Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle etuosto-oikeutta koskevassa asiassa

ROIDno-2019-2644

Valmistelija

 • Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Ilkka Länkinen on 10.12.2019 tehnyt valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen päätöksestä 23.9.2019/§305, jolla Rovaniemen kaupunki on käyttänyt etuostolain mukaista etuosto-oikeutta 22.7.2019 allekirjoitetussa kiinteistön kaupassa, joka koskee 28,53 hehtaarin suuruista tilaa Huhtamäki R:no 698-401-2-131.

Valittaja vaatii Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa em. päätöksen kumoamista sekä oikeudenkäyntikulujensa korvaamista seuraavilla perusteilla:

 1. kaikilla etuosto-oikeuden kohteen palstoilla ei ole kuntopolkuja tai suojeluarvoja;
 2. päätöstä ei ole perusteltu etuostolain tarkoituksen edellyttämällä tavalla, ja että esitetyt perustelut ovat yleisluontoisia;
 3. päätöksenteon tueksi ei ole esitetty maankäytön suunnitelmia tai näyttöä, jotka tukevat päätöstä;
 4. näyttötaakka etuosto-oikeuden kohteen tulevasta käytöstä on kaupungilla;
 5. Ojanperän asemakaavan laajennus ei osoita kiinteistön tulevaa käyttöä osana yhdyskuntarakentamista tai virkistys- ja suojelualueena;
 6. kiinteistöllä ei ole suojelustatuksen täyttäviä luontoarvoja;
 7. kuntopolut eivät riitä osoittamaan alueen luonnetta virkistysalueena;
 8. kaikille kaupan kohteen palstoille ei ole muodostumassa rakennuspainetta;
 9. kaupunki ei ole pyrkinyt käyttämään maanhankinnassa ensisijaisesti vapaaehtoista kauppaa tai maanvaihtoa;
 10. etuosto-oikeuden käyttäminen edellyttää kaupungin omia po. kiinteistön alueeseen kohdistuvia maankäytön suunnitelmia;
 11. etuosto-oikeuden käyttäminen on ollut kohtuutonta;
 12. kaupunki on antanut myyjän asiamiehelle harhaanjohtavan ilmoituksen alueen käyttötarkoituksesta;
 13. tulevasta yhdyskuntakehityksestä on esitettävä objektiivisesti todennettava selvitys;
 14. kaupungin ilmoitusta kaavoituksen tilanteesta on pidettävä etuostolain 8 §:n mukaisena kirjallisena ilmoituksena etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä, ja että kaupunki on näistä syistä sitovasti luopunut etuosto-oikeudesta;
 15. kaupunki ei ole suunnitellut riittävällä tasolla pohjoisen palstan aluetta etuostolain 1.3 §:ssä mainittuun tarkoitukseen;
 16. etuoston tulee perustua maankäytöllisiin suunnitelmiin, jotka on hyväksytty ennen etuostopäätöksen tekemistä;
 17. Ojanperän asemakaavan laajennusalueella olevan kiinteistön aluetta ei ole asema- tai yleiskaavoitettu;
 18. Ojanperän asemakaavan laajentumisen OAS ei ole riittävä osoitus alueen suunnitelmallisesta maankäytöstä;
 19. päätöstä ei ole perusteltu hallintolain 45 §:n edellyttämällä tavalla;
 20. päätös rikkoo perustuslain omaisuuden suojaa ja on perusoikeusmyönteisen laintulkinnan vastainen;
 21. päätös rikkoo perustuslaissa suojattua elinkeinovapautta;
 22. päätös rikkoo perustuslain 2.3 §:ää julkisen vallankäytön osalta.

Yksityiskohtien osalta perustelut ilmenevät liitteissä 1-9.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 17.12.2019 lähetteellä pyytänyt Rovaniemen kaupunginhallitusta antamaan lausuntonsa tehdyn valituksen johdosta 28.2.2020 mennessä (alkuperäinen määräaika 24.1.2020) ja liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat asiakirjat.

Oheismateriaali: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 17.12.2019 asiassa 01958/19/4302

Tehdyn valituksen johdosta annetaan lausunto. Lausunto on liitteenä 10.

Liitteet toimitetaan kaupunginhallituksen käyttöön 21.2.2020 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa pyydettynä lausuntona Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä 10 olevan lausunnon ja lisäksi toimittaa hallinto-oikeudelle luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista. Kaupunginhallitus pyytää hallinto-oikeutta hylkäämään tehdyn valituksen ja siinä esitetyt vaatimukset liitteessä 10 esitetyillä perusteilla.

Päätös

Kaupunginlakimies Ville Vitikka esitteli asiaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Lausunto ja läheteasiakirjat Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 28.2.2020 mennessä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.