Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Viranhaltijoiden ja lautakuntien päätösten otto-oikeus

Perustelut

 • Alakemijoen aluelautakunta,​ 28.3.2018,​ pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 7.4.2018
 • Alaounasjoen aluelautakunta 28.3.2018,​ pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 9.4.2018
 • Sodankyläntien aluelautakunta 28.3.2018,​ pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 10.4.2018
 • Yläounasjoen aluelautakunta 28.3.2018,​ pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 10.4.2018
 • koulutuslautakunta 5.4.2018,​ pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 16.4.2018
 • perusturvalautakunta 11.4.2018,​ pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 17.4.2018
 • lupainsinööri lupatunnukset 59-​60,​ 66-​67,​ 71,​ 73,​ 79-​80 / 2018 ajalla 15.3.-​9.4.2018

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Lukot ja avaimet optio ajalle 1.4.2018-​31.3.2019,​ 13.04.2018

Kaupungingeodeetti
Maa-​alueen varaus-​,​ vuokraus-​ ja myyntipäätös:
§ 47 Varastoalueen vuokraaminen tontista 8-​8011-​5,​ 13.04.2018
Maanhankinta-​ ja vaihtopäätös:
§ 45 Peltoalueen vuokraus Rautiosaaresta,​ 05.04.2018

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 45 Ohjaamon ohjaajan rekrytointipäätös,​ 09.04.2018
§ 46 Asiahallinta,​ asiakas-​ ja tietopalvelut -​toimintayksikön hallintosihteerin vakanssin (nro 55060013) muutos,​ 09.04.2018
Muu päätös:
§ 48 Valvonta-​ ja seurantavastuu konserniyhteisöissä,​ 17.04.2018
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 47 Lapsi-​ ja nuorisopoliittisen ohjausryhmän kokoonpanon vahvistaminen,​ 09.04.2018

Paikkatietoinsinööri
Maa-​alueen varaus-​,​ vuokraus-​ ja myyntipäätös:
§ 39 Asuntotontin 8-​8231-​1 vuokraus / myynti Länsikankaalta,​ 09.04.2018
§ 40 Asuntotontin 10-​10156-​6 vuokraus / myynti Vennivaarassa,​ 09.04.2018
§ 41 Asuinrakennuspaikan no 1 vuokraus Sinetässä,​ 09.04.2018
§ 42 Asuntotontin 11-​11350-​1 vuokraus / myynti Pöykkölässä,​ 12.04.2018
§ 43 Asuntotontin 10-​10154-​11 vuokraus / myynti Vennivaarassa,​ 12.04.2018
Osoitepäätös:
§ 44 Tien nimeäminen / Kulusperäntie,​ 16.04.2018

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 3 HR-​järjestelmän hankinta,​ 11.04.2018

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Maa-​alueen varaus-​,​ vuokraus-​ ja myyntipäätös:
§ 33 Ravitallialueen luovuttaminen Mäntyvaarasta,​ 06.04.2018
§ 34 Vuokrasopimuksen purkaminen tontilla 16-​3612-​1,​ 09.04.2018
§ 35 Rakentamisaikojen muuttaminen tontilla 16-​3611-​1 / Rakennuspalvelu Juha Keskiniva Oy,​ 11.04.2018
§ 43 YSA -​tontin 698-​10-​228-​2 osoite Talvitie 30 varaaminen,​ 12.04.2018
§ 44 YSA -​tontin 16-​13-​3178-​4 osoite Koivuojankatu 6 varaaminen,​ 12.04.2018
§ 45 YSA -​tontin 698-​10-​228-​1 osoite Talvitie 32 varaaminen,​ 12.04.2018
§ 47 Teollisuustontin luovuttaminen / Borelia Rakennus Oy ,​ 16.04.2018
§ 51 Ravitallialueen luovuttaminen Mäntyvaarasta / Team Kraka Osk,​ 16.04.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että lautakuntien pöytäkirjat sekä teknisen toimialajohtajan ja kaupungingeodeetin päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Muut edellä olevat viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 24.4.15.5.2018 kaupungin kirjaamossa,​ Hallituskatu 7,​ 2. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kalervo Björkbacka esitti Hannu Ovaskaisen, Sanna Karhun, Matti Henttusen ja Esko-Juhani Tennilän kannattamana, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta koulutuslautakunnan päätökseen 5.4.2018 § 42 Saarenkylän alueen palveluverkko. Perustelut ovat:

"Esitämme otto-oikeutta koulutuslautakunnan päätökseen 5.4.2018 §42 Saarenkylän alueen palveluverkko.

Esitämme, että koulutuslautakunta aloittaa tarveselvityksen V1 vaihtoehdon mukaisesti.

Perustelut esitykseemme ovat seuraavat;

Kaupunkistrategiasta 2015;

 • kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen toteutuu ennakoiden, oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti

  • 1700 Saarenalueen asukasta on allekirjoittanut vetoomuksen ja luovuttanut sen valtuustonpuheenjohtajalle 2015

  • Kaupunginverkko sivulle tuli yhteensä 846 vastausta kyselyyn. Kyselyssä eniten kannatusta sai vaihtoehto yksi (V1). Tätä vaihtoehtoa kannatti 589 henkilöä eli 69,6 prosenttia vastaajista.

  • Henkilökunnan kyselyssä vaihtoehto yksi (V1) sai eniten kannatusta, sillä 59,7 prosenttia vastaajista kannatti tätä vaihtoehtoa

 • kaupunkistrategian toteutus tapahtuu hallinto- ja organisaatiot ylittäen

  • kirjastopalvelut

  • hammashoitola

  • kansalaisopistopalvelut

 • eri toimialojen kanssa ei ole käyty mitään keskustelua, että palvelujen tarjonnassa otettaisiin alueellinen synergiaetu huomioon. Nyt olemassa olevat kiinteistöt on rakennettu 1975 ja ovat ongelmallisia, koska hammashoitolassa on esiintynyt sisäilmaongelmia. Kiinteistöjen kuntoarvio on noin 75 prosenttia, joten niiden korjausvelka alkaa nousemaan ja remontti edessä. Tontti on merkiltään Y ja se voidaan muuttaa asuinrakennus tontiksi, jolloin siitä saadaan myyntivoittoa sekä kiinteistöveroa, joka kompensoi Syväseen rakennetun monitoimitalon kuluja vuosittain.

 • kansalaisopistopalveluista on maininta ”huomioidaan palvelut”, kun tekstin pitäisi olla ”huomioitu palvelut”.

 • Kalliolan koulussa Hollolassa vieraillessamme, siellä oli koulupalveluiden lisäksi otettu huomioon kansalaisopisto, kirjasto, sote ja kyläyhteisön palvelut. Tilat kokonaisalaltaan 5000m2 ja oppilaita 500.

Mielestämme palveluverkkoihin tehtävät selkeät ja suuret muutokset, kuten koulujen, päiväkotien ja terveyskeskusten lakkauttamiset pitäisi tuoda aina valtuuston päätettäväksi. Saamme eteemme seuraavat koulujen lakkauttamiset, Nivankylän, Kaukon, Alakorkalon, Rautiosaaren. Nämä vaikuttavat suureen määrään kaupunkimme asukkaisiin ja koululaisiin.

Ottaen huomioon kuntalaiskyselyn tuloksen sekä vaikuttamismahdollisuuksien varaamiseen tähtäävien tilaisuuksien pöytäkirjat, voidaan mielestämme perustellusti kysyä seuraava kysymys: Mikäli vaihtoehto 3 tullaan toteuttamaan, täyttääkö toiminta kuntalain 22§:n määrittämät reunaehdot kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Lain mukaan nimenomaan ”valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.” Koulutuslautakunnan päätöksenteossa asukkaiden mielipiteiden huomiointi on aivan ilmiselvästi puutteellista, mutta valtuustolta sitä edellytetään laissa.

Opettajille ja koulunkäynnin ohjaajille toteutetun kyselyn tulokselle on mielestämme laitettava erityisen suuri painoarvo, koska sen vastaajakunta edustaa juuri sitä työtä, johon koko palveluverkon tulevaisuus ja siihen liittyvät päätökset vaikuttavat merkittävimmin. Kuka muu osaisi ottaa asiaan kantaa yhtä korkealla asiantuntijuudella? Ei varmasti kukaan.

OTTO-OIKEUS

Otto-oikeuden käyttö tällaisissa tapauksissa ei ole hyvän hallinnon ja johtamisen näkökulmasta oikein. Meidän pitää kyetä päättäjinä suunnittelemaan sellainen hallintosääntö, ettei otto-oikeuden käyttöön tarvitse ryhtyä. Lahden kaupungissa oli käytetty vain yksi otto-oikeus, kun se meillä on toistuva. Hallintosäännön pitää ohjata kaupungin eri toimialojen toimintaa siten, että myös asukkaiden toiveet toteutuu, kaupunkistrategia myös huomioon ottaen.

Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Alemman viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido kunnanhallitusta.

Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan

 • tehdä uusi päätös

 • aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka

 • asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Kalervo Björkbacka                                                                          23.4.2018"

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Björkbackan esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) Jaa -ääntä ja kuusi (6) Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Kalervo Björkbackan esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Sara Tuisku poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.28.

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 45%

  Harri Rapo, Terhi Heikkilä, Sara Tuisku, Liisa Ansala, Juhani Juuruspolvi

 • Ei 6 kpl 55%

  Kalervo Björkbacka, Hannu Ovaskainen, Matti Henttunen, Anja Joensuu, Sanna Karhu, Esko-Juhani Tennilä


Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi