Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Yhteistoimintamenettely koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa

ROIDno-2020-907

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Koronapandemiasta ja valmiuslain käyttöönotosta aiheutuneet rajoitukset ja vaikutukset kaupungin henkilöstöön ovat kahtalaiset. Luonnollisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa työvoiman tarve kasvaa, ja joidenkin palveluiden osalta työ on saattanut estyä kokonaan tai vähentyä, tai se tulee vähenemään.

Toimintoja, joissa työnteko on kokonaan estynyt sekä toimintoja, joissa on tarjolla korvaavaa työtä, kartoitetaan henkilöstöjohtajan esimiehille 18.3. jakamalla lomakkeella. Samalla kootaan resurssipankkia muihin tehtäviin käytettävissä olevista ja sote-koulutetuista työntekijöistä. Kartoitustyö on 19.3. vielä kesken ja tilanne voi muuttua mm. varhaiskasvatuspalvelujen käytön ollessa vielä vakiintumatonta. 19.3. tilanteessa suurin osa varhaiskasvatuspalvelujen yksiköistä oli avoinna ja suljettujen yksiköiden työntekijöitä käytetään sijaisina muissa yksiköissä. Vapaa-ajanpalveluissa toimintojen sulkeminen on vielä kesken eikä jäljelle jäävän työn määrä ole selvillä. Koulupalveluissa koulunkäynninohjaajien työn organisointi on niin ikään kesken. Yleisesti ottaen on ensisijaista suunnata käytettävissä olevat ja vapautuvat resurssit pandemiatilanteen edellyttämällä tavalla, mutta samalla tulee arvioida ja varautua mahdollisiin lomautuksiin.

Tilanteissa, joissa työnteko on estynyt työsuhteen osapuolista riippumattomista syistä, sovelletaan työntekijöiden osalta pääsääntöisesti työsopimuslain 2 luvun 12 §:ää. Työsopimuslain 2 luvun 12 § 2 momentin mukaan jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. KT Kuntatyönantajien ohjeen perusteella samaa menettelyä voidaan soveltaa myös viranhaltijoihin henkilöstön tasapuoliseen kohteluun perustuen. Työnantajalla on velvoite tarjota työnteosta estyneille ja lomautusuhan alaiselle henkilöstölle muuta työtä, jos soveltuvaa työtä olisi tarjolla.

Kuntien yhteistoimintalain 15 §:n mukaan jos kunnan viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toiminnan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut ennakolta tietää, ovat yhteistoimintamenettelyn esteenä, voidaan yhteistoimintalain 4 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa (mm. lomauttaminen) sekä 7 §:ssä (mm. neuvotteluesitys) tarkoitetussa asiassa tehdä päätös ilman edeltävää yhteistoimintamenettelyä. Edellä  tarkoitettu asia tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä viivytyksettä sen jälkeen, kun perusteita poikkeamiselle säännönmukaisesta menettelystä ei enää ole. Samalla työnantajan on selvitettävä poikkeuksellisen menettelyn syy.

Hallintosäännön 66 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista ja henkilöstön lomautuksesta. Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää hallinnon toimialan henkilöstön osalta kaupunginjohtaja, ja muun toimialan henkilöstön osalta toimialajohtaja.

Tilanteessa noudatettavaa yhteistoimintamenettelyä on käsitelty kaupungin yhteistoimintaelimessä eli yhteistyötoimikunnassa 18.3.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi, että

  • osassa kaupungin organisaatiota työnteko estyy koronapandemian vuoksi ja työnantaja järjestää työnteosta estyneille ensisijaisesti mahdollisuuksien mukaan korvaavaa työtä ja hyväksyä, että
  • kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat voivat tarvittaessa käynnistää yhteistoimintalain 4, 7 ja 15 §:ien mukaiset mahdollisiin lomautuksiin ja työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaiset mahdolliseen työnteon estymiseen liittyvät menettelyt.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Antti Lassila, Jukka Kujala, Risto Varis, Tarja Hollander-Tyni, Antti Määttä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.