Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Rovaniemen kasvuohjelman raportti vuodelta 2019

ROIDno-2018-711

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 31.10.2018 (§ 410). Kasvuohjelmaan on kirjattu, että ohjelman etenemisestä, seurannasta ja päivittämisestä vastaa strateginen hallinto/elinvoimayksikkö. Kasvuohjelman toteutuksesta raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle.  Rovaniemen kaupungin konsernijaosto hyväksyi 12.12.2019 ( §64) pidetyssä kokouksessaan kasvuohjelman raportin vuodelta 2019 esitettäväksi kaupunginhallitukselle.

Rovaniemen kasvuohjelma 2019-2020 ja kasvuohjelman raportti vuodelta 2019 ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Rovaniemen kasvuohjelman raportoinnin vuodelta 2019.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa erityisasiantuntija Sanna Mäensivua.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli Rovaniemen kasvuohjelman vuoden 2019 raporttia kokouksessaan 13.1.2020 (§7) ja päätti lähettää asian uudelleen valmistelteltavaksi.

Rovaniemen kasvuohjelman raporttia on päivitetty uusimpien tietojen mukaisesti sekä laadittu raportista tiivistelmä.

Rovaniemien kasvuohjelma, kasvuohjelman päivitetty raportti, kasvuohjelman raportista tehty diaesitys sekä kasvuohjelman tiivistelmä ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Rovaniemen kasvuohjelman raportin vuodelta 2019.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Elinvoimajohtaja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.