Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 LISÄPYKÄLÄ: Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella (lisäpykälä)

ROIDno-2020-850

Valmistelija

  • Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginlakimies 19.3.2020:

Hallintosäännön 183 §:n mukaan valtuusto voi erillisellä päätöksellä valtioneuvoston julistamissa häiriö- ja poikkeusoloissa:

  1. rajoittaa tässä hallintosäännössä asetettujen toimielinten päätöksenteko- ja hallintomenettelyä, toimivaltaa, kokoontumista ja päätöksentekoa sekä;
  2. keskeyttää tässä hallintosäännössä asetettujen toimielinten päätöksenteko- ja hallintomenettelyn, toimivallan, kokoontumisen ja päätöksenteon

siirtämällä toimielinten päätösvaltaa osittain tai kokonaisuudessaan päätöksessä yksilöityjen toimielinten osalta kaupunginhallitukselle. Valtuuston päätöksessä on mainittava, missä laajuudessa rajoitus- ja keskeytystoimet astuvat voimaan, ja minkä ajanjakson rajoitus- ja keskeytystoimet ovat voimassa.

Mikäli päätöksentekomenettelyä rajoitetaan tai se keskeytyy tartuntatautilain (21.12.2016/1227) tarkoituksen turvaamiseksi, valtuusto voi päättää, että päätöksenteko palautuu normaaliin hallintosäännön mukaiseen päiväjärjestykseen, kun rajoitus- tai keskeytystoimen kohteena oleva toimielin saavuttaa hallintosäännön 136 §:ssä säädetyn sähköisen päätöksentekokyvyn.

Maan hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus on linjannut 16.3.2020 toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. 

Keskiviikkona 18.3.2020 voimaan tulleen julkisia kokoontumisia koskeva linjauksen (nro 5) mukaan:

”Koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi toimielinten kokoontumiskäytäntöjä on syytä rajoittaa ja päätöksentekoa keskittää tartuntatautilain tarkoituksen vaatimalla tavalla riskiryhmien suojelemiseksi.”

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi valtuusto tekee hallintosäännön 183 §:n mukaisen päätöksen toimielinten päätöksenteko- ja hallintomenettelyn, toimivallan, kokoontumisen ja päätöksenteon keskeyttämisestä ja siirtää päätösvallan kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen toimivaltaan 24.3.2020 alkaen siihen saakka, kunnes valtioineuvoston määrittelemä poikkeusoloaika päättyy.

Keskeytys ei koske seuraavia toimielimiä: tarkastuslautakunta, ympäristölautakunta, keskusvaalilautakunta ja yksilöasioiden jaosto.

Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmän työskentely jatkuu normaalisti tähän mennessä asetettujen rajoitusten mukaisena.

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi valtuusto tekee hallintosäännön 183 §:n mukaisen päätöksen toimielinten päätöksenteko- ja hallintomenettelyn, toimivallan, kokoontumisen ja päätöksenteon keskeyttämisestä ja siirtää päätösvallan kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen toimivaltaan 24.3.2020 alkaen siihen saakka, kunnes toimielin on saavuttanut sähköisen päätöksentekokyvyn tai kaupunginhallitus toteaa poikkeusolot päättyneeksi.

Keskeytys ei koske seuraavia toimielimiä: tarkastuslautakunta, ympäristölautakunta, keskusvaalilautakunta ja yksilöasioiden jaosto.

Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmän työskentely jatkuu normaalisti tähän mennessä asetettujen rajoitusten mukaisena.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että toimialalautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat voivat olla kaupunginhallituksen kokouksessa läsnä oman toimialansa asioiden esittelyn aikana.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.