Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Toimiohje tytäryhteisöjen hallintoelinten jäsenten palkkioista

ROIDno-2020-316

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.3.2019 Rovaniemen kaupunkikonsernin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen.

Ohjeen kohdan 6.1. Hallitusten jäsenten palkkiot mukaan "Yhtiökokouksessa kaupunginhallituksen nimeämän edustajan saadessa toimiohjeet ja ottaessa kantaa tai päättäessä hallituksen jäsenten kokous- ja vuosipalkkioista, on otettava huomioon kaupungin konsernijohdon hyväksymät kokous- ja vuosipalkkioiden yleiset määräytymisperusteet. Hallituksen jäsenet eivät voi pääsääntöisesti olla osallisena tulospalkkio- tai muissa vastaavissa järjestelmissä eikä hallituksen jäsenille voida em. kokous- ja vuosipalkkioiden lisäksi maksaa palkkiota muulla perusteella."

Kaupunginhallitus päätti 25.2.2019 § 61 toimiohjeenaan, että kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajien vuosipalkkio on 1.450 euroa/ vuosi, hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 90 euroa/kokous ja edelleen hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 50 % korotettu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen tytäryhteisöjen hallintoelinten jäsenten kokous- ja vuosipalkkioiden määräytymisperusteista.

Päätös

Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää toimiohjeenaan yhtiökokousedustajille, että tytäryhteisöjen hallintoelinten palkkioiden perustana käytetään Rovaniemen kaupungin hallintosääntöä ja että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1600 €/vuosi ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 100 €/kokous ja edelleen hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 50 % korotettu.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto 13.2.2020 § 5 esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää toimiohjeenaan yhtiökokousedustajille, että

  • tytäryhteisöjen hallintoelinten palkkioiden perustana käytetään Rovaniemen kaupungin hallintosääntöä ja että
  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1600 €/vuosi ja
  • hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 100 €/kokous ja edelleen hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 50 % korotettu.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimiohjetta noudatetaan myös niissä yhteisöissä, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustajat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.