Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Mäntyvaara-Heposuo asemakaavan laatiminen

ROIDno-2018-2747

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 14.9.2018:

Tekninen toimiala esittää Länsikankaan, Mäntyvaaran ja Heposuon välisen asemakaavattoman alueen kaavoittamisen käynnistämistä. Kaavoituksella olisi tavoitteena tutkia voidaanko alueelle sijoittaa pientalotontteja sekä sitä tukevaa julkista palvelurakentamista. Isoaavantie on alueelle jo toteutettu sekä uusi asuinalue rakenteilla. Heposuontie Länsikankaalta on tarkoitus toteuttaa Vennivaaran asuinalueelle alustavan arvion mukaan vuonna 2019. Kokoojakatuverkon toteuttaminen yhdistää erialueet toisiinsa, aina teollisuuskylää myöten. Tuolloin olisi luontavaa tehdä suunnitteluratkaisuja, jotka tukevat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä myös Länsikankaan alueen osalta. Myös Mäntyvaaran ravirata-alueelle ja sen lähiympäristön toiminnoille kaavoituksella voi olla myönteinen vaikutus, mikäli Kiveliöntien jatkekin yhdistyisi lännessä aina Mäntyvaarantiehen saakka. Tuleva kaavoitus parantaisi myös kaupungin tonttitarjontaa, palvelurakenteiden ja liikenneverkkon kehittämistä sekä hyödyntäisi jo alueella olevaa valmista yhdyskuntatekniikkaa.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää Länsikankaan, Mäntyvaaran ja Heposuon välisen asemakaavattoman alueen kaavoituksen tutkimisen. Alueen kaavoitus saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 24.1.2020:

Mäntyvaara - Heposuo -alueen asemakaavan laatiminen on kuulutettu vireille 12.10.2018 Lapin Kansassa sekä ilmoitettu kirjeellä lähiympäristön asukkaille sekä sähköpostitse Mäntyvaaran urheilualueen toimijoille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä teknisen lautakunnan kaavapäätös pidettiin yleisesti nähtävillä 15.10.-29.10.2018. Kaava-aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläolon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläolon aikana saapui 4 mielipidettä sekä Lapin Ely -keskuksen lausunto. Mielipiteisiin ja lausuntoon on laadittu vuorovaikutuslomake joka käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.

Suunnittelualueelle on laadittu 12.12.2018 päivätty asemakaavaluonnos. Luonnoksessa alueelle on muodostettu 66 asuinpientalotonttia (AO ja AR), yksi liikerakennusten tontti (KL) ja yksi yleisten rakennusten tontti (Y) sekä yksi yleinen pysäköintialue (LP). Kaava-alueen pohjoisosaan on varattu alueen tulevan rakentamisen osalta myös tuleville ylijäämämassoille maantäyttöalue (tä).

Alueelle muodostettu yleisten rakennusten tontti (Y) on aluevaraus, mikäli Vaaralammen koulun tilalle päätetään rakentaa uusi koulu ja sijoittaa se tulevalle Mäntyvaara - Heposuo kaava-alueelle. Mikäli koulua alueelle ei sijoiteta, niin aluevaraus voidaan tarvittaessa muuttaa myöhemmin johonkin muuhun käyttötarkoitukseen soveltuvaksi tai pitää aluevaraus tulevaisuutta varten ennallaan.

Valmisteluvaiheen kuuleminen on ilmoitettu kuulutuksella 16.10.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeellä lähiympäristön asukkaille ja sähköpostitse Mäntyvaaran urheilualueen toimijoille. Asemakaavaluonnos aineistoineen on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 17.10.- 30.10.2019. Asemakaavaluonnokseen on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläpidon aikana saapui 2 mielipidettä sekä pyydettynä Ely:n lausunto.

Saapuneiden mielipiteiden, lausunnon sekä alueelle laadittujen selvitysten osalta on alueen asemakaavaluonnokseen tehty teknisiä lisäyksiä ja täydennyksiä kaavamääräyksiin sekä kaavaselostusta täydennetty. Tehdyt lisäykset ovat käsittäneet mm. alueelle 2019 valmistuneessa meluselvityksessä osoitettua meluesteen sijoittamista moottoriurheilukeskuksen puoleiselle suojaviheralueen (EV) osalle ja luonto- ja moottorikelkkareittien sijoittamista sekä tammikuussa 2020 valmistuneen pohjavesiselvityksen mukaisen pohjavesialuerajan osoittamisen kaava-alueen etelänpuoleiselle virkistysalueen osalle. Kaavassa maantäyttöaluetta on myös pienennetty yhdyskuntatekniikan esityksen mukaisesti sekä sijoitusta muutettu Heposuo -alueen länsiosaan, lähemmäksi vanhaa käytöstä poistettua kaatopaikka-aluetta. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaan tehdyt tarkennukset ja lisäykset eivät ole luonteeltaan sellaisia, että kaavan uudelleen nähtäville asettaminen olisi tarpeellista. Muutoin kaava-alueen rakenne aluerajoineen on säilynyt 12.12.2018 laaditun kaavaluonnoksen mukaisena. Mäntyvaara - Heposuo -alueen asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Mäntyvaara - Heposuo -alueelle 12.12.2018 laaditun ja 23.1.2020 korjatun 8. kaupunginosan asemakaavan jatkokaavoituksen pohjaksi. Asemakaava asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin Ely -keskuksen lausunto.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnnan esityksen mukaisesti, että se hyväksyy Mäntyvaara - Heposuo -alueelle 12.12.2018 laaditun ja 23.1.2020 korjatun 8. kaupunginosan asemakaavan jatkokaavoituksen pohjaksi. Asemakaava asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin Ely -keskuksen lausunto.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.