Kaupunginhallitus, kokous 19.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 261 Valtuustoaloite Rovaniemen liittyminen Terve Kunta -verkostoon

ROIDno-2019-511

Valmistelija

 • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perustelut

Reino Rissanen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungin sairastavuusindeksi (110,3), työkyvyttömyysindeksi (117) ja lääkekorvausindeksi (113,2) ovat huomattavasti yli maan keskitason. Tilanne on sekä kaupungin talouden, että asukkaiden hyvinvoinnin kannalta kestämätön. Kaupungin tulee käynnistää uusia toimia ja saada leveämpiä hartioita saadakseen indeksit lähemmäksi maan keskitasoa. Olisi upeaa, jos jonain päivänä voisimme todeta olevamme Suomen tervein kunta.

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on oltava kuntamme tärkein strateginen tavoite. Terve Kunta -verkosto on kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi perustettu verkosto, jota THL koordinoi. Se kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate. Mukana olevat kunnat ovat päättäneet Terve Kunta -verkostoon liittymisestä kunnanhallituksessa tai valtuustossa. Terve Kunta -verkosto kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapoja ja rakenteita Suomessa ja edistää alaa kansainvälisesti osana WHO European Healthy Cities -verkostoa.

TOIMINNAN TAVOITTEET

Verkoston toiminnan tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Terve Kunta -verkosto KEHITTÄÄ JA KEHITTYY YHDESSÄ Tavoitteeseen pyritään kehittämällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia. Terve Kunta -verkosto tukee osana Healthy Cities -verkostoa Health 2020 (European policy for health and well-being) strategisten tavoitteiden toteutumista: 1) kaikkien terveyden edistäminen ja terveyserojen vähentäminen 2) johtamisen kehittäminen ja poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen terveyden edistämisessä. Verkostoon voivat liittyä kaikki kunnat, joiden toiminnassa painotetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja jotka täyttävät liittymisen kriteerit. Terve Kunta -verkostoon liittyminen on maksutonta.

TOIMINNAN PAINOPISTEET VUOSINA 2017-2020

•Kuntien tukeminen:

 • Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumisessa
 • Kuntalain ja terveydenhuoltolain mukaisissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen velvoitteiden toimeenpanossa, erityisesti ennakkoarvioinnin käyttöönotossa ja hyvinvointikertomuksen valmistelussa

•Verkoston toiminnan kehittäminen jäseniä tukevaksi ja aktiiviseksi verkostoksi

Esitän, että Rovaniemen kaupunki liittyy Suomen Terve Kunta -verkostoon."

 

Terve Kunta -verkosto on avoin kunnille ja seutukunnille, jotka täyttävät seuraavat liittymisen kriteerit: 

Jäsenkunnan sitoutuminen Terve Kunta -verkostoon 

 • Terveyden edistämisen vastuu kuuluu kunnassa ylimmälle johdolle.
 • Verkostoon liittymisestä on valtuuston tai vähintään kunnanhallituksen päätös. 
 • Kunta sitoutuu
  • verkoston yhteisesti sopimiin tehtäviin 
  • valmistelemaan ja järjestämään vuorollaan Terve Kunta -verkoston kokouksia. 

Hallinnolliset järjestelyt kunnassa 

 • Kunnassa on eri hallinnonalojen edustajista koostuva Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä tai ohjausryhmä. 
 • Kunnassa on nimetty hyvinvointikoordinaattori tai vastaava yhdyshenkilö. 
 • Terve Kunta -toimintaan on nimetty vastuullinen luottamushenkilö. 
 • Terve Kunta -toiminnalle on osoitettu riittävät resurssit, minkä puitteissa verkoston yhdyshenkilön ja luottamushenkilön on mahdollista osallistua verkostotapaamisiin ja vahvistaa omaa osaamistaan. 

Toiminta kunnassa 

 • Kunta toteuttaa aktiivisesti lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää.
 • Kunta kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista kaikkien hallinnonalojen yhteistyönä ja kuntalaisia osallistamalla.
 • Kunta viestii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä mm. verkkosivuillaan. Jäsenkunnilla on oikeus käyttää sivuillaan Terve Kunta -verkoston logoa.

Kansallisessa verkostossa toimiminen 

 • Kunta osoittaa kiinnostusta Terve Kunta -verkostossa toimimiseen ja yhteiseen kehittämiseen; sitoutuu jakamaan hyviä käytäntöjä ja oppimaan muilta.
 • Kunta osallistuu kansallisen verkoston järjestämiin seminaareihin ja kokouksiin.

 

Rovaniemen kaupungin nykyiset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen verkostot

Rovaniemen kaupungin toimihenkilöt ja viranhaltijat osallistuvat aktiivisesti erilaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien verkostojen toimintaan. Näitä verkostoja toimii eri yhdyspinnoilla, kuten kuntakentän sisällä, järjestö- ja oppilaitosyhteistössä, kuntayhtymien suuntaan ja valtakunnan tasolla. Osasta verkostoista saadaan tukea ja opastusta samoista teemoista, joita Terve Kunta -verkostossa on nostettu toiminnan painopisteiksi vuosille 2017-2020. Kaupungin henkilöstöä on osallistunut esimerkiksi Kuntaliiton EVA-treffeille ja EVA-koulutuksiin. Sähköisestä hyvinvointikertomuksesta puolestaan saadaan säännöllisesti tietoa ja opastusta FCG:ltä, minkä lisäksi erityissuunnittelija on osallistunut Aluehallintoviraston järjestämille Lapin kuntien Skype-treffeille, joissa on käsitelty sekä hyvinvointikertomusta että muuta ajankohtaista hyvinvointiasiaa. Kaupungin edustajilla on lisäksi mahdollisuus osallistua erilaisiin teemakokouksiin, kuten THL:n Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivään tai Kuntaliiton järjestämään Kuntien hyvinvointiseminaariin. 

Yleistä hyvinvointiin liittyvää kansainvälistä yhteistyötä Rovaniemellä ei tällä hetkellä tehdä, sillä hyvinvoinnin edistämiseen käytettävissä olevat resurssit on pyritty kohdentamaan kaupungin nykyisen hyvinvointityön kehittämiseen. Terve kunta -verkostoon kuuluminen toisi panostusta erityisesti kansainväliseen hyvinvointinäkökulmaan, mutta vaatisi myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen käytettävien resurssien uudelleen kohdentamista tältä osin.

Terve kunta -verkoston liittymisen kriteereistä käy ilmi, että liittyminen vaatii sitoutumista ja panostamista verkoston toimintaan, kuten muun muassa verkostokokousten järjestämistä, resursointia verkostotapaamisiin osallistumiseen ja sitoutumista hyvien käytäntöjen jakamiseen. Terve Kunta -verkoston maksuttomuudesta huolimatta verkostoon kuuluminen aiheuttaisi myös kuluja. Rovaniemi kuuluu jo nyt useisiin verkostoihin ja kaupungilla on mahdollisuus osallistua erillisiin hyvinvoinnin teemakokouksiin, joten kuuluminen Terve kunta -verkostoon ei tässä vaiheessa ole välttämätöntä.  

Rovaniemen kaupungin toimenpiteet sairastavuusindeksin pienentämiseksi

Sairastavuusindeksi on yksi n. 2000 indikaattorista, joilla hyvinvointia voidaan kuvata. Se ilmaisee, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Luku on laskettu ikävakioituna. Kelan Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16 - 64-vuotiaat) sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä. 

Kuntalain 1 §:n mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus vuosille 2017-2020 sisältää kuvauksen rovaniemeläisten hyvinvoinnin tilanteesta sekä suunnitelman siitä, miten mm. korkeaan sairastavuusindeksiin voidaan vaikuttaa tulevina vuosina.

Valmistelijan ja johtoryhmän esitys:

Rovaniemen kaupunki ei hae tällä erää Terve Kunta -verkoston jäsenyyttä. Verkoston jäsenyyteen vaadittavat kriteerit eivät kaikilta osin täyty tällä hetkellä. Kaupungin meneillään oleva hallinnon uudistus sisältää kuitenkin myös linjauksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisoitumisen osalta, joten asiaan voidaan palata myöhemmin.  

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki ei hae tällä erää Terve Kunta -verkoston jäsenyyttä. Verkoston jäsenyyteen vaadittavat kriteerit eivät kaikilta osin täyty tällä hetkellä. Kaupungin meneillään oleva hallinnon uudistus sisältää kuitenkin myös linjauksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisoitumisen osalta, joten asiaan voidaan palata myöhemmin.  

Kaupunginhallitus päättää saattaa päätöksen aloitteen tekijälle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ote aloitteen tekijä, tiedoksi kaupunginvaltuusto, perusturvan toimiala

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi