Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 LISÄPYKÄLÄ: Hallintosäännön muuttaminen ja häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön hyväksyminen (lisäpykälä)

ROIDno-2017-22

Valmistelija

  • Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginlakimies 19.3.2020:

Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset muun ohella päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyen toimivallan siirtämisestä, toimielinten kokoontumisesta, toimielinten päätöksentekotavoista ja esittelystä.

Kuntalain 91 §:n mukaan valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Edellä lausutuista seuraa, että valtuusto voi kuntalain rajoissa järjestää kunnan hallinnon haluamallaan tavalla. 

Tartuntatautilain (21.12.2016/1227) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

Maan hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus linjasi 16. maaliskuuta lisätoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä sekä suojella riskiryhmiä. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallituksen linjaamat toimenpiteet saatetaan voimaan valmiuslain, tartuntatautilain sekä muun lainsäädännön mukaisesti.

Rovaniemen kaupungin luottamushenkilöjohdossa on käyty keskustelua toimielinten kokoontumisesta vallitsevassa tilanteessa ja päädytty siihen, että yleisvaaralliseksi luokitellun tartuntataudin ja koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi toimielinten kokoontumiskäytäntöjä on syytä rajoittaa ja päätöksentekoa keskittää tartuntatautilain tarkoituksen vaatimalla tavalla riskiryhmien suojelemiseksi. Tässä tarkoituksessa on nyt valmisteltu muutos Rovaniemen kaupungin hallintosääntöön, joka mahdollistaa hallintosäännöllä siirretyn toimivallan keskittämisen maan hallituksen toteamissa häiriö- ja poikkeusoloissa kaupunginhallitukselle valtuuston erillisellä päätöksellä. Muutos toteutetaan lisäämällä hallintosääntöön uusi luku, jolla samalla mahdollistetaan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön käyttöönotto häiriö- ja poikkeusoloissa.

Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntöä (”johtosääntö”) sovellettaisiin häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistautumisessa. Johtosäännön 4 §:n mukaan voimassa olevaa hallintosääntöä noudatettaisiin myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, ellei 5 §:stä tai valmiuslaista muuta johtuisi.

Johtosäännön 5 §:n mukaan erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättäisi kaupunginhallitus tai kiireellisessä tapauksessa kaupunginjohtaja häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättäisi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Kaupunginjohtajan sijaisena häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä toimii hänen sijaisekseen määrätty viranhaltija.

Häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kaupungin johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Todennäköistä on, että tilanne kehittyy laajemmaksi epidemiaksi myös Suomessa. Koronavirukseen liittyvissä varotoimissa noudatetaan yhtenäistä linjaa koko Suomessa. Varotoimet linjaa Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL). Myös hallitus antaa jatkuvasti suosituksia, joita Rovaniemellä sovelletaan.

Kaupunginhallitus on käsitellessään koronavirustilanteeseen varautumista kokouksessaan 16.3.2020 päättänyt, että kaupunginjohtajan nimeämä häiriötilanteiden johtoryhmä toimii tartuntatautilain 58 §:n mukaisena toimielimenä kunnes päivitetty häiriö- ja poikkeusolojen johtosääntö on saatu valtuustossa hyväksyttyä tai toimielin on muuten asetettu. Lisäksi kaupunginhallitus on valtuuttanut häiriötilanteen johtoryhmän tekemään tarvittavat päätökset ja toimenpiteet valtioneuvoston linjausten toimeenpanemiseksi. Tilanteen johtamisessa on edetty tähän asti tämän johtamisjärjestelmän mukaisesti. Tilanteen muuttuessa tunti tunnilta voi tulla tarve tehdä kiireellisiä päätöksiä, joissa esimerkiksi ei ehditä odottamaan hallintosäännön mukaisen toimielimen kokoontumista.

Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön hyväksyminen merkitsisi sitä, että häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kaupunginjohtaja voi käyttää normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. Tällaisessa asiassa kaupunginjohtaja tekee välttämättömän kiireellisen päätöksen, kunnes hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.

Häiriötilanteeseen liittymättömät päätökset tehdään edelleen hallintosäännön ja delegointipäätösten mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallintosääntöä muutetaan lisäämällä hallintosääntöön:

***

”Luku nro 18 - Päätösvallasta häiriö- ja poikkeusoloissa”

seuraavalla pykäläjaolla:

183 §                  Päätöksentekomenettelystä poikkeusoloissa

Valtuusto voi erillisellä päätöksellä valtioneuvoston julistamissa häiriö- ja poikkeusoloissa:

  1. rajoittaa tässä hallintosäännössä asetettujen toimielinten päätöksenteko- ja hallintomenettelyä, toimivaltaa, kokoontumista ja päätöksentekoa sekä;
  2. keskeyttää tässä hallintosäännössä asetettujen toimielinten päätöksenteko- ja hallintomenettelyn, toimivallan, kokoontumisen ja päätöksenteon

siirtämällä toimielinten päätösvaltaa osittain tai kokonaisuudessaan päätöksessä yksilöityjen toimielinten osalta kaupunginhallitukselle. Valtuuston päätöksessä on mainittava, missä laajuudessa rajoitus- ja keskeytystoimet astuvat voimaan, ja minkä ajanjakson rajoitus- ja keskeytystoimet ovat voimassa.

Mikäli päätöksentekomenettelyä rajoitetaan tai se keskeytyy tartuntatautilain (21.12.2016/1227) tarkoituksen turvaamiseksi, valtuusto voi päättää, että päätöksenteko palautuu normaaliin hallintosäännön mukaiseen päiväjärjestykseen, kun rajoitus- tai keskeytystoimen kohteena oleva toimielin saavuttaa hallintosäännön 136 §:ssä säädetyn sähköisen päätöksentekokyvyn.

 

184 §                  Kaupunginhallituksen päätösvallan rajoitus

Mikäli valtuusto tekee 183 §:n mukaisen päätöksen, voidaan kaupunginhallituksessa tehdä päätös ainoastaan välttämättömissä, kiireellistä päätöksentekoa vaativissa asioissa.

 

185 §                  Esittelystä

Esittelystä kaupunginhallitukselle 183 §:n perusteella siirrettyyn toimivaltaan liittyvissä asioissa vastaa sen toimielimen esittelijä, joka vastaa esittelystä rajoitus- tai keskeytystoimen kohteena olevalle toimielimelle.

 

186 §                  Soveltamisalarajoitus

Hallintosäännön 183 §:ää ei sovelleta keskusvaalilautakuntaan, tarkastuslautakuntaan tai ympäristölautakuntaan.

 

187 § Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö

Rovaniemen kaupungissa on häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö, jota sovelletaan häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistautumisessa.

Johtosäännön käyttöönottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö on tämän hallintosäännön liitteenä nro. 2.

***

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.