Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Eroaminen Lapin liiton valtuuston varajäsenyydestä / Suomalainen

ROIDno-2017-1911

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Anna Suomalainen pyytää 14.1.2020 saapuneella kirjeellä eroa Lapin liiton valtuuston varaedustajan tehtävästä, koska hän työskentelee nyt Lapin liitossa.

Lapin liiton perussopimuksen 6 §:n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee valtuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lapin liiton edustajainkokous on 23.8.2017 § 7 valinnut Lapin liiton valtuustoon seuraavat Rovaniemen kaupungin edustajat ja heidän henkilökohtaiset varaedustajat. Kaupunginhallitus on 14.5.2018 § 223 myöntänyt Esko-Juhani Tennilälle eron Lapin liiton valtuustosta ja valitsi hänen tilalleen Lapin liiton valtuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi Jaakko Portin (henkilökohtainen varajäsen Aatos Nätynki) sekä Tiina Outilalle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Vesa Puurosen. Lisäksi kaupunginhallitus on 18.11.2019 § 407 myöntänyt Antti Liikkaselle eron Lapin liiton valtuustosta ja valitsi hänen tilalleen Lapin liiton valtuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi Saara Koikkalaisen (henkilökohtainen varajäsen Mikkel Näkkäläjärvi).

 • Hannu Ovaskainen, henkilökohtainen varaedustaja Matti Pöykkö
 • Kaisu Huhtalo, henkilökohtainen varaedustaja Anitta Ylitörmänen
 • Hilpi Ahola, henkilökohtainen varaedustaja Susanna Junttila
 • Pertti Lakkala, henkilökohtainen varaedustaja Sakke Rantala
 • Sara Tuisku, henkilökohtainen varaedustaja Päivi Alaoja
 • Sanna Luoma, henkilökohtainen varaedustaja Matti Henttunen
 • Juhani Juuruspolvi, henkilökohtainen varaedustaja Mika Kansanniva
 • Maria-Riitta Mällinen, henkilökohtainen varaedustaja Eemeli Kajula
 • Saara Koikkalainen, henkilökohtainen varaedustaja Mikkel Näkkäläjärvi
 • Johanna Ojala-Niemelä, henkilökohtainen varaedustaja Marjo Rundgren
 • Jaakko Portti, henkilökohtainen varaedustaja Aatos Nätynki
 • Tiina Outila, henkilökohtainen varaedustaja Vesa Puuronen
 • Kalervo Björkbacka, henkilökohtainen varaedustaja Timo Tolonen
 • Raimo Miettunen, henkilökohtainen varaedustaja Riitta-Maija Hokkanen
 • Miikka Keränen, henkilökohtainen varaedustaja Anna Suomalainen

Lapin liiton perussopimuksen 14 §:n mukaan mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsenen, jolle ero on myönnetty.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin edustajien nimeämisestä niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungilla on puhevalta, sekä tarvittavien toimiohjeiden antamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Anna Suomalaiselle eron Lapin liiton valtuuston varaedustajan tehtävästä ja nimeää Miikka Keräselle uuden henkilökohtaisen varaedustajan Lapin liiton valtuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja valitsi Lapin liiton valtuustoon Miikka Keräsen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sari Hännisen.

Tiedoksi

Tiedoksi Lapin liitto, ao.henkilöt

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.