Kaupunginhallitus, kokous 26.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 412 tontti 6 sekä katu- ja virkistysalue, Ranuantie 17

ROIDno-2017-722

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
Timo Hätönen, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus suunnittelija TH 17.2.2017

Aiemmat pätökset:
Tekninen lautakunta 26.4.2016 § 54, liitteet 1-2

Vireilletulo
Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti on 4. kaupunginosan korttelin 412 tontin 6 sekä katu- ja puistolaueen asemakaavan muutos saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 11.-25.5.2016. Kuulutus nähtävilläpidosta julkaistiin 10.5.2016 Lapin Kansassa sekä kirjeillä osallisille. Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut.

Valmisteluvaiheen kuuleminen
Asemakaavan muutoksesta on laadittu voimassa olevan asemakaavan lisäksi muutosvaihtoehto. Vaihtoehdossa nykyisin tyhjillään olevalle päiväkotirakennuksen tontille on sijoitettu 3 asuinkerrostalon rakennuspaikkaa (AK). Rakennusoikeus rakennuspaikolla on yhteensä 3300 k-m2 (1000 k-m2, 1000 k-m2 ja 1300 k-m2) ja kerrosluvut pohjoisosan kahdella rakennuspaikalla IV u 1/2 ja yhdellä tontin eteläosassa olevalla rakennuspaikalla V u 1/2. Alueelle tehtyjen havainnekuvien osalta rakennusten korkeustaso noudatta pääpiirteiitäin alueen pohjoisosassa olevaa rakennuskantaa.

Muutoksessa Porokadun liittyminen Kajaanintielle katkaistaa ja luodaan laajempi väistötila tiealueelle jotta risteysalueen liikennejärjestelyjä sekä liikenneturvallisuutta voidaan alueella parantaa. Nykyinen Ranuantien katunimi päiväkotitontin kohdalla muutetaan Kivikaduksi jolla karttanavigointijärjelmän osoitteiden paikantamista halutaan parantaa.

Asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 12.-25.10.2016. Kuulutus nähtävilläpidosta julkaistiin 11.10.2016 Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Asemakaavan muutoksesta saatiin Lapin Ely -keskuksen lausunto sekä kaksi mielipidettä. Saapuneen lausunnon ja mielipiteiden osalta on laadittu vuorovaikutuslomake, joka on esityksen liitteenä.

Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että jatkokaavoituksen pohjaksi valittaisiin asemakaavan muutosvaihtoehto, jossa alueelle muodostuisi 3 uutta asuinkerrostalojen rakennuspaikkaa. Asemakaavaan laaditaan ehdotusvaiheessa rakentamistapaohje sekä tonttijaon muutoskartta, jotka asetetaan nähtäville. Asemakaavan muutoksen osalta on myös liikennemeluselvitys valmisteilla, jonka toimenpiteet melun estämiseksi huomioidaan asemakaavamääräyksessä kaavaehdotusvaiheessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakuntaa päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy 4. kaupunginosan korttelin 412 tontin 6 sekä katu- ja virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen jatkokaavoituksen pohjaksi. Asemakavaavan muutos, rakentamistapaohje sekä tontijaon muutos asetetaan julkisesti nähtäville ja niistä pyydetään ympäristölautakunnan lausunto. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
Timo Hätönen, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Hätönen, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 15.2.2018:

Asemakaavan ja tonttijaon muutos aineistoineen on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 22.12.2017 - 22.1.2018. Kuulutus nähtävilläpidosta julkaistiin 21.12.2017 Lapin Kansassa sekä kirjeellä kaava-alueen rajanaapureille. Asemakaavan muutosehdotukseen ja aineistoon on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla sekä palvelupiste Osviitassa. Nähtävilläpidon aikana saapui yksi muistutus sekä ympäristölautakunnan lausunto. Saapuneen muistutuksen ja lausunnon osalta on laadittu vastineeksi vuorovaikutuslomake, joka on esityksen liitteenä.

27.9.2016 päivätyssä ja 23.3.2017 korjatussa asemakaavan muutosehdotuksessa alueelle muodostuu asuinkerrostalojen korttelialue AK, jolle on sijoitettu kolme erillistä rakennusalaa. Rakennusoikeutta rakennusaloilla on yhteensä 3300 k-m2 (1000+1000+1300 km2). Pääasiallinen kerrosluku kahdella pohjoisosan rakennusalalla on 4, joka mahdollistaa myös osittaisen ullakkorakentamisen. Tontin eteläisin, korkeustasoltaan matalimmalla tasolla olevan rakennusalan kerrosluku on 5 joka myös mahdollistaa osittaisen ullakkorakentamisen. Toteuttamisvaiheessa, ennen hankkeeseen ryhdyttäessä on pidettävä aloituskokous, jossa määritellään hankkeen laatutaso ja arkkitehtoninen laatu.

Katu- ja liikennealuiden osalta muutoksessa Porokadun liittyminen Kajaanintielle katkaistaan kaavassa uusien liikennejärjestelysuunnitelmien vuoksi. Suunnitelmalla on tavoite parantaa alueen liikenneturvallisuutta. Ranuantien katunimi entisen päiväkodin kohdalla muutetaan Kivikaduksi jolla on tarkoitus parantaa osoitetietojärjestelmän toimivuutta.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 4. kaupunginosan korttelin 412 tontin 6 sekä katu- ja virkistysaluetta koskevan asemakaavan ja tonttijaon muutoksen 27.9.2016 päivätyn ja 23.3.2017 korjatun kaavakartan mukaisesti sekä kaavaselostuksen liitteenä 4 olevan 23.3.2017 päivätyn rakentamistapaohjeen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle + ote ja vuorovaikutuslomake muistuttajille

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi