Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Eroaminen tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä / Poranen

ROIDno-2020-10

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Heikki Poranen pyytää eroa tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä tultuaan valituksi kaupunginhallituksen jaoston jäseneksi.

Kaupunginvaltuusto on 20.1.2020 § 9 valinnut tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:

  Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue
Pj Jaakko Huttunen Vesa Puuronen Vas.
Vpj Matti Pöykkö Pekka Mäkelä Kesk.
J Piia Hanni Nina Teräs Kok.
J Petri Keihäskoski Heikki Poranen Kok.
J Anni-Sofia Sihvo Marjatta Koivuranta Kesk.
J Eemeli Kajula Antti Väänänen SDP
J Anna Suomalainen Sari Hänninen Vihreät

 

Kuntalain 121 §:n mukaan lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

  • kunnanhallituksen jäsen
  • pormestari ja apulaispormestari
  • henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
  • henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
  • henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen

Jäsenten ja varajäsenten määrä

Hallintosäännön 13 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä. Tarkastuslautakunnan jäsenet valitsee valtuusto valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsen voi olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi olla muun lautakunnan tai kaupunginhallituksen jäsen.

Tasa-arvolain vaatimus

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen. Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan:

”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Seitsemänjäsenisen lautakunnan jäseniksi on valittava vähintään kolme (3) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään kolme (3) miestä ja naista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Heikki Poraselle eron tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä 23.3.2020 alkaen,
  • valitsee tarkastuslautakuntaan Petri Keihäskoskelle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.