Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Lausunto Lapin keskussairaalan laajennusinvestointia koskevaan poikkeuslupahakemukseen

ROIDno-2018-1050

Valmistelija

  • Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin sairaanhoitopiiri pyytää lausuntoa Lapin keskussairaalan laajennusinvestointia koskevaan poikkeuslupahakemukseen. Lausunto pyydetään 30.4.2018 mennessä. 

LSHP:n yhtymähallitus on päättänyt hakea kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain (548/2016, muutettu lailla 1057/2017) 4 §:ssä tarkoitettua poikkeuslupaa Lapin keskussairaalan laajennusinvestointia koskevien sitoumusten tekemiseksi. Yhtymähallitus on päättänyt pyytää hakemusluonnoksesta ja perustelumuistioluonnoksesta lausunnon 30.4.2018 mennessä Lapin liitolta ja OYS-erva-alueen sairaanhoitopiireiltä sekä Rovaniemen kaupungilta.

Lapin keskussairaalan laajennusta on suunniteltu useita vuosia. Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto päätti toukokuussa 2017 hyväksyä laajennuksen keskeisen sisällön: sairaala-apteekin uudet tilat, laajan päivystyksen sairaalalle välttämättömät ns. kuuman sairaalan toiminnat (mm. päivystyksen tilat sekä leikkaussalien uusiminen), psykiatrian osastojen siirto Muurolasta yleissairaalan yhteyteen sekä pysäköintitalo ja mahdolliset pesulatilat. Valtuusto päätti edellyttää, että investoinnin laajuutta ja kustannustasoa arvioidaan uudelleen, mikäli erikoissairaanhoidon työnjaon muutoksista aiheutuu olennaisia muutoksia hankesuunnitelmaan. Valtuusto vahvisti pohjaksi suunnittelutyölle laajennuksen kustannusraamiksi tässä vaiheessa yhteensä enintään 85 M€. Päätöksellä ei sitouduttu investoinnin toteuttamiseen, vaan toimivaltainen päätöksentekijä tekee mahdollisen investointipäätöksen erikseen. Lisäksi valtuusto asetti tavoitteeksi, että investoinnin myötä toimintaa ja prosesseja kehittämällä kyetään merkittävästi alentamaan toimintakustannuksia ja/tai niiden kasvua.

85 M€ investointi on suuri, mutta ei maan sairaalainvestointien joukossa poikkeuksellisen suuri. Investoinnin bruttokustannusta merkittävämpi vaikutus sairaanhoitopiirin ja tulevan Lapin maakunnan taloudelle on sillä, mikä on investoinnin vaikutus sairaalan vuosittaisiin käyttötalousmenoihin. Investoinnin myötä toimintaa ja prosesseja kehittämällä kyetään merkittävästi alentamaan toimintakustannuksia ja/tai niiden kasvua. Investoinnin talousvaikutuksia on selostettu liitteinä olevissa hakemusluonnoksessa ja perustelumuistioluonnoksessa.

Perusturvan toimiala on valmistellut lausunnon. Lausunto on määräajan 30.4.2018 sekä kaupunginhallituksen ja perusturvalautakunnan kokousaikataulujen vuoksi kaupunginhallituksen käsittelyssä 23.4.2018 ja perusturvalautakunnan käsittelyssä 25.4.2018.

Perusturvan toimialan lausunto:

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaalahanketta on valmisteltu yhteistyössä sairaanhoitopiirin kuntien kanssa sekä Lapin maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen prosesseissa. Rovaniemen kaupunki on ollut alusta lähtien mukana hankkeessa ja puoltaa Lapin keskussairaalan laajennusinvestointia.

Rovaniemen kaupungin on järkevää keskittää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojaan samalle kampukselle, yhteisiin tiloihin ja yhdistää niitä saman hallinnon alle. Tätä yhdistämistyötä on tehty, viimeisimpänä on saatu päätökseen psykiatrian, mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistymisprosessi.  Parhaillaan käynnissä on radiologian toimintojen yhdistäminen ja valmistelussa on myös yhteinen apuvälinekeskus.  

Lapin keskussairaalan laajennusinvestointi on tarpeellinen ja ajankohtainen. Lapin keskussairaalan tilat ovat olleet jo pitkään ahtaat eivätkä ne enää osin vastaa nykypäivän vaatimuksia. Lapin sairaanhoitopiiri on perustellut hakemuksessaan monipuolisesti hankkeen kiireellisyyttä, ajankohtaisuutta ja tarpeellisuutta. Talouden, toiminnan ja prosessien, henkilöstön ja osaamisen sekä asiakkaiden ja palvelujen saatavuuden näkökulmasta on järkevää keskittää toimintoja nykyaikaisiin ja laatuvaatimukset täyttäviin toimitiloihin.

Valmistelijoiden esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy valmistellun lausunnon ja antaa sen lausuntonaan Lapin sairaanhoitopiirille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy valmistellun lausunnon ja antaa sen lausuntonaan Lapin sairaanhoitopiirille.

Päätös

Esko-Juhani Tennilä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Varajäsen Aatos Nätynki otti osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kaupunginhallitus kuuli asiassa toimialajohtaja Markus Hemmilää ja hallintoylilääkäri Paula Reposta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin sairaanhoitopiirin kirjaamo 30.4.2018 mennessä kirjaamo@lshp.fi

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi