Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi / HE 16/2018

ROIDno-2017-3918

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi
Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta muokatusta luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi. Lausuntoa pyydetään 15.12.2017 klo 16.15 mennessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy 18 uudelle maakunnalle. Uudistuksen tavoitteena on, että kansalaisilla on yhdenvertainen mahdollisuus saada laissa säädetyt riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Valinnanvapauden laajentamisen tarkoituksena on lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Valinnanvapaudella tarkoitetaan lakiluonnoksessa asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voi lakiluonnoksen mukaan jatkossa tarjota julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Asiakasmaksut ovat lakiluonnoksen mukaan kaikilla palveluntarjoajilla samat.

Saatavien lausuntojen perusteella lakiluonnokseen tehdään vielä tarpeelliset muutokset ja hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi annettaneen eduskunnalle maaliskuussa 2018. Se käsitellään yhdessä sote-järjestämislakiesityksen kanssa. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy maakunnille. Asiakkaan mahdollisuus valita sosiaali- ja terveyspalvelujaan laajenisi lakiluonnoksen mukaan vaiheittain vuosina 2020 – 2022. Asiakas voi siten nykyistä laajemmin valita julkisen tai yksityisen palveluntuottajan.

 • henkilökohtainen budjetti käyttöön 1.1.2020

 • asiakasseteli käyttöön viimeistään 1.7.2020

 • sote-keskukset aloittavat toimintansa 1.1.2021

 • suun hoidon yksiköt aloittavat toimintansa 1.1.2022

 • asiakasseteli käyttöön tietyissä erikoissairaanhoitoa koskevissa palveluissa viimeistään 1.1.2022

Lakiluonnokseen on tehty eduskunnan perustuslakivaliokunnan keväällä edellyttämät muutokset kuten myös hallituksen reformiministerityöryhmän linjaukset ja täsmennykset. Näitä muutoksia ovat muun muassa:

 • maakunnan ei ole pakko yhtiöittää omia sote-keskuksia ja suun hoidon yksikköjä

 • maakunnan liikelaitoksella tulee olla oma sote-keskus ja suunhoidon yksikkö ja ne voivat olla samassa liikelaitoksessa muiden palvelujen kanssa tai niitä varten voi olla erillisiä liikelaitoksia

 • valinnanvapausjärjestelmän voimaantulo on vaiheistettu

 • sote-keskuksen palveluvalikoimaa on muutettu muun muassa siten, että sosiaalipalveluja saa vain liikelaitoksesta (liikelaitoksen sosiaalipalveluja jalkautetaan sote-keskuksien tueksi)

 • asiakassetelin voi antaa vain maakunnan liikelaitos

 • asiakassetelisääntelyä on tarkennettu

Perusturvan toimiala on valmistellut lausunnon hallituksen luonnoksesta asiakkaan valinnanvapauslaiksi. Nyt lausuttavana olevaa valinnanvapausmallia on aiempaan esitykseen verrattuna selkeytetty ja täsmennetty.  Toimeenpanon aikataulua on vaiheistettu. Tällä on pyritty turvaamaan riittävä aika mittavien muutosten toteuttamiseksi.  

Asiakkaiden valinnanvapaus ja vaikutusmahdollisuudet omiin palveluihinsa lisääntyvät, mutta eivät täysin tarkoituksenmukaisella tavalla, sillä lakiluonnokseen tehdyistä muutoksista huolimatta kokonaisuus vaikuttaa edelleen monimutkaiselta nimenomaan käytännön toteuttamisen näkökulmasta.

Lain myötä asiakas voi valita haluamansa julkisen tai yksityisen sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön. Lisäksi asiakas voi valita maakunnan liikelaitoksen koko maasta ja sen palveluyksikön. Maakunnan liikelaitos voi myöntää asiakkaalle asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin. Asiakas voi valita myös palveluja antavan ammattihenkilön tai ammattihenkilöiden moniammatillisen ryhmän.  Maakunta hyväksyy alueellaan toimivat yksityiset sote-keskukset, yksityiset suunhoidon yksiköt ja asiakassetelipalvelujen tuottajat.

Lakiluonnoksen vaikutusten arviointi on ollut haasteellista, sillä samanlaista muutosta ei ole tehty missään aiemmin eikä kokemustietoa ole käytettävissä. Lain toimeenpanon haasteita tulevat olemaan uudenlaisen monituottajamallin kokonaisuuden hallinta ja johtaminen kustannustehokkaasti sekä asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen. Lain tavoitteiden toteutumisen ennustaminen on vaikeata. Se on selvää, että muutosvaiheeseen tarvitaan vahvaa muutostukea niin henkilöstölle, johdolle kuin asiakkaillekin.

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta tosiasia on, että valinnanvapaus lisääntyy siellä, missä on tosiasiallisia valinnanmahdollisuuksia. Lain toivotaankin luovan maakuntiin uusia innovaatioita, uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Meneillään olevista kansallisista valinnanvapauspiloteista odotetaan kokemuksia.

Valmistelijoiden esitys:

Perusturvalautakunta antaa liitteen mukaisen lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle lausuttavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta antaa liitteen mukaisen lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle lausuttavaksi.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi palvelualuepäällikön esityksen.

Valmistelija

Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Johtoryhmä tutustuu perusturvalautakunnan ja Kuntaliiton lausuntoihin ja tekee tarvittaessa omat muutosesityksensä kaupunginhallitukselle menevään lausuntoluonnokseen.

Päätös

Todettiin, että Markus Hemmilä vielä selvittää tulisiko lausuntoa täydentää mm. rajoittamislain sisältämien prosenttiosuuksien suhteen ja asiakkaan neuvonnan ja ohjauksen suhteen. Muutoin johtoryhmällä ei ollut huomauttamista.

Valmistelija

Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa perusturvalautakunnan esittämän liitteen mukaisen lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston lausuttavaksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemeä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Valmistelija

Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 4.12.2017 § 601 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto lausuu perusturvalautakunnan esittämän, liitteen mukaisen lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät 

 • Hilpi Ahola (Kesk.)
 • Marjo Rundgren (SDP)
 • Kalervo Björkbacka (PS).

Hilpi Ahola esitti Marjo Rundgrenin, Kalervo Björkbackan, Kai Väistön ja Jarmo Juntusen kannattamana, että kohtaan 10 A lisätään teksti: "Rovaniemi suhtautuu asiakassetelien kohdentamiseen erikoissairaanhoitoon huolestuneena. Kannamme huolta, että laajamittainen asiakasseteli saattaa vaarantaa lääkärien ja hoitajien saatavuuden ja vaikuttaa näin maakunnan järjestämän erikoissairaanhoidon laatuun.

Vaarana on, että hallituksen esitys johtaa kahteen rinnakkaiseen järjestelmään. Rovaniemi katsoo, että erikoissairaanhoitoa voidaan jatkossakin tilata erityisin perustein yksityiseltä palveluntuottajalta suorahankintana.

Rovaniemi pitää tärkeänä, että kustannussäästöjä haetaan tarjoamalla erikoissairaanhoitoa myös sote-keskuksissa, jolloin integraatio toteutuu uudistuksessa haetulla tavalla. " 

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Aholan esityksen mukaisesti.

Marjo Rundgren esitti Kalervo Björkbackan ja Kai Väistön kannattamana, että lausuntoon tehdään seuraava lisäys: "Lapin naapurimaissa (Norja, Ruotsi) on jo runsaasti kokemusta rajat ylittävästä sote-yhteistyöstä, johon EU:n potilasdirektiivi myös edellyttää subjektiivisen eu-kansalaisen oikeuden."

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Rundgrenin esityksen mukaisesti.

Muilta osin kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Seija Hiltunen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 20.14.

Valmistelija

 • Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
 • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
 • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Eduskunnan hallintovaliokunta pyytää kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (He 16/2018). Määräaika on hallintovaliokunnan kokous 18.4.2018 klo 11.15 ja kirjallinen lausunto on pyydetty toimittamaan kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 14.00 mennessä. Uusi määräaika on 26.4.2018 mennessä.

Lakilausunnon materiaali on kokonaisuudessaan saatavilla http://alueuudistus.fi/lakiesitys-3-2018

Perusturvan toimiala on valmistellut lausunnon.  Lausuntopyynnön aikataulun sekä kaupunginhallituksen ja perusturvalautakunnan aikataulujen vuoksi lausuntopyyntö on kaupunginhallituksen käsittelyssä 23.4.2018 ja perusturvalautakunnan käsittelyssä 25.4.2018.

Valmistelijoiden esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy valmistellun lausunnon ja antaa sen lausuntonaan eduskunnan hallintovaliokunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy valmistellun lausunnon ja antaa sen lausuntonaan eduskunnan hallintovaliokunnalle.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa toimialajohtaja Markus Hemmilää ja hallintoylilääkäri Paula Reposta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Eduskunnan hallintovaliokunta 26.4.2018 mennessä HaV@eduskunta.fi Perusturvalautakunta

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi