Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Uimahallihankkeen suunnittelumääräraha Kiinteistö Oy Lappi Areenalle

ROIDno-2018-703

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 12.3.2018 § 94 esittää kaupunginvaltuustolle, että

 1. uuden uimahallin suunnittelu käynnistetään ja että vuoden 2018 talousarvion investointiosaan kaupunginhallituksen kohtaan osakkeet ja osuudet varataa 600 000 euron suunnittelumääräraha, 
 2. valtuutetaan kaupunginhallitus päättämään määrärahan käytöstä kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areenan kanssa ja samalla selvitetään yhtiön mahdollisuus toimia uimahallin rakennuttajana sekä ylläpitäjänä jatkossa,
 3. investointimäärärahan lisäys rahoitetaan talousarviolainalla, joka huomioidaan talousarvion  rahoitusosan muutoksena,
 4. uimahallin rakentamiseen tarvittavat määrärahat eri suunnitelmavuosille tarkennetaan ja varataan kaupungin taloussuunnitelmaan valtuuston päättäessä vuoden 2019 talousarviosta ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelmasta,
 5. uuden uimahallin käytöstä ja käyttökulujen kattamisesta sovitaan erikseen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa,
 6. kahden hallin mallin mukaisesti Vesihiiden hallin korjaussuunnittelu etenee omana hankkeena ja että
 7. lisäksi tulee selvittää vastaako uuden hallin uimaratojen lukumäärä Uimaliiton suositusta.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät

 • Susanna Junttila (Kesk.)
 • Juhani Juuruspolvi (Kok.)
 • Eemeli Kajula (SDP)
 • Esko-Juhani Tennilä (Vas.)
 • Miikka Keränen (Vihreät)
 • Kalervo Björkbacka (PS)
 • Matti Torvinen (Siniset)
 • Raimo Miettunen (KD)

Susanna Junttila esitti Juhani Juuruspolven, Eemeli Kajulan, Esko-Juhani Tennilän, Miikka Keräsen, Kalervo Björkbackan, Matti Torvisen, Raimo Miettusen, Sanna Karhun ja Aatos Nätyngin kannattamana, että kohta 6. muutetaan muotoon:" kahden hallin mallin mukaisesti Vesihiiden hallin korjaussuunnittelu etenee omana hankkeena kaupunginhallituksen 9.10.2017 § 480 päätöksen mukaisesti (KH 9.10.2017 §480: Hankesuunnittelua uimahallin sijoittamisesta Ounasvaaralle jatketaan sillä perustein, että myös keskustassa säilyy perustasoinen halli sisältäen 25 m altaan. Päivitetään keskustan uimahallin kuntoarvio.)" ja että muilta osin kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Junttilan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2019 - 2020 päättänyt, että kaupunginhallituksen hyväksymän uimahalli-hankkeen selvitysprosessin tuloksena hankkeen valmistelutyöryhmä arvioi toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset eri toteutusvaihtoehtojen pohjalta. Kiinteistöyhtiö laatii uimahallin hankesuunnitelman vuoden 2018 aikana. Selvityksen ja hankesuunnitelman valmistuttua kaupunginvaltuusto päättää erikseen hankkeen rahoittamisesta ja investoinnista talousarviossa 2019 ja taloussuunnitelmassa 2020 - 2021. Kaupunginhallitus on tehnyt kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areenalle 200 000 euron sijoituksen, jolla on tehty uimahallihankkeen hankesuunnitelma. Mikäli uuden uimahallin investointi Ounasvaaralle etenee lienee tarkoituksenmukaista, että kiinteistöosakeyhtiö LappiAreena toimii investoinnin rakennuttajana ja tekee tarvittavat vuokrasopimukset hallin käyttäjien kanssa siten, että yhtiön pääomarakenne ja tulorahoitus on tasapainoinen. Tämä voi edellyttää toimenpiteitä yhtiön omistajalta Rovaniemen kaupungilta. Tulevan uimahallin ylläpidossa on huomioitava Lapin urheiluopistoa ylläpitävän Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rooli palvelujen käyttäjänä ja rahoittajana.

Kaupunginhallituksen nimeämä hankkeen ohajusryhmä on hyväksynyt uimahalli-investoinnin hankesuunnitelman ja päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että uuden uimahallin rakentamisen suunnittelu Ounasvaaralle Lapin urheiluopiston yhteyteen käynnistetään jo vuonna 2018. Tämä edellyttää valtuuston päätöstä suunnittelumäärärahan  varaamisesta vuoden 2018 talousarvioon. Hankesuunnitelman mukaan uuden uimahalliin perustamiskustannus on 21,85 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannukset sisältävät varsinaiset rakennuksen rakentamiskustannukset, aluerarakentamisen ml. paikotuksen ja liikenneväylät, kunnallistekniikan sekä varaukset yms. kulut. Mikäli suunnittelu aloitetaan tänä vuonna tarvitaan valtuustolta tämän hetkisen arvion mukaan investointimäärärahavaraukset seuraavasti: Vuodelle 2018 suunnitteluun 0,6 miljoonaa euroa, vuodelle 2019 suunnitteluun ja rakentamiseen 9,3 miljoonaa euroa, vuodelle 2020 rakentamiseen 11,0 miljoonaa euroa ja vuodelle 2021 rakentamiseen 1,0 miljoona euroa. Hanke on rahoitettava lainarahoituksella ja tuleviin huomattavan suuriin pääoma- ja ylläpitokuluihin on varauduttava kaupungin talousarviossa rakennuksen elinkaaren ajan.

Nykyisen uimahallin käyttökulut ovat noin 1,3 miljoonaa euroa ja käyttötulot 0,6 miljoonaa euroa vuodessa. Tulevan uuden uimahallin  käyttökulut tulevat olemaan arviolta 2,5 miljoonaa euroa vuodessa. Kahden kaupungin ylläpitämän uimahallin käyttökulujen katteeksi on arvioitu saatavan noin 1,0 miljoona euroa käyttötuloja. Vuotuisten käyttökustannusten nousu on siten noin 2,1 miljoonaa euroa.

Ohjausryhmä on käsitellyt kaupungin nykyisen uimahallin tilannetta ja hankesuunnitelma hallin korjaustarpeista saadaan kevään kuluessa. Vanhan hallin toiminnassa pitäminen edellyttää joka tapauksessa vuosikorjausten tekemistä ja joitakin peruskorjausinvestointeja. Mikäli nykyinen halli jää käyttöön uuden valmistuvan hallin rinnalle, nousee verorahoituksen tarve kahden kunnallisen uimahallin ylläpidosta johtuen merkittävästi, joka tulee huomioida vuosittain kaupungin talousarviossa.

Uuden uimahallin rakentaminen Ounasvaaralle mahdollistaa koulutuskuntayhtymän nykyisen hallin lakkautuksen.

Liite 1.  Uuden Ounasvaaralle rakennettavan uimahallin hankesuunnitelma.

Liite 2.  Tiivistelmä hankesuunnitelmasta ja tavoitehintalaskelma

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan hankesuunnitelman.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

 1. uuden uimahallin suunnittelu käynnistetään ja että vuoden 2018 talousarvion investointiosaan kaupunginhallituksen kohtaan osakkeet ja osuudet varataa 600 000 euron suunnittelumääräraha, 
 2. valtuutetaan kaupunginhallitus päättämään määrärahan käytöstä kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areenan kanssa ja samalla selvitetään yhtiön mahdollisuus toimia uimahallin rakennuttajana sekä ylläpitäjänä jatkossa,
 3. investointimäärärahan lisäys rahoitetaan talousarviolainalla, joka huomioidaan talousarvion  rahoitusosan muutoksena,
 4. uimahallin rakentamiseen tarvittavat määrärahat eri suunnitelmavuosille tarkennetaan ja varataan kaupungin taloussuunnitelmaan valtuuston päättäessä vuoden 2019 talousarviosta ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelmasta ja että
 5. uuden uimahallin käytöstä ja käyttökulujen kattamisesta sovitaan erikseen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa.

Päätös

Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven, Esko-Juhani Tennilän, Kalervo Björkbackan, Hannu Ovaskaisen, Sara Tuiskun ja Matti Henttusen kannttamana, että päätöksen lisätään maininta "Kahden hallin mallin mukaisesti Vesihiiden hallin korjaussuunnittelu etenee omana hankkeena" ja että lisäksi tulee selvittää vastaako uuden hallin uimaratojen lukumäärä Uimaliiton suositusta ja että muilta osin kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 19.3.2018, että

 1. uuden uimahallin suunnittelu käynnistetään ja että vuoden 2018 talousarvion investointiosaan kaupunginhallituksen kohtaan osakkeet ja osuudet varataa 600 000 euron suunnittelumääräraha, 
 2. valtuutetaan kaupunginhallitus päättämään määrärahan käytöstä kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areenan kanssa ja samalla selvitetään yhtiön mahdollisuus toimia uimahallin rakennuttajana sekä ylläpitäjänä jatkossa,
 3. investointimäärärahan lisäys rahoitetaan talousarviolainalla, joka huomioidaan talousarvion  rahoitusosan muutoksena,
 4. uimahallin rakentamiseen tarvittavat määrärahat eri suunnitelmavuosille tarkennetaan ja varataan kaupungin taloussuunnitelmaan valtuuston päättäessä vuoden 2019 talousarviosta ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelmasta,
 5. uuden uimahallin käytöstä ja käyttökulujen kattamisesta sovitaan erikseen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa,
 6. kahden hallin mallin mukaisesti Vesihiiden hallin korjaussuunnittelu etenee omana hankkeena ja että
 7. lisäksi tulee selvittää vastaako uuden hallin uimaratojen lukumäärä Uimaliiton suositusta

Kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areena voi jatkaa Ounasvaaralle sijoittuvan uuden uimahallin suunnittelua hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti, mikäli kaupunginhallitus myöntää valtuuston päätöksen mukaisesti yhtiölle rahoituksen suunnittelun käynnistämiseen. Koy Lappi Areena ei voi kuitenkaan käynnistää hanketta ellei yhtiöllä ole riittävää varmuutta Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän osalta tulevien käyttö- ja pääomakulujen kattamisesta. Tavoite on, että hallin tulevista kuluista merkittävä osa voidaan kattaa asiakkaiden maksamilla lipputuoloilla ja muilla myyntituloilla. Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sitoutuminen uuden uimahallin käyttöön on tässä vaiheessa tärkeää. Näillä edellytyksillä Koy Lappi Areenalla on mahdollisuus toimia hankkeen rakennuttajana ja ylläpitäjänä.

Suunnittelun käynnistäminen merkitsee uimahallin rakennushankkeen käynnistämistä Ounsvaaralle Lapin urheiluopiston yhteyteen. Uuden uimahallin valmistuttua Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tarve nykyisen urheiluopiston yhteydessä olevan uimahallin peruskorjaukseen ja ylläpitoon poistuu kuten myös nykyiseen uimahalliin kohdistuvat pääoma- ja käyttökulut.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

 1. Uimahallin suunnittelu käynnistetään ja kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areenalle tehdään 600 000 euron vapaan oman pääoman ehtoinen sijoitus (SVOP).
 2. Rovaniemen kaupunki sitoututuu käyttämään uutta uimahallia kunnallisena liikuntapaikkana. Kaupunki sitoutuu korvaamaan käytöstään aiheutuneet kulut.
 3. Esitetään Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitukselle, että kuntayhtymä sitoutuu käyttämään hallia tarpeidensa vaatimalla tavalla ja korvaamaan käytöstään aiheutuvat kulut.
 4. Kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areenalla tulee olla sopimukset hallin käytöstä tai vuokraamisesta ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista.
 5. Hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen uimaratojen määrä vastaa uimaliiton suositusta kansallista kilpailuvaatimuksista, ja siltä osin suunnittelua voidaan jatkaa hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksessa ja päätös voidaan täytäntöönpanna heti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää ja Rovaniemen Kehitys Oy:n kehitysjohtaja Hannu Kerkelää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Toimitusjohtaja Pekka Rouhiainen Koy Lappi Areena, Taitoa Oy, Marjo Jääskö, Antti Lassila

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi