Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Arctic Snowy Owl - tunturipöllö -tunnuksen tuotteiden lisenssisopimus

ROIDno-2020-972

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 6.4.2020 § 171 käyttää otto-oikeutta liitteenä olevaan kaupunginjohtajan päätökseen § 32 Arctic Snowy Owl -Tunturipöllön lisenssisopimus, 31.03.2020. 

Kaupunginhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan

  1. tehdä uusi päätös
  2. aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka
  3. asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää palauttaa kaupunginhallituksen päätöksen 31.3.2020 § 32 Arctic Snowy Owl -Tunturipöllön lisenssisopimus uudelleen valmisteltavaksi siten, että yritysten kanssa tehtävää lisenssisopimusta tarkennetaan lisenssimaksujen määräytymisen ja käytön osalta.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa elinvoimajohtaja Jukka Kujalaa (klo 14.50).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Jukka Kujala

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.