Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 LISÄPYKÄLÄ: Yksinyrittäjien korona-avustus Rovaniemen yrittäjille (lisäpykälä)

ROIDno-2020-1210

Valmistelija

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallitus on kehysriihessään 8.4.2020 linjannut, että yksinyrittäjien tukemiseen myönnettäväksi kuntien kautta kohdennetaan 250 milj. euroa. Yksinyrittäjäavustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (voimaan 9.4.2020). Asetuksen voimassaoloaika on 9.4.-15.10.2020. Asetusta sovelletaan valtion talousarvion mukaisen valtionavustuksen myöntämiseen yksinyrittäjille koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

Valtionavustuksen tarkoituksena on kattaa kustannukset, jotka aiheutuvat kunnille COVID-19 (myöhemmin korona) epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta. Avustusta ei voi käyttää muihin tarkoituksiin. Valtionavustus myönnetään valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena erityisavustuksena kunnalle käytettäväksi valtionavustuslain 7 §:n 3 momentin mukaisesti kokonaan yksinyrittäjille myönnettävistä avustuksista aiheutuviin kustannuksiin.

Tehtävä on kunnille vapaaehtoinen, mutta työ- ja elinkeinoministeriö tulee valmistelussa turvaamaan sen, että yksinyrittäjä ei jää ilman tukea riippuen siitä, mikä on yrittäjän kotikunta. Valtionapuviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Koska tehtävä on kunnille vapaaehtoinen, TEM ei korvaa kunnille tuen myöntämisestä aiheutuneita kuluja (mm. henkilöstökulut). 

Kunnan käytettävissä oleva valtionavustus on laskennallinen osuus valtion myöntämästä 250 miljoonasta eurosta. Rovaniemellä määritelmän mukaisia yksinyrittäjiä on TEM:n mukaan 1980 ja Rovaniemen laskennallinen osuus valtakunnallisesta potista on 2 469 296 euroa. 

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka. Kuntien päätökset tulee olla tehtynä 15.10.2020 mennessä, jolloin myös käyttämättömät avustusmäärärahat tulee viimeistään palauttaa työ- ja elinkeinoministeriölle.

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Kunnan tehtävänä on:

 1. tiedottaa osaltaan yksinyrittäjien avustuksesta ja markkinoida sitä alueensa yksiyrittäjille
 2. neuvoa yrityksiä avustuksen hakemisessa
 3. ottaa vastaan ja käsitellä avustushakemukset
 4. tehdä sopimukset avustuksen myöntämisestä
 5. palauttaa käyttämättä jääneet avustusmäärärahat työ- ja elinkeinoministeriölle 15.10.2020 mennessä
 6. antaa selvitys avustuksen käytöstä työ- ja elinkeinoministeriölle 31.12.2020 mennessä
 7. raportoida sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.

Yksinyrittäjille myönnettävässä tuessa on kyse kunnallishallinnossa poikkeuksellisesta tuesta ja poikkeuksellisesta tuen myöntämismenettelystä. Tukihakemusten käsittelyn organisoinnista on syytä päättää keskitetysti. Tukihakemusten käsittely ja myöntäminen ei lähtökohtaisesti edellytä toimielimen käsittelyä. Kukin kunta organisoi avustusten hakemisen tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla joko sähköisenä tai paperilomakkeisiin perustuen.

Työ- ja elinkeinoministeriön yksityiskohtainen ohje valtionavun hakemisesta sekä myöntämisestä yrityksille on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

 1. Rovaniemen kaupunki hakee työ- ja elinkeinoministeriöltä erityisavustusta 2 469 296 euroa käytettäväksi yksinyrittäjille myönnettävistä avustuksista aiheutuviin kustannuksiin. 
 2. Tuen hakemiseen ja hakemusten käsittelyyn liittyvät prosessit toteutetaan elinvoimapalvelujen toimialalla elinkeino- ja työllisyyspalvelujen palvelualueella. Tuen hakemusmateriaali valmistellaan ministeriön ohjeistuksen ja mallien mukaisesti.
 3. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee elinvoimajohtaja lainsäädännön ja työ- ja  elinkeinoministeriön ohjeistuksen sekä hakemuksen perusteella.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti ja oikeuttaa panemaan päätöksen täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Maria-Riitta Mällinen ja Maarit Simoska poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Puheenjohtajana toimi Juhani Juuruspolvi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

 • Maarit Simoska, Maria-Riitta Mällinen

Tiedoksi

Toimeenpano elinvoimapalvelut, tiedoksi talousyksikkö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.