8.2019 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän asettamista. Yhteistyöryhmän tehtävänä on kaupunkipolitiikan edistäminen, ministeriöiden kaupunkipoliittisten toimenpiteiden koordioiminen sekä kaupunkien ja valtion välisen kumppanuuden ja yhteistyömuotojen kehittäminen. Lisäksi kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä valmistelee kansallisen kaupunkistrategian.

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsuu kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän jäseniksi ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, sisäministeriön ja valtiovarainministeriön edustajat. Neuvottelukuntaan kutsuntaan lisäksi seuraavien kaupunkien edustajat: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio, Lahti, Jyväskylä, Pori, Kouvola, Joensuu, Lappeenranta, Vaasa, Hämeenlinna, Seinäjoki, Rovaniemi, Mikkeli, Kotka, Salo, Porvoo, Kokkola ja Kajaani sekä seutukaupunkien edustajat. Lisäksi jäseeksi kutsutaan Suomen Kuntaliiton edustaja.

Asiantuntijajäseniksi kutsutaan maakuntien liittojen edustajana maakuntajohtajien puheenjohtaja sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristäkeskusten edustajaksi ELY-keskusten ylijohtajien puheenjohtaja.

Lisäksi ministeriö pyytää nimeämään varajäsenen, joka neuvottelukunnan strategisen tehtävänkuvan vuoksi on omassa organisaatiossaan keskeisessä asemassa kaupunipolitiikkaan liittyvissä kokonaisuuksissa. Ministeriö pyytää esittämään mahdollisuuksien mukaan sekä nais- että miesehdokkaita.

Neuvottelukunnan työtä tukee neuvottelukunnan sihteeristö, johon pyydetään edellä mainittuja ministeriöitä sekä Suomen Kuntaliittoa nimeämään edustajansa. Lisäksi ministeriö pyytää, että Helsinki, Espoo, Vantaa, TAmpere, Turku, Oulu, Kuopio, Kouvola, Lahti, Jyväskylä, Joensuu, Vaasa, Lappeenranta ja Rovaniemi sekä seutukaupungit nimeävät edustajansa sihteeristöön. Myös sihteeristöön pyydetään mahdollisuuksien mukaan sekä nais- että miesehdokkaita.

Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän ensimmäinen tapaaminen elinkeinoministeri Katri Kulmunin johdolla on torstaina 12.9.2019 klo 11-13 Helsingissä. Tapaamisessa keskustellaan yhteistyöryhmän työsuunnitelmasta sekä kaupunkistrategiatyön käynnistämisestä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Rovaniemen kaupungin edustajaksi kaupunginjohtajan ja varaedustajaksi kehitysjohtajan kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmään sekä elinvoimajohtajan edustajaksi kaupunkipolitiikan sihteeristöön.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriöön 30.8. mennessä

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi