Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 LISÄPYKÄLÄ: Kaupungintalon peruskorjaus/projektipäällikkötehtävien hoitaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2019-1077

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginhallitus on 10.6.2019 § 201 päättänyt kaupungintalon hankesuunnittelun käynnistämisestä. Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma esitellään kokouksessa. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2020 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2021 - 2022 hyväksynyt investointimäärähat kaupungintalon peruskorjaukselle, yhteensä 19,7 miljoonaa euroa. 

Kaupungintalo kuuluu Rovaniemen kulttuuri- ja hallintokeskukseen, joka on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Tähän kokonaisuuteen kuuluu kaupungin toimesta peruskorjattu Lappia-talo ja kirjastotalo. Tämän vuoksi valmistelijat esittivät joulukuussa, että kaupungintalon peruskorjaus toteutetaan kaupungin toimesta.

Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 § 489, että

 1. hankesuunnitelma hyväksytään
 2. tilapalvelukeskus kartoittaa tilojen käyttäjät, suunnittelee tilojen käytön ja tekee käyttäjien edustajien kanssa tilaohjelman sekä laatii alustavat vuokrasopimukset
 3. Kaupungintalo siirretään tasearvosta ROKA Oy:n omistukseen, joka toteuttaa hankesuunnitelman mukaisen peruskorjauksen ja palkkaa hankkeelle  projektipäällikön.
 4. Kaupungintalon tontti vuokrataan ROKA Oy:lle kaupunginhallituksen aikaisemmin päättämien tontinluovutusehtojen mukaisesti.
 5. Hankkeen ohjausryhmänä toimii tilajaosto. Ohjausryhmä raportoi hankkeen edistymisestä neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle.

Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy 3.2.2020 saapuneella kirjeellä pyytä kaupungintalon peruskorjauksen palauttamista, että kaupungintalon peruskorjaus toteutetaan omana toimintana.

Perusteluina:

 • Emme näe tarkoituksen mukaisena, että kulttuuri historiallisesta Aalto kokonaisuudesta lohkaistaan yksi merkittävä rakennus.
 • Hankkeen nopeuttamiseksi on tarpeen palauttaa peruskorjaus kaupungille.
 • Hankeen kannalta on tärkeää aloittaa perusmuurin kuivaus ja korjaus mahdollisimman nopeasti.
 • Tällä hetkellä Rovaniemen kaupunki kiinteistöllä ei ole resurssia lähteä suorittamaan hanketta aikataulussa. Mahdollinen hankeen aloituksen viivästyminen aiheuttaa kaupungille lisäkustannuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

 • tilapalvelukeskus kartoittaa tilojen käyttäjät, suunnittelee tilojen käytön ja tekee käyttäjien edustajien kanssa tilaohjelman sekä laatii alustavat vuokrasopimukset, 
 • kaupunki toteuttaa peruskorjaushankkeen ja hankkeelle palkataan projektipäällikkö,
 • hankkeen ohjausryhmänä toimii tilajaosto. Ohjausryhmä raportoi hankkeen edistymisestä neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle.

Päätös

Susanna Junttila ja Sanna Luoma poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta). 

Kaupunginhallitus kuuli klo 17.20 - 17.50 asiassa Hannu Kerkelää ja tilapalvelupäällikkö Pekka Latvalaa.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 17.50 - 18.00. Matti Henttunen poistui klo 17.50. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esko-Juhani Tennilä.

Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven, Harri Rapon, Kalervo Björkbackan ja Esko-Juhani Tennilän kannatamana, että toinen kohta muutetaan muotoon: "Kaupunki toteuttaa peruskorjaushankkeen. Tilajaosto selvittää ja valmistelee projektipäällikön palkkaamisen tai hankkimisen ostopalveluna ja tuo asian kaupunginhallituksen päätettäväksi" ja että muilta osin kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kapunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

Susanna Junttila, Sanna Luoma

Valmistelija

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.2.2020 § 64, että kaupunki toteuttaa kaupungintalon peruskorjauksen. Kaupunginhallituksen 10.2.2020 § 64 päätöksen mukaisesti tilajaoston tehtäväksi tuli selvittää ja valmistella projektipäällikön palkkaamista tai hankkimista ostopalveluna.

Tilapalvelukeskus on selvittänyt eri vaihtoehtoja kaupungintalon peruskorjauksen projektipäällikön tehtävien hoitamisessa. Tilapalvelukeskusta edeltävä tilaliikelaitos kilpailutti EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana keväällä 2019 suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuskonsulttipalvelut. Tilapalvelukeskuksella on voimassa oleva puitesopimus rakennuttamiseen liityvien asiantuntijapalveluiden hankintaan ajalla 1.9.2019-31.8.2022. Sopimusta voidaan jatkaa tarvittaessa yhden (1) vuoden optiolla ajalla 1.9.2022-31.8.2023.  

Tilapalvelukeskus on neuvotellut kaupungintalon peruskorjaukseen liittyvien projektipäällikkötehtävien hoitamisesta rovaniemeläisen Prodeco Oy Lapin kanssa. Neuvottelu pidettiin keskiviikkona 19.2.2020 ja läsnä olivat Prodeco Oy Lapin edustajien lisäksi rakennuspäällikkö Juha Välitalo, tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala ja tilajaoston puheenjohtaja Juhani Juuruspolvi. Tilapalvelukeskuksen näkemys huomioiden kaupungintalon peruskorjauksen haasteellisuus sekä Prodeco Oy Lapin laaja-alainen asiantuntemus rakennusalalla, että kaupungintalon peruskorjauksen projektipäällikön tehtävät hoidetaan ostopalveluna Prodeco Oy Lapin toimesta. Prodeco Oy Lapilla on hankkeen toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja osaaminen. Projektipäälliköksi nimetään Marko Ronkainen, kustannusasiantuntijaksi Jukka Luukinen ja vastuulliseksi projektipäälliköksi nimetään rakennuttajapäällikkö Tuomo Nevala Prodeco Oy Lapista, joka on sitoutunut raportoimaan hankkeen etenemisestä kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungintalon peruskorjauksen projektipäällikkötehtävät hankitaan ostopalveluna Prodeco Oy Lapilta. Hankinnasta laaditaan kirjallinen toimeksiantosopimus tilapalvelukeskuksen ja Prodeco Oy Lapin välillä ja hankinnassa noudatetaan voimassa olevan suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuskonsulttipalveluiden puitesopimusta. Töitä tilataan tarpeen mukaan noudattaen puitesopimuksen tuntihintoja.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi tilapalvelupäällikön esityksen.

Valmistelija

 • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää tilajaoston esityksen mukaisesti, että kaupungintalon peruskorjauksen projektipäällikkötehtävät hankitaan ostopalveluna Prodeco Oy Lapilta. Hankinnasta laaditaan kirjallinen toimeksiantosopimus tilapalvelukeskuksen ja Prodeco Oy Lapin välillä ja hankinnassa noudatetaan voimassa olevan suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuskonsulttipalveluiden puitesopimusta. Töitä tilataan tarpeen mukaan noudattaen puitesopimuksen tuntihintoja.

Päätös

Tuomo Nevala Prodeco Oy Lappi, tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala ja rakennuspäällikkö Juha Välitalo esittelivät asiaa.

Maarit Simoska poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 3 kohta). Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Reino Rissanen.

Merkittiin puitesopimukset liitteeksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti evästyksensä, että kuluseuranta ja tuntiseuranta annetaan kaupunginhallitukselle säännöllisesti.

Heikki Autto poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.50. 
Kaupunginhallitus piti tauon klo 17.01 - 17.30.
Susanna Junttila poistui tauon aikana klo 17.01.

Esteellisyys

 • Maarit Simoska

Tiedoksi

Tilajaosto

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.