Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Kaupunginvaltuuston 20.1.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

ROIDno-2017-500

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 20.1.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sekä viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 28.1.2020. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen on valitettu seuraavista päätöksistä: § 5 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta, § 8 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta, ja § 12 12 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta.

Kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Toimeen valitun luottamushenkilön on myös hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu, jos: 1) luottamushenkilövaalista tehdään valitus; 2) eroa ei ole myönnetty; tai 3) kunnanhallitus on 96 §:n nojalla jättänyt valtuuston vaalipäätöksen täytäntöön panematta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta,​ että kaupunginvaltuuston 20.1.2020 kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.