Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Ratkaisuvallan delegointi, sähköenergian hankinta

ROIDno-2020-603

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Santasport Oy, Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy, Lapin Ammattikorkeakoulu Oy ja Domus Arctica Säätiö ovat muodostaneet yhteisen sähkönhankintaryhmän. Rovaniemen kaupunki on suurin sähköhankintaosapuoli vuosikulutusvolyymin ollessa noin 58 %. Sähkönhankintaryhmä on kilpailuttanut edellisen kerran sähköenergian hankinnan vuonna 2015 ja nykyinen sopimus sähkön toimittamisesta Energia Myynti Suomi Oy:n kanssa päättyy 31.12.2021.

Sähkönhankintaryhmällä on voimassa oleva sopimus sähkön hankinnan salkunhallintapalvelusta Veni Energia Oy:n kanssa, jossa Veni Energia Oy esittää sähköenergian eri hintakomponenttien kiinnityksiä sopimuskaudella. Sopimus Veni Energia Oy:n kanssa sisältää myös sähkönhankinnan kilpailutuksen. Veni Energia Oy on valmistellut sähköenergian hankinnan kilpailuttamista ajalle 1.1.2022-31.12.2025 huomioiden tämän hetkinen poikkeuksellisen edullinen sähkön markkinahinta. Sähkönhankintaryhmä esittää, että sähköenergian hankinnan kilpailuttaminen on syytä käynnistää (hyvissä ajoin ennen sähkönhankintasopimuskauden päättymistä).

Liitteenä (salassapidettävä JulkL 6 § 3 k, jaettu kh:n jäsenille drivessä) on sähköenergian hankinnnan tarjouspyyntö ja sopimusluonnos ajalle 1.1.2022-31.12.2025.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää delegoida sähköenergian hankinnan koko hankintaprosessiin sisältyvän päätöksenteon (sisältäen hankinta-asiakirjojen hyväksymisen, hankintapäätöksen ja siihen mahdollisesti sisältyvän optiopäätöksen sekä hankintasopimuksen, hankintaoikaisun ja hankinnan keskeyttämispäätöksen tekemisen) tilapalvelupäällikölle. Sähkönhankintaryhmän osapuolet vastaavat yhteisvastuullisesti kilpailutusprosessista aiheutuvista kustannuksista. Sopimuskaudella sähkö laskutetaan kulutuksen mukaisesti suoraan sähkön toimittajan toimesta jokaiselta sähkönhankintaryhmän osapuolelta.

Päätös

Tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala ja Veni Energia Oy:n salkunhoitaja Anders Nyholm esittelivät asiaa (klo 15.00)

Kaupunginhallitus piti tauon klo 15.35 -  15.55. 

Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven, Harri Rapon, Kalervo Björkbackan ja Esko-Juhani Tennilän kannattamana, että asia jätetään pöydälle.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti jättää asian pöydälle.

Sanna Luoma poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.04.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.