Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Napapiirin asemakaavan muutos ja täydennys

ROIDno-2017-254

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Perustelut

Aikaisemmat päätökset: KH 11.4.2016, § 136

Kaupunginarkkitehti TO 24.1.2017

Rovaniemen kaupunginhallitus on 11.4.2016 § 136 laittanut veireille napapiirin alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaavan tarkoitus ja tavoite on määritellä ohjelmapalveluille osoitettavat turvalliset, toimivat ja kasvua tukevat alueet sekä selvittää tarvittavat muutokset katuverkostossa ja korttelialueilla. Kaavalla määritellään alueen kapasiteetti viipymän ja ohjelma-palvelujen kysynnän sekä alueen kantokyvyn välisessä suhteessa. Kaavoitukseen liittyy myös kansainvälinen tutkimushanke BuSK, (Luonnonvarakeskus), jossa kaupunki on kumppanina. Hankkeessa saadaan kansainvälistä vertailutietoa matkailun kannalta ruuhkautuneilta alueilta ja kantokyvyn määrittelystä.

Kaava kuulettiin vireille 4.5.2016 ja osallistumis ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.5.2016.–3.6.2016. OAS:sta annettiin seitsämän mielipidettä, jotka on luettavissa liitteenä olevassa vuorosvaikutuslomakkeessa (Liite1). Palautteessa kiinnitettiin huomiota ykistyisten maanomistajien ja ohjelmapalvelujen maankäyttöön, lentomeluun sekä mahdollisuuteen joko hyödyntää ykistyismaata metsätalousalueena tai rakentamiseen. Useissa mielipiteissä kiinnitettiin huomiota kevyenliikenteen ratkaisuihin ja toivottiin niiden kehittämistä.

Strateginen kaavoitus on laatinut napapiirin alueen asemakaavaa monikumppanuusmallilla. Kaavaluonnoksia on työstetty yhdessä kaupunkikonsernin, toimialojen, yritysten, viranomaisten ja Napapiirin osuuskunnan kanssa. Alustavat kaavaluonnokset on esitelty laajalle kumppanuusryhmälle 16.1.2017 ja napapiirin osuuskunnalle 20.1.2017 pidetyisssä esittelytilaisuuksissa.

Kaavaa on laadittu aktiivisessa vuorovaikutuksessa seuraavasti:

1. Ennen kaavan vireilletuloa pidetyt neuvottelut (kaupunkikonserni, viranomaiset, yritykset ja kaavan yhteistyöryhmä): 30.1.2015; 23.2.2015; 26.5.2015; 29.5.2015; 16.9.2015; 20.10.2015; 3.11.2015;27.1.2016; 26.2.2016;  6.4.2016.

2. Kaavan vireille tulon jälkeen (Yrittäjät, osuuskunta, kaupunkikonserni, Finavia, viranomaiset): 6.4.2016;8.4.2016;21.4.2016;3.5.2016; 4.5.2016; 12.5.2016;1.6.2016;8.6.2016;10.6.2016;11.6.2016; 14.6.2016;16.6.2016;21.6.2016;30.6.2016; 23.9.2016; 30.9.2016;17.10.2016; 21.10.2016; 9.11.2016; 16.1.2017; 20.1.2017.

3. Rovakaira OYn kanssa käydyt neuvottelut: 4.5.2016; 18.5.2016; 31.5.2016; 18.8.2016; 22.6.2016 (hallitus)

Kaavan laatimiseksi on ollut tarpeen tilata seuraavat täydentävät selvitykset:

- pilaantuneita maa-alueita koskeva selvitys

- lumenkasauspaikkaa koskeva selvitys

- liikennetarkastelut  tehdään osana Rovaniemen liikennejärjestelmätyötä ja yhdessä lapin ELY-L:n kanssa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti kaavasta on laadittu neljä vaihtoehtoa (VE0, VE0+, VE1 ja VE2). VE 0 on voimassa olevien kaavojen mukainen. VE0+ on kuten VE 0, mutta korttelissa 5811 on huomiotu maanomistuksesta johtuvat muutokset. VE 1 perustuu liikenneratkaisuvaihtoehtoon 1 ja VE 2 perustuu liikenneratkaisuvaihtoehtoon 2. Kaavan laatimisen aikana on tullut tarvetta laajentaa kaava-aluetta, ja siten asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty tarvittavilla muutoksilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy  päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, laaditut luonnosvaihtoehdot  sekä kaavaselostusluonnoksen liitteiden mukaisina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Kaavaluonnokset, kaavaselostus, keskeiset selvitykset sekä vuorovaikutuslomake laitetaan nähtäville 14 vrk:ksi (6.2.-20.2.2017) Osviittaan sekä kaavatorille (www. rovaniemi.fi). Kaavaluonnoksista pyydetään Lapin ELY-keskuksen, Finavia Oyj:n, Trafin, Puolustusvoimien (3. logistiikkarykmentti, esikunta), Lapin liiton, Napapiirin Vesi Oy:n, Rovakaira Oy:n, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan sekä vapaa-ajanlautakunnan lausunnot. Lisäksi kaupunki pyytää Napapiirin osuuskunnan, Rovaniemen kehityksen, alueen yrittäjien ja toimijoiden sekä VisitRovaniemen kannanotot.

Päätös

Liisa Ansala ja Juhani Juuruspolvi poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta). Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Maarit Airaksinen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Tapio Pahtaja, palveluesimies, tapio.pahtaja@rovaniemi.fi

Perustelut

Strateginen kaavoitus on laatinut napapiirin alueen asemakaavaa monikumppanuusmallilla. Kaavaluonnoksia on työstetty yhdessä kaupunkikonsernin, toimialojen, yritysten, viranomaisten ja Napapiirin osuuskunnan kanssa. Alustavat kaavaluonnokset on esitelty laajalle kumppanuusryhmälle 16.1.2017 ja napapiirin osuuskunnalle 20.1.2017 pidetyisssä esittelytilaisuuksissa. Kaavaluonnoksista pyydetään Lapin ELY-keskuksen, Finavia Oyj:n, Trafin, Puolustusvoimien (3. logistiikkarykmentti, esikunta), Lapin liiton, Napapiirin Vesi Oy:n, Rovakaira Oy:n, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan sekä vapaa-ajanlautakunnan lausunnot.

Vapaa-ajanlautakunta 22.2.2017:

Napapiirin alueen virkistyspalveluihin sisältyy reittiyhteys Saarenkylän ulkoilureittiin, joka on vapaa-ajanlautakunnan hallinnoimaa ja ylläpitämää ulkoilureittiverkostoa. Valaistu ulkoilureitti tarjoaa kuntalaisille ja Napapiirin asiakkaille mahdollisuuden ulkoiluun ja liikuntaan kesällä ja talvella. Asemakaavan muutos- ja laajennusvaiheessa tulee kyseinen yhteys ulkoilureitistöön säilyttää niin kuntalaisten, Napapiirin asiakkaiden kuin ohjelmapalvelutoiminnan vuoksi. Kaavaluonnosvaihtoehtoon 2/kartta, liite 7, sisältyy reittiyhteys, jonka sijainti on merkitty kaavassa uuteen ja varsin toimivaan kohtaan. Pääasia on, että yhteys ulkoilureittiverkostoon säilyy. Ohjelmapalvelureittien sijoittelussa ja suunnittelussa tulee välttää kokonaan niiden ja ulkoilureitin risteämiä tai, että risteämät hoidetaan hallitusti ja turvallisuus huomioiden.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon Napapiirin asemakaavan muutokseen ja laajennukseen.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi
Aku Raappana, aku.raappana@rovaniemi.fi
Taina Lehtinen, kaupungingeodeetti, taina.lehtinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lausunto tekniset palvelut:

Liikennejärjestelyt

Kaavavaihtoehdoissa ajoneuvoliikenteelle tarkoitettu katuverkko liittyy vain valtion maanteihin, valtatiehen 4 ja / tai maantiehen 9442 (Myllymäentie). Alueella ei ole ajoneuvoliikenteen yhteyttä kaupungin katuverkkoon. Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä on katuverkon suunnasta Pukinpolun ja Pajakyläntien kautta. Merkittävin jalankulun ja pyöräilyn yhteys on valtatien 4 jkpp-tie keskustasta Napapiirille.

Lapin ELY on tilannut SITO Oy:ltä tilanvaraustarkastelun valtatien 4 tilantarpeesta Lentokentäntien eritasoliittymän toteuttamiseksi, Napapiirin liittymän / liittymien kanavointien toteuttamiseksi ja jpp-tien toteuttamiseksi. ELY lausuu tilantarpeesta omassa lausunnossaan.

Kaavan toteuttaminen vaatinee valtatien 4 osalta tiesuunnitelman laatimisen. Infran toteuttaminen vaatii rahoituksen sekä kaupunkikonsernilta että valtiolta. Toteuttamisen aikataulusta on sovittava yhteisesti ja etsittävä mahdollisimman tehokkaasti Napapiirin toimintoja tukeva vaiheittainen kehityspolku. Kaavan toteuttamisen kokonaiskustannuksissa infran osalta puhutaan yli 10 miljoonan euron suuruusluokasta, vaikka Lentokentäntien eritasoliittymää ei mukaan laskettaisikaan.

Nykyinen Tarvantien katuyhteys esitetään kaavaluonnoksissa poistetavaksi Myllymäentien ja Syväsenvaaran väliltä. Väylä otetaan matkailun ohjelmapalveluille reittikäyttöön. Erillinen valtatien 4 jkpp-tie on tällä hetkellä rakennettu ulottuvaksi Myllymäentien alikulkusillan kautta Napapiirin puolelle. Tästä Napapiirille ulottuva valtion jkpp-väylä on muutettu Lapin tiepiirin ja Rovaniemen maalaiskunnan (jatko)sopimuksella 19.11.2001 sekaliikenneväyläksi mahdollistaen autoliikenteen SantaParkista Napapiirille käymättä valtion tieverkolla. Ajoneuvoliikennettä ei tuolle väylälle enää kaavan mukaisessa tilanteessa tarvita, joten väylä voidaan palauttaa sopimuksen kohdan 12 mukaisesti Lapin ELYlle valtatien 4 jkpp-tieksi.

Kaavaluonnoksessa on esitetty uusi safariuria palveleva alikulku Lentokentäntie ali. Uran tilantarve ja alikulun toteuttavuus osoitettuun paikkaan on tarkasteltava yksityiskohtaisesti. Nyt ura on esitetty voimassa olevan asemakaavan mukaiselle tontille. Alikulkukäytävän kustannus on noin 350 000 €. On myös esitetty Jalankulkua ja pyöräilyä palveleva ylikulkusilta vt4:n yli Syväsenvaaran kallioleikkauksen kohdalle. Luonnoksessa ei ole esitetty toimintoja siltayhteyden taakse valtatien pohjoispuolelle. Ylikulkusillan osalta ei ole antaa arviota toteuttamiskustannuksista ilman tarkempaa suunnitelmaa.

Kaavassa yhdyskuntatekniikalle osoitetut toimenpiteet ja niiden alustavat kustannukset

SITO Oy:lle annettuun toimeksiantoon kuuluu tarkastella tarkemmin katujärjestelyjä ja niiden kustannuksia, mutta tulokset eivät ehdi mukaan tähän lausuntoon. Yhdyskuntatekniikassa on kuitenkin arvioitu kustannuksia karkealla tasolla.

VE1:ssä katuverkon rakentamistarpeet: Myllymäentieltä tonttikatu 190 m (190 m x 6,5 m = 1235 m2; 160 000 €). Joulumaantien jatkaminen 250 m (250 m x (6,5+3,5) m = 2500 m2) ja liittäminen valtatiehen 140 m (140 m x 17 m = 2380 m2; 310 000 €).

VE2:ssa Myllymäentieltä Napapiirille Joulumaantien päähän katua on esitetty rakennettavaksi n. 800 m (800 m x 6,5 m = 5200 m2; n. 680 000 €). Jos kävely ja pyöräily maankäytöltä tukeutuvat valtatien jkpp-tiehen, ajorata voidaan toteuttaa ilman kadun suuntaista kevyen liikenteen väylää. Tällöin kuitenkin tarvitaan rakenteen sisäisiä poikittaisia yhteyksiä n. 450 m (450 m x 3,5 m = 1575 m2; n. 200 000 €). Katugeometriaa esitetään tehtäväksi pienipiirteisempänä, jotta tuetaan katuverkon mitoitusnopeutta 30 km/h. Tämä on tärkeää, jos pitäydytään sekaliikenneväylässä.

VE1:ssä ja VE2:ssa ajoneuvoliikenteeltä poistuva Tarvantie korvataan kaavaluonnoksissa uudella katuyhteydellä Myllymäentieltä SantaParkin pysäköintialueelle (460 m x 6,5 m = 2990 m2; n. 390 000 €). Kokonaan uusi katu myös Joulumaankuja, 200 m (200 m x 6,5 m = 1300 m2; 170 000 €). Joulumaantien itäpäässä pysäköintialueille johtavaa katua rakennetaan 210 m (210 m x 11 m = 2310 m2; 300 000 €). Erillisiä jkpp-teitä on kaavan itäosassa molempia vaihtoehtoja koskien noin 500 m (500 m x 3,5 m = 1750 m2; 230 000 €). Liikenneympyrä Pukinpolun ja Joulumaantien liittymään maksaa noin 160 000 €. Joulumaantien pihakatu- / hidaskatu tyyppistä osuutta on toteutettavana n. 420 m (420 m x 6,5 m =2730 m2; 1 100 000 € ja kävelykatutyyppistä rakentamista 340 m (340 m x 13 m = 4420 m2; 3 100 000 €).

Kaavaluonnoksiin on merkitty yleisiä pysäköintialueita LP noin 15 000 m2 (80 €/m2). Pysäköintialueet päällystepintaisina ja valaistuina maksavat noin 1 200 000 €.

Luonnoksissa ei ole esitetty kaupungin kustannettavia uusia torialueita kaavaan. Kustannukset kivettyinä ovat noin 400 – 800 €/m2 pintamateriaalista ja laatutasosta riippuen.

Kaavaluonnosten toteuttamisen teknisten palvelujen yhdyskuntatekniikan kannettavaksi tulevat rakentamiskustannukset ovat noin 7 M€. Merkittävän kustannuksen muodostavat laadukkaasti rakennettavat pihakatu ja kävelykatualueet. Tyytymällä vaatimattomampaan toteutukseen, kustannukset laskevat noin 1,5 miljoonalla. Rakentamiskustannusten lisäksi uusien väylien ja pysäköintialueiden rakentaminen aiheuttaa jatkuvia ylläpidon kustannuksia.

Kaupungille tulevien kustannuksiin on lisäksi huomioitava NEVEn tehtäväksi tulevat alueen putkistojen uusiminen / rakentaminen, mahdolliset kustannusosuudet maantieliittymistä sekä reittejä tai uria varten tehtävistä uusista maantiet ali- tai ylikuluista. Aluetta kehitettäessä tulisi laatia koko aluetta koskeva vesihuollon yleissuunnitelma.

Kaavatyön prosessoimat eri käyttäjäryhmiä palvelevat urat on esitettävä ainakin ohjeellisina. Reittien ja urien risteämiset keskenään sekä jalankulun, pyöräilyn ja autoliikenteen kanssa on tarkistettava turvallisuuden ja toimivuuden kannalta. Reitit tulee esittää selkeästi liitekartassa, jotta alueelle sijoittuvat uudet toimijatkin tunnistavat helposti reitit. 

Kaavaluonnoksissa on esitetty lumenkaatopaikka. Paikka on selvästi merkittävä kaavassa Napapiirin keskeisten kortteleiden käyttöön (toimijat hakevat luvat, toteuttavat rakenteet ja valvovat sekä ylläpitävät paikkaa). Lumenkaatopaikan sijaintia keskellä matkailu- ja ohjelmapalvelualueita tulisi harkita.

Kiinteistöt, kaavamerkinnät ja -varaukset

Asemakaavassa tulee kaikille kortteleille/tonteille osoittaa vähintään käyttötarkoitus,kerrosluku ja rakennusoikeus sekä katuyhteys tai ajo-oikeus toisen kiinteistön kautta. Asemakaavan yhteydessä tulee laatia uusien tonttien tonttijaot sekä tonttijaon muutoksella ratkaista muuttuvien tonttien alueet ja niihin liittyvät kulkuyhteydet, jotta ehdot rakennusluvan saamiselle ovat tältä osin tontin omistajan/haltijan tiedossa. Kaikki kadut tulee nimetä, ja huomioida samalla tulevan osoitenumeroinnin ja opastuksen johdonmukaisuus ja selkeys. Kaavamääräysten osalta tulisi johdonmukaisuuden ja selkeyden vuoksi käyttää Rovaniemen kaupungissa käytössä olevaa kaavamerkintä- ja määräyskäytäntöjä, jossa alueen tai korttelin käyttötarkoitus ilmaistaan kirjainyhdistelmällä ja tarvittava indeksi numerolla.

Virkistysalueet, joissa ohjelmapalveluille (op) on osoitettu merkittävä rakennusoikeus tulisi ehdottomasti osoittaa tonteiksi. Matkailupalvelukortteleiden sekä ohjelmapalvelualueiden tulee sijoittua riittävän kauas olemassa olevasta vakituisesta asuinalueesta. Napapiirin asemakaava-alueella on aina ollut varaus Rovaniemen seurakunnalle kappelia varten, nyt kaavaluonnoksissa varaus on poistettu. Moottorikelkkojen tankkausalueiden määräyksissä tulisi noudattaa käytössä olevia suojausmääräyksiä (vrt. Ystävyydenpuisto). Santaparkin pysäköintialueelle johtavan nimeämättömän katuvarauksen tulisi olla leveämpi ja toteutuakseen sen varteen tulisi tutkia tehokkaamman maankäytön sijoittamista. 

Maankäyttösopimukset tulee laatia niiden maanomistajien kanssa, joiden osalta maapoliittisessa ohjelmassa määritetyt ehdot täyttyvät.

Nähtävillä olevaan valmisteluaineistoon voi tutustua Rovaniemen kaupungin kaavatorilla osoitteessa: www.rovaniemi.fi/kaavatori

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle edellä mainitut asiat lausuntonaan Napapiirin asemakaavan laajennuksesta ja asemakaavamuutoksesta.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Perustelut

Aikaisemmat päätökset:

KH 11.4.2016, § 136

KH 30.1.2017 § 45

Kaupunginarkkitehti TO 26.4.2017

Rovaniemen kaupunginhallitus on 11.4.2016 § 136 laittanut vireille napapiirin alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaavan tarkoitus ja tavoite on määritellä ohjelmapalveluille osoitettavat turvalliset, toimivat ja kasvua tukevat alueet sekä selvittää tarvittavat muutokset katuverkostossa ja korttelialueilla. Kaavalla määritellään alueen kapasiteetti viipymän ja ohjelma-palvelujen kysynnän sekä alueen kantokyvyn välisessä suhteessa. Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 6.-20.2.2017 . Kaavaluonnoksesta jätettiin 19 mielipidettä ja kahdeksan lausuntoa.

Strateginen kaavoitus on laatinut napapiirin alueen asemakaavaa monikumppanuusmallilla. Kaavaluonnoksia on työstetty yhdessä kaupunkikonsernin, toimialojen, yritysten, viranomaisten ja Napapiirin osuuskunnan kanssa.

Kaavaa on laadittu aktiivisessa vuorovaikutuksessa seuraavasti:

Ennen vireille tuloa

 

30.1.2015; 23.2.2015; 26.5.2015; 29.5.2015; 16.9.2015; 20.10.2015; 3.11.2015;27.1.2016; 26.2.2016;  6.4.2016; 8.4.2016;

Yrittäjät, sidosryhmät, kaupunkikonserni

Vireille tulon jälkeen

 

21.4.2016; 3.5.2016; 4.5.2016; 12.5.2016; 1.6.2016; 8.6.2016; 10.6.2016; 11.6.2016; 14.6.2016; 16.6.2016; 21.6.2016; 30.6.2016; 23.9.2016; 30.9.2016; 17.10.2016; 21.10.2016; 9.11.2016; 16.1.2017; 20.1.2017;

Yrittäjät, osuuskunta, kaupunkikonserni, Finavia

4.5.2016; 18.5.2016; 31.5.2016; 18.8.2016;

22.6.2016;

Rovakaira Oy

 

Rovakaira hallitus

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen

 

3.2.2017; 9.2.2017; 3.3.2017; 14.3.2017; 16.3.2017;

liikenne (strg. kaavoitus, yhdyskuntasuunnittelu konsultti ja osin ELY-L)

3.1.2017; 4.4.2017; 10.4.2017;

kaupungin hallinto ja yhtiöt

16.1.2017; 28.2.2017; 12.4.2017;

Yrittäjät

1.2.2017; 16.2.2017; 16.3.2017; 28.3.2017

Rovakaira Oy

17.2.2017; 12.4.2017

Noreltec Oy

 

Kaavan laatimiseksi on ollut tarpeen tilata seuraavat täydentävät selvitykset: 1)  pilaantuneita maa-alueita koskeva selvitys, 2)  lumenkasauspaikkaa koskeva selvitys, 3)  liikennetarkastelut  osana Rovaniemen liikennejärjestelmätyötä ja yhdessä Lapin ELY-L:n kanssa.

Saadun palautteen ja tehtyjen täydentävien selvitysten perusteella kaavaehdotus laaditaan vaihtoehto 2:n pohjalta. Kaavassa mahdollistetaan tilapäisiä liittymiä VT-4:lle  ja liäksi kaavassa osoitetaan aluevaraukset Lentokentäntien eritasoliittymälle. Uusia alikulkutunneleita osoitetaan yleisen tien ja katuverkon alueelle. Täydennyskaavoitusta osoitetaan Joulumaantien jatkeelle. Paikoitus keskitetään pohjois- ja eteläpään liittymien lähelle. Bussien saattoliikenteelle osoitetaan aluevaraus pajakylän torialueen läheltä. Teollisuusalueet muutetaan toimitilarakennusten ja matkailua palvelevien toimitilarakennusten korttelialueiksi. VT-4:n pohjoispuoli varataan ohjelmapalveluille. Asutuksen ja matkailualueen väliin jätetään selkeä vihervyöhyke suojavyöhykkeeksi. Liikenneratkaisu on laadittu tarkastellen koko aluetta kokonaisuutena ELY-L:n ja yhdyskuntatekniikan kanssa. Toteuttamisen vaiheistus on selvitetty ja osoitettu kaavassa. Kolmelle tontille on mahdollista rakentaa hotelli.

Kaavoitettu alue on laaja, joten sitä ei voida esittää yhdellä 1:200 kartalla. Kaava esitetään kokonaisena 1:5000 indeksikartalla. Varsinaiset kaavaehdotukset on jaettu yhdeksälle 1:2000 karttalehdelle. 1:2000 kartat ovat viralliset kaavaehdotuskartat. Kaavaselostuksen osassa 1 on kuvattu keskiset kaavan osatekijät. Kaavaselostuksen osassa 2 on koonti kaavaan tehdyistä selvityksistä. Kaavaehdotukseen liittyvä tonttijakokartat ovat liitteenä.

Tonttijakokartta 1: 18-5800-2;18-5808-3 ja 4; 18-5804 koko kortteli; 18-5801-2 ja 4;18-5821-1 ja 2; 18-5824-1; 18-5850-4

Tonttijakokartta 2: 18-5807-4, 5 ja 9; 18-5819-1; 18-5822-1 ja 6

Tonttijakokartta 3: 18-5818-5 ja 6; 18-5811-3 ja 5; 18-5823-1 ja 5

Lunnosvaiheessa saatu palaute sekä esitys vastineista on vuorovaikituslomakkeessa (liite).

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy  kaavaehdotuksen, kaavan liiteasiakirjat ja tonttijakokartat. Kaavaehdotus (1:2000 karttalehdet 1-9, 2-9, 3-9, 4-9, 5-9, 6-9, 7-9, 8-9, 9-9), kaavaselostus osa 1 ja 2 , indeksikartta 1:5000 sekä  tonttijakokartat laitetaan Osviittaan sekä kaavatorille (www. rovaniemi.fi) nähtäville  vähintään 30 vrk:ksi. Kaavaehdotuksesta pyydetään Lapin ELY-keskuksen, Finavia Oyj:n, Trafin, Puolustusvoimien (3. logistiikkarykmentti, esikunta), Lapin liiton, Napapiirin Vesi Oy:n, Rovakaira Oy:n, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan sekä vapaa-ajanlautakunnan lausunnot. Lisäksi kaupunki pyytää Napapiirin osuuskunnan, Rovaniemen Kehityksen, alueen yrittäjien ja toimijoiden sekä VisitRovaniemen kannanotot. Kaavaehdotuksesta lähetetään tieto kirjeitse niille ulkopaikkakuntalaisille, jotka omistavat alueella maata. Kaupunginhallitus hyväksyy vuorovaikutuslomakkeessa annetut vastineet.

Päätös

Juhani Juuruspolvi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Tarja Outilaa.

Riku Tapio esitti Maarit Simoskan, Reijo Sulasalmen ja Aatos Nätyngin kannattamana, että hallitus päättää palauttaa asian valmisteluun. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että 

 1. liikennejärjestelyissä otetaan huomioon kaavateiden ja liittymien riittävät leveydet ja turvallisuutta sekä toiminnallisuutta lisäävät seikat,
 2. kaavassa tutkitaan matkailupalvelujen alueen (RM) laajentamista myös 4-tien pohjoispuolelle, huomioiden tarvittavat liikennejärjestelyt Napapiirille ja
 3. kaavassa otetaan huomioon valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan ohjausvaikutukset.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat asian käsittelyn kannalla vastaavat Kyllä ja ne jotka ovat Tapion palautusesityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi (1) Kyllä -ääni ja yhdeksän (9) Ei -ääntä ja yksi (1) oli poissa.

Puheenjohtaja totesi, että Tapion esitys asin palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Esteellisyys

Juhani Juuruspolvi

Äänestystulokset

 • Jaa 1 kpl 10%

  Jarmo Juntunen

 • Ei 9 kpl 90%

  Susanna Junttila, Terhi Suoraniemi, Riku Tapio, Maarit Simoska, Liisa Helin, Aatos Nätynki, Reijo Sulasalmi, Maarit Airaksinen, Lasse Kontiola

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginarkkitehti Tarja Outila 14.6.2017

Kaupunginvaltuutettu Kalervo Björkbacka on 25.5.2017 päivätyllä kirjeellään jättänyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 15.5.2017 § 244, jolla kaupunginhallitus päätti palauttaa Napapiirin asemakaavan valmisteluun. Oikaisuvaatimus on päätöksen liitteenä. Kuntalain 136 §;n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

 Kaupunginhallitus jättää oikaisuvaatimuksen kuntalain 136 §:n nojalla tutkimatta. Oikaisuvaatimus koskee kaava-asian valmistelua.

Päätös

Kalervo Björkbacka poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

Kalervo Björkbacka

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin asemakaavan luonnosvaiheen kuuleminen oli 6.-20.2017. Kaavan nähtävillä pidosta lähetetiin alueen maanomistajille sekä kaava-alueeseen rajautuville kiinteistöille kirje.  Luonnosvaiheessa annettiin 19 mielipidettä ja kahdeksan (8) lausuntoa. Luonnosvaiheesta saatu palaute käsiteltiin toimijoiden kanssa 28.2.2017 kokouksessa. Kaavaehdotus on laadittu saadun palautteen perusteella. Kaavaehdotus ja sen nähtäville asettaminen kuulemista varten (30 vrk) on ensimmäisen kerran ollut kaupunginhallituksen käsiteltävänä 15.5.2017.

Kaupunginhallitus päätti 15.5.2017 § 244 palauttaa kaavan uudelleen valmisteltavaksi seuraavilla perusteilla:

 1. liikennejärjestelyissä otetaan huomioon kaavateiden ja liittymien riittävät leveydet ja turvallisuutta sekä toiminnallisuutta lisäävät seikat,
 2. kaavassa tutkitaan matkailupalvelujen alueen (RM) laajentamista myös 4-tien pohjoispuolelle, huomioiden tarvittavat liikennejärjestelyt Napapiirille ja
 3. kaavassa otetaan huomioon valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan ohjausvaikutukset.

Kaavaselostusta on täydennetty kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Vastaukset kaupunginhallituksen esittämiin tarkistuksiin:

1. Liikennejärjestelmäratkaisut on laadittu yhteistyössä Lapin ELY-L:n ja Rovaniemen kaupungin kanssa yhteistyössä. Liikennejärjestelyissä on huiómioitu tilavaraukset ja katualueiden leveydet ja ne on esitetty SITO Oy:n esittämissä suunnitelmissa (kaavaselostus osa 1). Liikenneratkaisuihin on vaikuttanut VT 4:n merkitys valtakunnallisena päätienä sekä Rovaniemen ja Itä- Lapin maakuntakaavaehdotuksessa esitetty ratkaisu ja varaus tulevaan liikenteen kehitykseen sekä muutokseen (sis. maakuntakaavaehdotuksessa oleva esitys uudelle tielinjalle). Asuinalueen läheisyys sekä liikenneverkkojen toteuttamisvastuut ja vastuullisten organisaatioiden (kaupunki, valtio) intressit ohjaavat katuverkon ratkaisuja. Liikenneratkaisuilla varmistetaan matkailualueen turvallisuus matkailu- ja liikennemäärien kasvaessa.

2. Napapiiri on Rovaniemen keskeisin matkailukeskus, joka on osoitettu maakuntakaavassa merkinnällä (RM) matkailupalvelujen alue.  Maakuntakaavan matkailupalvelualueiden aluevaraus on alue, jossa voidaan tarkemmassa kaavassa selvittää erilaisten kaavamääräyksen mukaisten maankäyttömuotojen sijoittuminen alueelle. Matkailupalvelujen alue ei tarkoita pelkästään majoitusrakennusten rakentamista, vaan myös aluevarausten osoittamista matkailuun liittyvien ohjelmapalvelujen sekä virkistyksen tarpeisiin. Napapiirin matkailualue koostuu majoituspalveluista, kaupallisista alueista, viher- ja metsäalueista ja laajoista ohjelmapalvelualueista, jotka yhdessä muodostavat elämysmatkailun kokonaisuuden. Kun otetaan vielä huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, turvallisuus sekä VT4:n merkitys valtakunnallisena päätienä, on perusteltua jakaa matkailualue vyöhykkeisiin. Pohjoispuolelle osoitetaan ohjelmapalveluyritykset sekä sellainen toiminta, joka voidaan sijoittaa lentomelualeelle ja lentoliikennealueen läheisyyteen. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti eteläpuolelle syntyy olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuva matkailukeskus, jossa liikkuminen on turvallista ja hallittua. Maakuntakaavassa pohjoispuolelle on osoitettu myös maa- ja metsätalousalueita, joille ei  voida osoittaa merkittävää rakentamista.

Napapiirillä valittu periaate vastaa kansainvälistä tapaa keskittää tiiviimpi rakentaminen yhteen ja järjestää rakennetulta alueelta turvalliset yhteydet ympäröivään luontoon. Matkailukeskusten suunnittelu Suomessakin noudattaaa samaa rakennetta, ja näin varmistetaan turvallinen kävelyyn ja hitaaseen kulkemisen vauhtiin perustuva ydinalue ja siiheen tukeutuvat, riittävän laajat, elämyksiä tarjoavat alueet. Napapiirillä elämyksiä tarjoavien alueiden suuntaa ei voi laajentaa asuinalueisiin päin, sillä asuntoalueiden rauhallisuus ja turvallisuus edellyttää riittävää etäisyyttä matkailukeskuksesta.  

3. Kaavaselostuksen osaan 1 on lisätty kuvaus valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja maakuntakaavasta sekä kaavan vaikutuksista edellä mainittuihin. Kaavassa on huomioitu Lapin liiton Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksessa esittämät liikeneratkaisut napapiirin kohdalla.

Kaupunginhallituksen kokouksen 15.5.2017 jälkeen on napapiirin kaavan tullut kaksi esitystä. Nämä on kuvattu kaavaselostuksen osassa 1 kappaleessa 2.1. Kaavaprosessin vaiheet.

1. Arctic Circle Santa Claus Finland Oy on 3.5.2017 jättänyt aloitteen rakennusuojelun purkamiseksi hallitsemallaan kiinteistöllä. Aloite on lähetetty kaavaprosessin ulkopuolella.

2. Arctic Circle World kortteliin 5807 tontille 9. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on kehitetty rakennushanketta kortteliin 5807, tontille 9. Hankkeen koko on yhteensä 1677 kem2 ja kerrosluku 3/4k II. Hanke ei ole voimassa olevan asemakaavan mukainen, eikä hanke ole ollut KH:n 15.5.2017 kokousaineistossa eikä alustavassa kaavaehdotuksessa. Hankesuunnitelmat on laadittu kesällä 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen esitetyn hankkeen kortteliin 5807 tonttijakokartan mukaisesti tontille 9 ja hyväksyy hankkeen edellyttämät korjaukset nähtäville laitettavaan aineistoon.

Lisäksi kaupunginhallitus tekee kaavaehdotukseen kokouksessa jaetun liitekartan mukaiset muutokset:

1) VT-4:n ja Myllymäen tien välinen eteläpuolinen alue muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi (M),

2) VT 4:n ja  Lentokentäntien pohjoispuolinen alue muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi (M). Kaupunginhallitus päättää käynnistää ideakilpailun ja kumppanuuskaavoituksen kohdan 1 sekä kumppanuuskaavoituksen kohdan 2 mukaisille alueille.

3)  Kaavakartalla liittymänumerolla 2 merkitty liittymä (eteläinen liittymä) muutetaan pysyväksi.

4) Tähtikujan liittymä merkitään kaavakartalle liittymänumerolla 3. Liittymästä sallitaan vain etelästä tuleva saatto- ja huoltoliikkeenne. Kaupunginhallitus esittää, että liittymä erotetaan VT4:stä omaksi kaistaksi rakenteellisin estein.  

5) Kaupunginhallitus lisää kaavakarttaan siltavarauksen kevyelle liikenteelle kaava-alueen eteläiseen osaan nelostien liikennealueen yli.

6)  Kaupunginhallitus haluaa kiirehtiä väliaikaisia Lentokentäntien ratkaisuja.

Kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, kaavan liiteasiakirjat ja tonttijakokartat  kokouksessa edellytettyjen tarkistuksien mukaisesti.  Kaavaehdotus (1:2000 karttalehdet 1-9, 2-9, 3-9, 4-9, 5-9, 6-9, 7-9, 8-9, 9-9), kaavaselostus osa 1 ja 2 , indeksikartta 1:5000 sekä  tonttijakokartat laitetaan Osviittaan sekä kaavatorille (www. rovaniemi.fi) nähtäville  vähintään 30 vrk:ksi. Kaavaehdotuksesta pyydetään Lapin ELY-keskuksen, Finavia Oyj:n, Trafin, Puolustusvoimien (3. logistiikkarykmentti, esikunta), Lapin liiton, Napapiirin Vesi Oy:n, Rovakaira Oy:n, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan sekä vapaa-ajanlautakunnan lausunnot. Lisäksi kaupunki pyytää Napapiirin osuuskunnan, Rovaniemen Kehityksen, alueen yrittäjien ja toimijoiden sekä VisitRovaniemen kannanotot. Kaavaehdotuksesta lähetetään tieto kirjeitse niille ulkopaikkakuntalaisille, jotka omistavat alueella maata. Kaupunginhallitus hyväksyy vuorovaikutuslomakkeessa annetut vastineet.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Tarja Outilaa.

Puheenjohtaja Liisa Ansala poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta). Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi 1. varapuheenjohtaja Harri Rapo.

Kaupunginhallituksen jäsen Juhani Juuruspolvi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta). Juhani Juuruspolven henkilökohtainen varajäsen Petteri Pohja otti osaa kokoukseen tämän asian osalta.

Merkittiin pöytäkirjaan korjattu liite 3.

Kaupunginjohtajan muutetty päätösesitys:

"Kaupunginhallitus hyväksyy luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen esitetyn hankkeen kortteliin 5807 tonttijakokartan mukaisesti tontille 9 ja hyväksyy hankkeen edellyttämät korjaukset nähtäville laitettavaan aineistoon.

Lisäksi kaupunginhallitus tekee kaavaehdotukseen kokouksessa jaetun liitekartan mukaiset muutokset:

1) VT-4:n ja Myllymäen tien välinen eteläpuolinen alue muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi (M),

2) VT 4:n ja Lentokentäntien pohjoispuolinen alue muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi (M). Kaupunginhallitus päättää käynnistää ideakilpailun ja kumppanuuskaavoituksen kohdan 1 sekä kumppanuuskaavoituksen kohdan 2 mukaisille alueille.

3) Kaavakartalla liittymänumerolla 2 merkitty liittymä (eteläinen liittymä) muutetaan pysyväksi.

4) Tähtikujan liittymä merkitään kaavakartalle liittymänumerolla 3. Liittymästä sallitaan vain etelästä tuleva saatto- ja huoltoliikkeenne. Kaupunginhallitus esittää, että liittymä erotetaan VT4:stä omaksi kaistaksi rakenteellisin estein.  

5) Kaupunginhallitus lisää kaavakarttaan siltavarauksen kevyelle liikenteelle kaava-alueen eteläiseen osaan nelostien liikennealueen yli.

6) Kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin liikennevalojen tai kiertoliittymän saamiseksi Lentokentäntien risteykseen. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena voi olla eritasoliittymä tai kertoliittymä, mutta lopullinen ratkaisu tehdään tiesuunnitelman ja liikenneviraston investointisuunnitelman mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että ns. Pokan liittymän turvallisuuteen kiinnitetään huomiota lisäämällä kyltityksiä ja että liikennesuunnitelmassa lisätään vaarallinen mutka tms. liikennemerkki Tähtikujan mutkaan.

Kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, kaavan liiteasiakirjat ja tonttijakokartat kokouksessa edellytettyjen tarkistuksien mukaisesti.  Kaavaehdotus (1:2000 karttalehdet 1-9, 2-9, 3-9, 4-9, 5-9, 6-9, 7-9, 8-9, 9-9), kaavaselostus osa 1 ja 2, indeksikartta 1:5000 sekä tonttijakokartat laitetaan Osviittaan sekä kaavatorille (www. rovaniemi.fi) nähtäville vähintään 30 vrk:ksi. Kaavaehdotuksesta pyydetään Lapin ELY-keskuksen, Finavia Oyj:n, Trafin, Puolustusvoimien (3. logistiikkarykmentti, esikunta), Lapin liiton, Napapiirin Vesi Oy:n, Rovakaira Oy:n, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan sekä vapaa-ajanlautakunnan lausunnot. Lisäksi kaupunki pyytää Napapiirin osuuskunnan, Rovaniemen Kehityksen, alueen yrittäjien ja toimijoiden sekä VisitRovaniemen kannanotot. Kaavaehdotuksesta lähetetään tieto kirjeitse niille ulkopaikkakuntalaisille, jotka omistavat alueella maata. Kaupunginhallitus hyväksyy vuorovaikutuslomakkeessa annetut vastineet."

Esko-Juhani Tennilä esitti  Matti Henttusen ja Sara Tuiskun kannattana, että 4-tien pohjoispuolella oleva M - alue muutetaan MR -alueeksi. 

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan muutetun esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Tennilän esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) Jaa -ääntä ja neljä (4) Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

Sara Tuisku esitti Matti Henttusen kannattamana, että sekä Lentokentäntien että alueen pohjoisimpaan liittymään rakennetaan kiertoliittymä.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan muutetun esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Tuiskun esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) Jaa -ääntä ja kolme (3) Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

Hannu Ovaskainen esitti Esko-Juhani Tennilän kannattamana, että ns. Pokan risteys säilytetään ns. entisen mallisena eli liikenne molempiin suuntiin ja kaikista suunnista sekä pohjoisesta että etelästä.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan muutetun esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Ovaskaisen esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) Jaa -ääntä ja kuusi (6) Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Ovaskaisen esitys on tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Äänestystulokset

 • Jaa 6 kpl 60%

  Kalervo Björkbacka, Maria-Riitta Mällinen, Anja Joensuu, Sanna Karhu, Harri Rapo, Hannu Ovaskainen

 • Ei 4 kpl 40%

  Petteri Pohja, Matti Henttunen, Sara Tuisku, Esko-Juhani Tennilä

 • Jaa 7 kpl 70%

  Kalervo Björkbacka, Sanna Karhu, Anja Joensuu, Hannu Ovaskainen, Harri Rapo, Maria-Riitta Mällinen, Esko-Juhani Tennilä

 • Ei 3 kpl 30%

  Sara Tuisku, Matti Henttunen, Petteri Pohja

 • Jaa 4 kpl 40%

  Harri Rapo, Kalervo Björkbacka, Anja Joensuu, Sanna Karhu

 • Ei 6 kpl 60%

  Sara Tuisku, Hannu Ovaskainen, Matti Henttunen, Esko-Juhani Tennilä, Maria-Riitta Mällinen, Petteri Pohja

Valmistelija

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Strateginen kaavoitus pyytää lausuntoa tekniseltä lautakunnalta (hallintosääntö 1.6.2017, § 27). Hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta antaa lausunnot kaupunginhallituksen valmistelemien vaikutuksiltaan merkittävien yleis- ja asemakaavojen sekä yleis- ja asemakaavojen muutosten hyväksymisen vaikutuksista tehtäväalueillaan.

Lausunto tekniset palvelut:

Liikennejärjestelyt

Yhdyskuntatekniikka on kattavasti esittänyt lausunnon luonnosvaiheessa alueen sisäisistä liikennejärjestelyistä, ja siihen liittyvistä kustannuksista. Nähtävillä olevan ehdotuksen suurimmat muutokset kohdistuvat Valtatie 4 liittymäjärjestelyihin, ja niiden osalta lausunnon antaa Lapin ELY-keskus. 

Kiinteistöt, kaavamerkinnät ja -varaukset

Asemakaavassa tulee kaikille kortteleille/tonteille osoittaa vähintään käyttötarkoitus,kerrosluku ja rakennusoikeus sekä katuyhteys tai ajo-oikeus toisen kiinteistön kautta. Kaikki kadut tulee nimetä, ja huomioida samalla tulevan osoitenumeroinnin ja opastuksen johdonmukaisuus ja selkeys sekä esittää selkeästi poistuvat

Virkistysalueet, joissa ohjelmapalveluille (op) on osoitettu merkittävä rakennusoikeus tulisi ehdottomasti osoittaa tonteiksi. Matkailupalvelukortteleiden sekä ohjelmapalvelualueiden tulee sijoittua riittävän kauas olemassa olevasta vakituisesta asuinalueesta. 

Nähtävillä olevaan ehdotusaineistoon voi tutustua Rovaniemen kaupungin kaavatorilla osoitteessa: www.rovaniemi.fi/kaavatori

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle edellä mainitut asiat lausuntonaan Napapiirin asemakaavan laajennuksesta ja asemakaavamuutoksesta.

Päätös

Tekninen lautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Olli Peuraniemeä, kaupungingeodeetti Taina Lehtistä ja kaavoitusarkkitehti Sipi Hintsasta.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Jukka Ylinampa, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin asemakaavan muutos ja täydennys

Alueelle laaditaan asemakaavan muutos ja täydennys ohjelmapalveluiden ja liikenneratkaisujen kehittämiseksi. Kaava-alueeksi valitaan ne alueet, joita voimassa olevissa asemakaavoissa olevat majoitusyrittäjät sekä ohjelmapalveluyrittäjät käyttävät vuokraamansa tai omistamansa tontin/ määräalan ulkopuolella.

Vs. talouspäällikkö Jukka Ylinampa:

Kaava-alueella sijaitsee vapaa-ajanlautakunnan ylläpitämä ulkoilureitti välillä Napapiiri - Pikku Olkkavaara. Ulkoilureittiin kohdistuvat muutokset on huomioitu kaavassa aiemmin.

Vapaa-ajanlautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta antaa vs. talouspäällikön mukaisen lausunnon Napapiirin asemakaavasta.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti. 

Nuorisovaltuuston edustaja Milja Fräki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin asemakaavan on laadittu monikumppannuskaavoituksen periaatteita noudattaen. Kaavan laatiminen on käynnistetty, koska alue kasvaa voimakkasti ja liikenne- sekä ohjelmapalvelujen tarpeet eivät enää ole toimineet toivotulla tavalla. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on pidetty seminaari toimijoiden kanssa 14.6.2017. Rovaniemen kaupunginhallitus kokouksessaan 21.8.2017 § 400 päätti Napapiirin asemakaavehdotuksen nähtäville panosta seuraavasti:

"Kaupunginhallitus hyväksyy luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen esitetyn hankkeen kortteliin 5807 tonttijakokartan mukaisesti tontille 9 ja hyväksyy hankkeen edellyttämät korjaukset nähtäville laitettavaan aineistoon.

Lisäksi kaupunginhallitus tekee kaavaehdotukseen kokouksessa jaetun liitekartan mukaiset muutokset:

1) VT-4:n ja Myllymäen tien välinen eteläpuolinen alue muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi (M),

2) VT 4:n ja Lentokentäntien pohjoispuolinen alue muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi (M). Kaupunginhallitus päättää käynnistää ideakilpailun ja kumppanuuskaavoituksen kohdan 1 sekä kumppanuuskaavoituksen kohdan 2 mukaisille alueille.

3) Kaavakartalla liittymänumerolla 2 merkitty liittymä (eteläinen liittymä) muutetaan pysyväksi.

4) Tähtikujan liittymä merkitään kaavakartalle liittymänumerolla 3. Liittymästä sallitaan vain etelästä tuleva saatto- ja huoltoliikkeenne. Kaupunginhallitus esittää, että liittymä erotetaan VT4:stä omaksi kaistaksi rakenteellisin estein.  

5) Kaupunginhallitus lisää kaavakarttaan siltavarauksen kevyelle liikenteelle kaava-alueen eteläiseen osaan nelostien liikennealueen yli.

6) Kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin liikennevalojen tai kiertoliittymän saamiseksi Lentokentäntien risteykseen. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena voi olla eritasoliittymä tai kertoliittymä, mutta lopullinen ratkaisu tehdään tiesuunnitelman ja liikenneviraston investointisuunnitelman mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että ns. Pokan liittymän turvallisuuteen kiinnitetään huomiota lisäämällä kyltityksiä ja että liikennesuunnitelmassa lisätään vaarallinen mutka tms. liikennemerkki Tähtikujan mutkaan."

Napapiirin asemakaavan ehdotusvaiheen kuuleminen pidettiin 31.8.-29.9.2017. Kaavan nähtävillä pidosta lähetetiin alueen maanomistajille sekä kaava-alueeseen rajautuville kiinteistöille kirje. Kaavaehdotusta ja saatua palautetta käsiteltiin kaupunginhallituksen iltakoulussa 6.11.2017. Ehdotusvaiheessa annettiin 22 muistutusta ja seitsemän (7) lausuntoa. Kaupunginhallituksen perusteltu vastine muistuksiin ja lausuntoihin on esitetty vuorovaikutuslomakkeessa.  Kaavaehdotuksesta saatu palaute on koottu vuorovaikutuslomakkeeseen (selostus osa 2). Paikalla olivat myös ELY-L:n edustajat. Saadun palautteen perusteella kaavaan on tehty seuraavat muutokset:

 1. Shellin liittymästä poistetaan nuoli.

 2. Eteläiseen liittymään lisätään takaisin numero 2 (vaiheistus).

 3. Teknisisä tarkistuksia (saa-merkintä väärällä puolella aluetta, ylimääräinen rakennusoikeus viheralueella, poistetaan VT4:n aluevaraukselta ylimääräiset kaavamerkinnät).

 4. Siirretään ylikulkusillan aluevarausta aivan eteläiseen rajaan kiinni ja tehdään se levänä, jotta vinokin silta olisi mahdollinen.

 5. Lisätään vaiheistusmääräys: Pukinpolku katkaistaan kun lentokentäntien ja Myllymäentien risteys on turvallinen.

 6. Muutetaan tontin 5808 määräystä: tehokkuusluvun osoittamasta kokonaisrakennusoikeudesta saa käyttää toimistorakentamiseen 40 %.

 7. Lisätään kaavaselostukseen (osa 1 tiivistelmä, osa 2 alkuperäinen) sijoittuvan yrityksen vaikutusten arviointi (SYVA).

 8. Lisätään kaavaan määräys: VETTÄ LÄPÄISEMÄTTÖMILTÄ PINNOILTA TULEVIA HULEVESIÄ TULEE VIIVYTTÄÄ ALUEELLA ISTUTETTAVILLA ALUEEN OSILLA, VIIVYTYSPAINANTEILLA, ALTAILLA, KAIVOILLA TAI SÄILIÖILLÄ. ALUEITA SUUNNITELTAESSA TULEE KOVIEN PINTOJEN MÄÄRÄ PITÄÄ MAHDOLLISIMMAN PIENENÄ. HULEVEDET TULEE JOHTAA PURKUPAIKKAAN VIRANOMAISEN HYVÄKSYMÄN ERILLISSUUNNITELMAN MUKAAN.

Kaavaehdotukseen tehdyt korjaukset ovat kaavan tarkoitus ja tavoite huomioiden merkittäviä ja kaava laitetaan uudelleen ehdotusvaiheen kuulemista varten nähtäville.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy vuorovaikutuslomakkeessa esietyt perustellut vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin. Kaupunginhallitus hyväksyy esiteyt muutokset ja päättää MRA 32 §:n nojalla asettaa kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville. Kaupunginhallitus hyväksyy muutetun kaavaehdotuksen, kaavan liiteasiakirjat ja tonttijakokartat.  Kaavaehdotus (1:2000 karttalehdet 1-9, 2-9, 3-9, 4-9, 5-9, 6-9, 7-9, 8-9, 9-9), kaavaselostus osa 1 ja 2, indeksikartta 1:5000 sekä tonttijakokartat laitetaan Osviittaan sekä kaavatorille (www. rovaniemi.fi) nähtäville vähintään 30 vrk:ksi. Kaavaehdotuksesta pyydetään Lapin ELY-keskuksen, Finavia Oyj:n, Trafin, Puolustusvoimien (3. logistiikkarykmentti, esikunta), Lapin liiton, Napapiirin Vesi Oy:n, Rovakaira Oy:n, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan sekä vapaa-ajanlautakunnan lausunnot. Lisäksi kaupunki pyytää Napapiirin osuuskunnan, Rovaniemen Kehityksen, alueen yrittäjien ja toimijoiden sekä VisitRovaniemen kannanotot. Kaavaehdotuksesta lähetetään tieto kirjeitse niille ulkopaikkakuntalaisille, jotka omistavat alueella maata. Vuorovaikutuslomake lähetetään muistutuksen jättäneille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Tarja Outilaa.

Liisa Ansala ja Juhani Juuruspolvi poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta). Varajäsenet Maarit Simoska ja Petteri Pohja osallistuivat asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kaupunginhallitus päätti valita väliaikaiseksi puheenjohtajaksi Sanna Karhun sekä toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta Terhi Suoraniemen.

Merkittiin pöytäkirjaan kaupunginjohtajan esittämät tekniset korjaukset: 1. Shellin liittymän nuoli poistetaan. Uusi: Tähtikujan jatkeesta poistetaan liittymän mahdollistava nuoli. Tähtikujan jatkeesta tulee huoltokatu (hk).  2. Muutetaan tontin 5808 määräystä: Uusi. Muutetaan tontin 5811 (KTY) määräystä.

Anja Joensuu esitti Hannu Ovaskaisen, Sara Tuiskun ja Maarit Simoskan kannattamana, että sr-4 Napapiirin majan osalta poistetaan.

Hannu Ovaskainen esitti Maarit Simoskan ja Esko-Juhani Tennilän kannattamana, että Shell risteys säilyy entisellään, lisäksi ks. risteyksen välittömään läheisyyteen lisätään alikulku niin, että kevyt liikenne voi kulkea 4-tien puolelta toiselle.

Kalervo Björkbacka esitti Sara Tuiskun, Hannu Ovaskaisen, Esko-Juhani Tennilän, Terhi Suoraniemen, Mikkel Näkkäläjärven ja Matti Henttusen kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja että asia tuodaan 4.12.2017 kokoukseen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Petteri Pohja poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.40. Mikkel Näkkäläjärvi poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.44.

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 27.11.2017 § 551 päätti jättää asian pöydälle.

Napapiirin asemakaavan on laadittu monikumppannuskaavoituksen periaatteita noudattaen. Kaavan laatiminen on käynnistetty, koska alue kasvaa voimakkasti ja liikenne- sekä ohjelmapalvelujen tarpeet eivät enää ole toimineet toivotulla tavalla. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on pidetty seminaari toimijoiden kanssa 14.6.2017. Rovaniemen kaupunginhallitus kokouksessaan 21.8.2017 § 400 päätti Napapiirin asemakaavehdotuksen nähtäville panosta seuraavasti:

"Kaupunginhallitus hyväksyy luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen esitetyn hankkeen kortteliin 5807 tonttijakokartan mukaisesti tontille 9 ja hyväksyy hankkeen edellyttämät korjaukset nähtäville laitettavaan aineistoon.

Lisäksi kaupunginhallitus tekee kaavaehdotukseen kokouksessa jaetun liitekartan mukaiset muutokset:

1) VT-4:n ja Myllymäen tien välinen eteläpuolinen alue muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi (M),

2) VT 4:n ja Lentokentäntien pohjoispuolinen alue muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi (M). Kaupunginhallitus päättää käynnistää ideakilpailun ja kumppanuuskaavoituksen kohdan 1 sekä kumppanuuskaavoituksen kohdan 2 mukaisille alueille.

3) Kaavakartalla liittymänumerolla 2 merkitty liittymä (eteläinen liittymä) muutetaan pysyväksi.

4) Tähtikujan liittymä merkitään kaavakartalle liittymänumerolla 3. Liittymästä sallitaan vain etelästä tuleva saatto- ja huoltoliikkeenne. Kaupunginhallitus esittää, että liittymä erotetaan VT4:stä omaksi kaistaksi rakenteellisin estein.  

5) Kaupunginhallitus lisää kaavakarttaan siltavarauksen kevyelle liikenteelle kaava-alueen eteläiseen osaan nelostien liikennealueen yli.

6) Kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin liikennevalojen tai kiertoliittymän saamiseksi Lentokentäntien risteykseen. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena voi olla eritasoliittymä tai kertoliittymä, mutta lopullinen ratkaisu tehdään tiesuunnitelman ja liikenneviraston investointisuunnitelman mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että ns. Pokan liittymän turvallisuuteen kiinnitetään huomiota lisäämällä kyltityksiä ja että liikennesuunnitelmassa lisätään vaarallinen mutka tms. liikennemerkki Tähtikujan mutkaan."

Napapiirin asemakaavan ehdotusvaiheen kuuleminen pidettiin 31.8.-29.9.2017. Kaavan nähtävillä pidosta lähetetiin alueen maanomistajille sekä kaava-alueeseen rajautuville kiinteistöille kirje. Kaavaehdotusta ja saatua palautetta käsiteltiin kaupunginhallituksen iltakoulussa 6.11.2017. Ehdotusvaiheessa annettiin 23 muistutusta ja seitsemän (7) lausuntoa. Kaupunginhallituksen perusteltu vastine muistuksiin ja lausuntoihin on esitetty vuorovaikutuslomakkeessa.  Kaavaehdotuksesta saatu palaute on koottu vuorovaikutuslomakkeeseen (selostus osa 2). Paikalla olivat myös ELY-L:n edustajat. Saadun palautteen perusteella kaavaan on tehty seuraavat muutokset:

 1. Tähtikujan jatkeesta poistetaan liittymän mahdollistava nuoli. Tähtikujan jatkeesta tulee huoltokatu, joka merkitään hidaskatuna (hk).

 2. Eteläiseen liittymään lisätään takaisin numero 2 (vaiheistus).

 3. Teknisisä tarkistuksia (saa-merkintä väärällä puolella aluetta, ylimääräinen rakennusoikeus viheralueella, poistetaan VT4:n aluevaraukselta ylimääräiset kaavamerkinnät).

 4. Siirretään ylikulkusillan aluevarausta aivan eteläiseen rajaan kiinni ja tehdään se levänä, jotta vinokin silta olisi mahdollinen.

 5. Lisätään vaiheistusmääräys: Pukinpolku katkaistaan kun lentokentäntien ja Myllymäentien risteys on turvallinen.

 6. Muutetaan tontin 5811 (KTY) määräystä: tehokkuusluvun osoittamasta kokonaisrakennusoikeudesta saa käyttää toimistorakentamiseen 40 %.

 7. Lisätään kaavaselostukseen (osa 1 tiivistelmä, osa 2 alkuperäinen) sijoittuvan yrityksen vaikutusten arviointi (SYVA).

 8. Lisätään kaavaan määräys: VETTÄ LÄPÄISEMÄTTÖMILTÄ PINNOILTA TULEVIA HULEVESIÄ TULEE VIIVYTTÄÄ ALUEELLA ISTUTETTAVILLA ALUEEN OSILLA, VIIVYTYSPAINANTEILLA, ALTAILLA, KAIVOILLA TAI SÄILIÖILLÄ. ALUEITA SUUNNITELTAESSA TULEE KOVIEN PINTOJEN MÄÄRÄ PITÄÄ MAHDOLLISIMMAN PIENENÄ. HULEVEDET TULEE JOHTAA PURKUPAIKKAAN VIRANOMAISEN HYVÄKSYMÄN ERILLISSUUNNITELMAN MUKAAN.

Kaavaehdotukseen tehdyt korjaukset ovat kaavan tarkoitus ja tavoite huomioiden merkittäviä ja kaava laitetaan uudelleen ehdotusvaiheen kuulemista varten nähtäville.

27.11.2017 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen strateginen kaavoitus on selvittänyt kortteliin 5807 kohdentuneet rakennus- ja toimenpideluvat, jotka on haettu kaupunginvaltuuston 24.6.2013 (§101) hyväksymän asemakaavan nojalla. Kyseisessä kaavassa osoitettiin Rooseveltin maja merkinnällä sr ja napapiirin maja merkinnällä sr4.  Sr4-mekintä kohdistuu vain siihen osaan rakennusta, joka on kaavassa osoitettu omalla rakennusalalla ja jolle on osoitettu rakennusoikeutta 1700 kem2. Rakennusvalvonnasta saadun selvityksen mukaan (vs. toimistoinsinööri Juho Tapio) korttelliin 5807 on myönnetty kolme (3) rakennus- ja toimenpidelupaa (lupatunnukset: 2016-704, 2014-996, 2013-328). Kaikki luvat on myönnetty. Yksikään luvista ei kohdistu sr4-merkinnällä olevaan rakennukseen. Rakennusvalvonnasta saadun tiedon mukaan vireillä ei myöskään ole hakemuksia, jotka kohdistuisivat ko. rakennukseen. Sr4-merkintä ei siten ole tullut arvioitavaksi rakennus- ja toimenpidelupakäsittelyssä, koska kiinteistöön kohdistuvia hakemuksia ei ole jätetty, eikä siten ole näyttöä siitä, että suojelumääräys estäisi korjaamasta rakennusta kaavan mukaisesti.

Suojelumääräyksen purkaminen vaatisi selvityksiä siitä, miten tilanne on voimassa olevan asemakaavan hyväksymisen, vuoden 2013 jälkeen muuttunut. Suojelun perusteet kyseisssä kaavassa on ratkaistu hallinto-oikeuden päätöksellä 2.12.2014 (Päätös n:o 14/5439/1). Suojelupäätös on saanut lainvoiman.Suojelu on halinto-oikeuden päätöksen mukaan kohtuullinen. Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus (MRL 9.1 §). Suojelumerkinnän poistamiseksi tulisi laatia selvitys siitä, miten aikaisemmin lainvoimaisessa päätöksessä määritellyt erityiset arvot (MRL 54.2 §) olisivat muuttuneet ja miten suojelu olisi muuttunut kohtuuttomaksi kiinteistön omistajalle hallinto-oikeuden päätöksestä poiketen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy vuorovaikutuslomakkeessa esietyt perustellut vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin. Kaupunginhallitus hyväksyy esiteyt muutokset ja päättää MRA 32 §:n nojalla asettaa kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville. Kaupunginhallitus hyväksyy muutetun kaavaehdotuksen, kaavan liiteasiakirjat ja tonttijakokartat.  Kaavaehdotus (1:2000 karttalehdet 1-9, 2-9, 3-9, 4-9, 5-9, 6-9, 7-9, 8-9, 9-9), kaavaselostus osa 1 ja 2, indeksikartta 1:5000 sekä tonttijakokartat laitetaan Osviittaan sekä kaavatorille (www. rovaniemi.fi) nähtäville vähintään 30 vrk:ksi. Kaavaehdotuksesta pyydetään Lapin ELY-keskuksen, Finavia Oyj:n, Trafin, Puolustusvoimien (3. logistiikkarykmentti, esikunta), Lapin liiton, Napapiirin Vesi Oy:n, Rovakaira Oy:n, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan sekä vapaa-ajanlautakunnan lausunnot. Lisäksi kaupunki pyytää Napapiirin osuuskunnan, Rovaniemen Kehityksen, alueen yrittäjien ja toimijoiden sekä VisitRovaniemen kannanotot. Kaavaehdotuksesta lähetetään tieto kirjeitse niille ulkopaikkakuntalaisille, jotka omistavat alueella maata. Vuorovaikutuslomake lähetetään muistutuksen jättäneille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa.

Päätös

Liisa Ansala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa klo 15.43. Puheenjohtajana toimi Harri Rapo. Varajäsen Maarit Simoska saapui kokoukseen. 

Juhani Juuruspolvi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi  (Hallintolaki 28 § 5 kohta). Varajäsen Petteri Pohja osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan.

Hannu Ovaskainen esitti Esko-Juhani Tennilän kannattamana, että Shellin risteys säilytetään.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Ovaskaisen esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksän (9) Jaa -ääntä ja kaksi (2) Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tältä osin tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 9 kpl 82%

  Anja Joensuu, Matti Henttunen, Kalervo Björkbacka, Terhi Suoraniemi, Kaisu Huhtalo, Harri Rapo, Petteri Pohja, Sara Tuisku, Maarit Simoska

 • Ei 2 kpl 18%

  Hannu Ovaskainen, Esko-Juhani Tennilä

Valmistelija

Pentti Ylitalo, pentti.ylitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin strateginen kaavoitus on pyytänyt ympäristölautakunnan lausuntoa Napapiirin asemakaavan muutoksesta ja täydennyksestä. 

Asemakaavan tarkoituksena on tutkia ohjelmapalvelujen ja liikenteen tarpeet suunnittelualueella. Tavoitteena on mahdollistaa alueella toimivien matkailupalvelujen toiminnan kehittäminen ja kasvun edellytykset. Erityisenä kehittämisen kohteena on alueella toimivien matkailu- ja ohjelmapalveluiden tarvitsemien vyöhykkeiden ja liikenneratkaisujen osoittaminen. Asemakaava kohdistuu alueelle, jossa on kolme voimassa olevaa asemakaavaa ja näiden ympärillä olevaa asemakaavoittamatonta aluetta.

Napapiirin matkailualueella on menossa voimakas kehityskausi. Alueelle on rakennettu, rakenteilla ja suunnitteilla monia hankkeita. Napapiirin alueen toimintoja ovat mm. luontoretket, moottorikelkka-, poro-, koira- ja hevossafarit, tapahtumat ja esitykset, näyttelyt, tuotteiden valmistaminen ja myynti sekä enenemässä määrin myös majoittuminen Napapiirin alueelle. Ohjelmapalvelut kehittyvät ja monipuolistuvat ja tarvitsevat erilaisia tiloja ja reittejä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pentti Ylitalo, pentti.ylitalo@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavaan.

Päätös

Ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, 1 kohta, osallisuusjäävi). 

Esittelijänä toimi rakennustarkastaja Pentti Ylitalo.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

Erkki Lehtoniemi

Valmistelija

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytää lausuntoa tekniseltä lautakunnalta (hallintosääntö 1.6.2017, § 27). Hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta antaa lausunnot kaupunginhallituksen valmistelemien vaikutuksiltaan merkittävien yleis- ja asemakaavojen sekä yleis- ja asemakaavojen muutosten hyväksymisen vaikutuksista tehtäväalueillaan.

Tekninen lautakunta uudistaa 26.9.2017 § 120 antamansa lausunnon:

Lausunto tekniset palvelut:

Liikennejärjestelyt

Yhdyskuntatekniikka on kattavasti esittänyt lausunnon luonnosvaiheessa alueen sisäisistä liikennejärjestelyistä, ja siihen liittyvistä kustannuksista. Nähtävillä olevan ehdotuksen suurimmat muutokset kohdistuvat Valtatie 4 liittymäjärjestelyihin, ja niiden osalta lausunnon antaa Lapin ELY-keskus. 

Kiinteistöt, kaavamerkinnät ja -varaukset

Asemakaavassa tulee kaikille kortteleille/tonteille osoittaa vähintään käyttötarkoitus,kerrosluku ja rakennusoikeus sekä katuyhteys tai ajo-oikeus toisen kiinteistön kautta. Kaikki kadut tulee nimetä, ja huomioida samalla tulevan osoitenumeroinnin ja opastuksen johdonmukaisuus ja selkeys sekä esittää selkeästi poistuvat merkinnät.

Virkistysalueet, joissa ohjelmapalveluille (op) on osoitettu merkittävä rakennusoikeus tulisi ehdottomasti osoittaa tonteiksi. Matkailupalvelukortteleiden sekä ohjelmapalvelualueiden tulee sijoittua riittävän kauas olemassa olevasta vakituisesta asuinalueesta. 

Nähtävillä olevaan ehdotusaineistoon voi tutustua Rovaniemen kaupungin kaavatorilla osoitteessa: www.rovaniemi.fi/kaavatori

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle edellä mainitut asiat lausuntonaan Napapiirin asemakaavan laajennuksesta ja asemakaavamuutoksesta.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Jukka Ylinampa, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin asemakaavan muutos ja täydennys

Alueelle laaditaan asemakaavan muutos ja täydennys ohjelmapalveluiden ja liikenneratkaisujen kehittämiseksi. Kaava-alueeksi valitaan ne alueet, joita voimassa olevissa asemakaavoissa olevat majoitusyrittäjät sekä ohjelmapalveluyrittäjät käyttävät vuokraamansa tai omistamansa tontin/ määräalan ulkopuolella.

talouspäällikkö Jukka Ylinampa:

Vapaa-ajanlautakunta on antanut kokouksessaan 26.9.2017 § 97 lausunnon ehdotusluvaiheen lausuntopyyntöön Napapiirin asemakaavan kaavamuutoksesta. Kaavaehdotukseen ei ole tehty Vapaa-ajanlautankunnan lausuuntoon vaikuttavia muutoksia lausuntopyynnön jälkeen. Vapaa-ajanlautakunnalla ei ole lisättävää 26.9.2017 annettuun lausuntoon.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta antaa talouspäällikön mukaisen lausunnon Napapiirin asemakaavasta.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin asemakaavan on laadittu monikumppannuskaavoituksen periaatteita noudattaen. Kaavan laatiminen on käynnistetty, koska alue kasvaa voimakkasti ja liikenne- sekä ohjelmapalvelujen tarpeet eivät enää ole toimineet toivotulla tavalla.

Napapiirin asemakaavaehdotus on ollut 2. kerran nähtävillä 19.12.2017-18.1.2018. Kaavaehdotuksesta on annettu 14 muistutusta ja 10 lausuntoa. Muistukset  ja lausunnot sekä niihin annetut  perustellut vastaukset on esitetty liitteenä olevassa vuorovaikutuslomakkeessa.

Kaavaehdotukseen on tehty 2. nähtävillä olon jälkeen seuraavat tarkistukset:

 • kaavakarttaan on merkitty NeVe:n esittämät rasitteet
 • korttelin 5823 tonttien 1-5 tonttijakoa on tarkistettu edellä mainitusta syystä.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä lähetetään ote niille, jotka ovat erikseen sitä vaatineet ja  kv:n päätös tiedoksi liitteineen ELY-keskukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavakartat 1-9 sekä indeksikartan, jossa on esitetty kootusti kaavamääräykset ja kaava-alue. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy selostukset ja tonttijakokartat. Kaupunginhallitus hyväksyy vuorovaikutuslomakkeessa annetut perustellut vastaukset. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaava liitteineen hyväksytään.

Päätös

Liisa Ansala poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta). Varajäsen Maarit Simoska otti osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi 1. varapuheenjohtaja Harri Rapo.

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Tarja Outilaa.

Hannu Ovaskainen esitti Esko-Juhani Tennilän ja Matti Henttusen kannattamana, että kaavaan varataan Shellin kohdalle alikulku.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Ovaskaisen esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kahdeksan (8) Jaa -ääntä ja kolme (3) Ei -ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Sanna Karhu esitti Hannu Ovaskaisen kannattamana, että kaava hyväksytään ja lisäksi käynnistetään suojelumerkinnän poistamiseen tähtäävä selvitys erillisenä prosessina.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan pohjaesityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Sanna Karhun lisäysesityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestysksessä annettiin kuusi (6) Jaa -ääntä ja viisi (5) Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että päätökseen ei lisätä Sanna Karhun esittämää lisäystä.

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 73%

  Kalervo Björkbacka, Terhi Heikkilä, Juhani Juuruspolvi, Anja Joensuu, Sara Tuisku, Sanna Karhu, Harri Rapo, Maarit Simoska

 • Ei 3 kpl 27%

  Hannu Ovaskainen, Esko-Juhani Tennilä, Matti Henttunen

 • Jaa 6 kpl 55%

  Kalervo Björkbacka, Juhani Juuruspolvi, Terhi Heikkilä, Matti Henttunen, Esko-Juhani Tennilä, Harri Rapo

 • Ei 5 kpl 45%

  Hannu Ovaskainen, Sanna Karhu, Sara Tuisku, Maarit Simoska, Anja Joensuu

Tiedoksi

Ote + vuorovaikutuslomake muistutuksen jättäneille

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi