Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kaupungin edustajien nimeäminen yhtiöihin ja yhteisöihin ja toimiohjeiden antaminen 2020

ROIDno-2020-316

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 § 110 hyväksymän hallintosäännön 4 §:n mukaisesti kaupunginhallitus vastaa nimitysjaostonsa kautta tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.

Hallintosäännön 12 §.n mukaian kaupunginhallituksella on nimitysjaosto. Hallintosäännön 30 §:n mukaan nimitysjaoston tehtävänä on:

 1. valmistella kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallitusvalinnat kaupunginhallitukselle;
 2. tarkistaa, että tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus;
 3. laatia esitys palkkiosäännöksi;
 4. valmistella yhtiö-, yhtymä- ja muiden kokousedustajien valinta kaupunginhallitukselle.

Valtuusto antaa konserniohjeessa kuntalain säännöksiä täydentävät ohjeet tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämiskäytännöistä.

Kaupunginhallitus on nimennyt vuosittain edustajat niihin yhteisöihin, joissa kaupungin etua on valvottava sekä antanut ohjeet edustajille toimielimiin valittavista henkilöistä. Lisäksi käytäntönä on ollut, että kaupunginjohtaja nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että teknisen toimialan johtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.

Henkilövalinnoissa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain määräys siitä, että luottamushenkilöistä koostuvassa johto- tai hallintoelimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:n mukaan viranomaisten tulee edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti erityisesti muuttamalla niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista. Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Oheismateriaali 1: Kaupunginhallituksen 25.2.2019 § 61 antamat toimiohjeet / edustajat yhteisöissä ja yhtiöissä 2019.

Oheismateriaali 2: Materiaaliin on  lisätty kaupunginhallituksen 25.2.2019 jälkeen antamat yksittäiset toimiohjeet. Lisäksi oheismateriaaliin on tehty konsernirakenteessa ja viranhaltijaorganisaatiossa tapahtuneet muutokset. Oheismateriaali liitetään nimitysjaoston kokousaineistoon tiistaina 11.2.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen

 • yhtiö- ja vuosikokouksiin nimettävistä henkilöistä, 
 • edustajille annettavista toimiohjeista yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen / johtokuntaan valittavista henkilöistä,
 • antaa muut tarvittavat toimiohjeet ja
 • kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi.

Lisäksi nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että

 • kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toimialajohtaja nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että
 • elinvoimajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.

Päätös

Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus valitsee henkilöt yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa edustajille toimiohjeen yhtiöiden ja yhteisöjen hallintoelimiin valittavista henkilöistä liitteen 1 mukaisesti.

Muilta osin nimitysjaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto 13.2.2020 § 4 esittää kaupunginhallitukselle, että 

 • yhtiö- ja vuosikokouksiin nimetään henkilöt liitteen 1 mukaisesti, 
 • edustajille annetaan toimiohje yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen / johtokuntaan valittavista henkilöistä liitteen 1 mukaisesti,
 • kaupunginhallitus antaa muut tarvittavat toimiohjeet ja
 • kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi.

Lisäksi nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että

 • kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toimialajohtaja nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että
 • elinvoimajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.

Päätös

Päivi Alaoja poistui esteellisenä Rovaniemen Energia ja Vesi Oy:n yhtiökokousedustajan valinnan ja  hallituksen nimeämisen toimiohjeen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta). Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Reino Rissanen.

Kaupunginhallitus kuuli Rovaniemen Kehitys Oy:n asiassa elinvoimajohtaja Jukka Kujalaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajat yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antoi toimiohjeen hallintoelimiin valittavista liitteen 1 mukaisesti. Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Heikki Autto poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.16.

Tiedoksi

Ao. henkiöt, yhteisöt

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.