Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Valtuustoaloite jää- ja lumirakentaminen matkailukaupungissamme

ROIDno-2017-4020

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Matti Henttunen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Olemme pohtineet jää- ja lumirakentamisen mahdollisuuksia matkailukaupungissamme.

Olen keskustellut Rovaniemen ammattikorkeakoulun Kai Ryynäsen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Kari Rekiiän kanssa kaupunkimme mahdollisuuksista toteuttaa näyttävä ja matkailijoitamme palveleva lumirakentamisen kokonaisuus joka palvelisi kaupunkimme matkailutuotetta. Palaverissamme kaupunginarkkitehdin Tarja Outilan luona, hän esitti meille jo valmiin suunnitelman koskien talvirakentamisen mahdollisuuksia kaupungissamme. Koskipuiston talvikäyttömahdollisuuksien hyödyntäminen (katso liite) on ylivoimaisest i käyttökelpoisin ratkaisu asian toteuttamiselle. Tämä loistava jo valmiiksi suunniteltu hanke peilattuna yritys- ja ympäristövaikutusten  näkökulmasta toisi Rovaniemelle ja sen välittömään läheisyyteen välittömäst i runsaasti uusia pieniä yrittäjiä ja useita kymmeniä työpakkoja ja siten hyvinvointia alueellemme.

Edellä esitetyn perusteella esitän, että Rovaniemen kaupunki tutkii kaikki ne mahdollisuuden kyseisen hienon suunnitelman toteuttamiseksi."

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen teknisen toimialan ja elinvoima -palvelualueen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätettiin lähettää aloite kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinin valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Lumi- ja jäärakentamista on kokeiltu Rovaniemen kaupungin toimesta Vanhalla torilla sekä Lordin aukiolla.  Jää- ja lumirakentamisen kokonaiskustannukset ovat olleet  suuret, kun rakentamisen lisäksi kustannuksia aiheutuu rakennelmien huollosta, mahdollisesta valaistuksesta, vartioinnista ja purkutyöstä.  Näin ollen kaupunki on luopunut lumi- ja jäärakentamisen tilaamisesta.  Näyttävimmät lumi- ja jäärakennukset ovat tällä hetkellä Joulupukin Pajakylän yhteydessä ja Lehtojärvellä yksityisten yritysten toteuttamina.  Koskipuistoon on mahdollista rakentaa lumi- ja jääveistoksia markkinaehtoisesti teknisten palveluiden osoittamien reunaehtojen puitteissa.

Palvelualuepäällikkö Olli Peuraniemi

Teknisten palveluiden yhdyskuntatekniikka on tutkinut aloitteen jää- ja lumirakentamisen osalta Koskipuistoon ja toteaa seuraavaa;

Jää- ja lumirakentamiseen tulee anoa lupa maanomistajalta ja luvan hakija vastaa kaikista rakentamiskustannuksista, mahdollisista rakentamisen ja toiminnan aikaisista vahingoista, vuokra-alueen ylläpidon ja jätehuollon järjestämisestä ja kustannuksista. Kuluttajaturvallisuuslaki määrittää palvelun järjestäjän vastuut ja velvoitteet.

Lumirakentamisessa Koskipuistoon tulee ottaa huomioon Ounasvaaran Ladun talviuimarit ja heille osoitettu alue. Ounasvaaran Latu on rakentanut vuosittain lumirakenteita Koskipuiston alueelle, mahdollinen yhteistyö heidän kanssaan.

Rannassa kulkee moottorikelkkareitti ja mahdolliset rakenteet on sijoitettava siten, että ne eivät haittaa puiston alueella kulkevaa moottorikelkkareitin käyttöä eikä aiheuta vaaratilanteita.

Puiston polkuverkosto ja olemassa olevat rakenteet tulee ottaa huomioon jää- ja lumirakenteiden sijoittelussa. Kemijoen vaihtuvat jääolosuhteet asettavat myös omat haasteensa, rakenteet tulisi sijoittaa siten, ettei jääalueelle ohjattaisi ihmisiä.

Jos rakentamista tehdään nurmikkoalueille, nurmikon talvivauriot ovat suurimmat alkutalven aikana n. syys-joulukuun ajan (vähän lumen aikana).  Koskipuiston puut ovat arvokkaat keskusta-alueen maisemaympäristössä. Puille ja/tai puiden juuristoalueille tulee varata riittävät rakentamisesta vapaat alueet.

Puiston alueella järjestetään myös talvisin erilaisia tapahtumia, rakenteet eivät saa haitata puiston muuta käyttöä (mm. uuden vuoden ilotulitus, laskiaistapahtumia). Puiston alueella on rajalliset sähkönsaanti mahdollisuudet, sähköistä tulee sopia suoraan Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n kanssa. Kustannuksista vastaa sähköä tarvitseva.

Rakenteiden turvallisuudesta vastaa rakentaja, rakenteiden kuntoa tulee valvoa ja tarvittaessa purkaa ne. Talvisin puiston P- alueilla ei ole kunnossapitoa eli se tulee järjestää. Kaikki toiminnasta aiheutuvat vahingot luonnollisesti kustantaa toiminnasta vastaava.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä esitetyn lausunnon tiedoksi ja saattaa sen aloitteen tekijöille ja valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi