Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Jäsenen nimeäminen maakunnalliseen kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmään

ROIDno-2018-1065

Perustelut

Lapin liitto ja Lapin ELY-keskus pyytävät Lapin kuntien kunnanhallituksia, Taiteen edistämiskeskusta, Lapin aluehallintovirastoa sekä Saamelaiskäräjiä nimeämään edustajansa perustettavaan kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmään. Toimikausi kestää asettamispäätöksestä lähtien kaksi vuotta.

Keväällä 2017 tehtiin maakuntauudistukseen liittyen kulttuuritoimen nykytilan kuvaus, jossa kartoitettiin kuntien, AVIn, Lapin Liiton, Taiken, Saamelaiskäräjien ja ELYn tehtävät ja yhtymäpinnat. Maakuntauudistuksen tiekartan mukaisesti hahmotettiin maakuntaan siirtyvät kulttuurin tehtävät. Kartoitustyöhön osallistuivat edustajat Rovaniemen, Ranuan, Sodankylän ja Kemin kunnista, AVIsta, Taikesta, Lapin liitosta, ELYstä ja Saamelaiskäräjiltä.

Nykytilan kuvaukseen kirjattiin johtopäätöksenä, että lappilaista kulttuuria tulisi edistää yhteistoiminnallisesti ja tuoda esiin kulttuurin merkitystä alueen elinvoima- ja vetovoimatekijänä. Lapissa kulttuuria hyödynnetään elinkeinollisesti ja kuntalaiset edellyttävät kulttuuripalveluiden tarjoamista ja tuottamista. Kulttuurin ja taiteen merkitystä sisällöntuotannon perustana, alueen vetovoimatekijänä ja hyvinvoinnin edistäjänä ei kuitenkaan vielä hahmoteta riittävällä tasolla. Useissa muissa maakunnissa kulttuurin edistäminen on yhtenä tunnustettuna ja tunnistettuna kehittämisen kärkenä ja imagotekijänä - näistä hyvistä käytänteistä voitaisiin ottaa oppia. Kulttuuria voitaisiin edistää myös hyvinvointisuunnitelman kärkenä. Nykytilakuvauksen perusteella päätettiin perustaa toimikaudeksi 2018 - 2020 maakunnallinen kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmä.

Kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmän tehtävät:

 1. kerätä ja työstää tietoa, valmentaa maakuntamuutosvaiheessa kuntia, 3. sektoria ja maakuntaa sekä tukea kuntia kulttuurin ja hyvinvoinnin strategisessa ja toiminnallisessa työssä
 2. tuoda esiin kulttuurin merkitystä alueen elinvoima- ja vetovoimatekijänä
 3. löytää ja kehittää pohjoisen kulttuurin kehittämisen kärkiä yhteistoiminnassa ja monialaisesti ja -hallinnollisesti
 4. käynnistää maakunnailisen kulttuuri(hyvinvointi)- strategian valmistelua yhteen sovittaen hyvinvointisuunnitelmatyön kanssa
 5. tehdä ehdotuksia kehittämistoimenpiteiksi
 6. järjestää vuosittain hyvinvoinnin ja kulttuurin kehittämisen yhteisfoorumeita
 7. osallistua maakunnalliseen strategiatyöhön kulttuurin osalta.

Kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmän kokousten aineistojen ja keskustelujen pohjalta asioita valmistellaan Elinvoima ja elinkeinot -valmistelutyöryhmään, joka on VATEn (väliaikainen valmistelutoimielin) alainen työryhmä. Elinvoima ja elinkeinot -työryhmä valmistelee asioita VATEn käsiteltäväksi ja päätettäväksi siltä osin kuin sillä asioista on päätäntävalta.

Työryhmän jäseniksi kutsutaan:

 • kuntien kulttuuritoiminnasta vastaavat työntekijät
 • maakunnallisista kulttuurin tehtävistä vastaavat asiantuntijat
 • Saamelaiskäräjien edustus

Osa kuntien edustajista tulee ryhmän 1. vuodeksi varsinaiseksi jäseniksi ja osa varajäseniksi ja seuraavana toimintavuotena vaihdetaan varajäsenten ja varsinaisten jäsenten välillä. Työryhmä voi kutsua asiantuntijajäseniä ja vierailevia asiantuntijoita. Työryhmä voi myös halutessaan perustaa alaisuuteensa alatyöryhmiä. Kokouskertoja on 2-4 kertaa vuodessa. Ryhmän puheenjohtajuudesta ja järjestäytymisen käytännön kysymyksistä päätetään ensimmäisessä kokouksessa. Kukin taustaorganisaatio vastaa omien jäsentensä osallistumisesta aiheutuneista kustannuksista.

Esitykset työryhmän jäseniksi pyydetään toimittamaan ELY-keskukselle viimeistään 4.5.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Rovaniemen kaupungin edustajaksi kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmään palvelualuepäällikkö Merja Tervon.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

ELY-keskus 4.5.2018 mennessä, ao. henkilö

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi