Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Vartioniemen asemakaava

ROIDno-2018-278

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Aiemmat päätökset
Tekninen lautakunta 23.3.2010 § 52
Tekninen lautakunta 25.5.2010 § 102, kaava-alueen laajentaminen
Tekninen lautakunta 19.6.2012 § 113
Kaupunginhallitus 13.8.2012 § 311

Vartioniemeä koskeva asemakaavaehdotus ja tonttijaot on pidetty julkisesti nähtävillä 5.9. - 4.10.2012. Nähtävillä olon aikana asemakaavaehdotuksesta jätettiin yhteensä 5 muistutusta ja 6 lausuntoa.

Asemakaavaehdotukseen on tehty vähäisiä tarkennuksia ehdotusvaiheessa jätettyjen muistutusten ja lausuntojen johdosta.

Muistutusten johdosta tehdyistä tarkennuksista ja muutoksista on pyydetty maanomistajien suostumus, ettei ehdotusvaiheen lausuntojen johdosta asemakaavaa tarvitse asettaa uudelleen julkisesti nähtäville (MRA 32§). 

Muistutukset ja lausunnot sekä niihin annetut vastineet on esitetty liitteenä olevassa vuorovaikutuslomakkeessa.

Ehdotusvaiheen kuulemisen jälkeen asemakaavamuutos on odottanut alueen maanomistajien kanssa allekirjoitettavia maankäyttösopimuksia. Paikkatieto- ja tonttipalvelut ovat käyneet maanomistajien kanssa maankäyttösopimusneuvotteluita, joista viimeisimmät valmistuivat tammikuussa 2018.

Rovaniemellä on otettu 8.3.2013 alkaen käyttöön uusi ETRS-Gk26 tasokoordinaatisto ja N2000 korkeusjärjestelmä, joiden muutokset ovat asemakaavakarttaan, -selostukseen sekä -merkintöihin ja -määräyksiin päivitetty teknisinä korjauksina.

Vartioniemen asemakaava-alueen pinta-ala on 68,6 hehtaaria. Asemakaavaehdotuksessa alueelle osoitetaan 30 asuinkorttelia, joihin sijoittuu 15 asuinpientalotonttia, 1 asuinrivitalotontti ja 74 erillispientalotonttia. Uusia rakentamattomia rakennuspaikkoja alueelle muodostuu 55.

Lisätietoja
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927, 040 5789283
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ja esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi Vartioniemen asemakaavan ja tonttijaot 30.3.2011 päivätyn ja 1.9.2015 korjatun asemakaavakartan mukaisesti, lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy vuorovaikutuslomakkeessa ehdotusvaiheen kuulemisesta annetut perustellut vastaukset muistutuksiin ja lausuntoihin.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 12.2.2018 § 36 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Vartioniemen asemakaavan ja tonttijaot 30.3.2011 päivätyn ja 1.9.2015 korjatun asemakaavakartan mukaisesti.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät:

  • Hilpi Ahola (Keskusta)
  • Jorma Kuistio (Vihreät)

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Aiemmat päätökset
Tekninen lautakunta 23.3.2010 § 52
Tekninen lautakunta 25.5.2010 § 102, kaava-alueen laajentaminen
Tekninen lautakunta 19.6.2012 § 113
Kaupunginhallitus 13.8.2012 § 311
Kaupunginhallitus 12.2.2018 § 36
Kaupunginvaltuusto 19.2.2018 § 5

Vartioniemeä koskeva asemakaava ja tonttijaot hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.2.2018 §5.
Lapin ELY-keskus on jättänyt 20.3.2018 oikaisukehotuksen kaupunginvaltuuston asemakaavan hyväksymispäätöksestä. Oikaisukehtouksen johdosta kaupunginvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva uusi päätös (MRL 195§). 
 
Oikaisukehotuksen johdosta asemakaavakarttaa ja -selostusta on päivitetty Promethorin tekemän Vaaralan asemakaava-alueen liikennemeluselvityksen mukaisesti julkisivujen äänieristävyysvaatimusten osalta.
Asemakaavakarttaan on teknisenä korjauksena lisätty merkinnät tonteille ja määräyksiin on lisätty seuraava määräys:
- merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dBA.

Lisätietoja
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927, 040 5789283
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ja esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi oikaisukehotuksen johdosta päivitetyn Vartioniemen asemakaavan 30.3.2011 päivätyn ja 1.9.2015 korjatun sekä 5.4.2018 täydennetyn asemakaavakartan mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi