Kaupunginhallitus, kokous 26.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontit 9-9011-6, 9-9012-6 ja -10, 9-9029-2 ja -3 sekä katu- teollisuusraide ja virkistysalueet, Suosiola

ROIDno-2017-1322

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Anttila, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 18.4.2017

Napapiirin Energia ja Vesi Oy hakee asemakaavan muutosta Suosiolan
voimalaitoksen ja lähiympäristön alueelle. Tarkoituksena on laajentaa
nykyistä voimalaitosaluetta. Tontilla 9-9011-6 olevaa rakennusta on tarkoitus
hyödyntää varastokäytössä. Tontin 9-9012-6 alueelle rakennettaisiin uusia
energiatuotantoon liittyviä toimitiloja. Voimalaitosalueeseen liitettäisiin
myös osa viereistä Lampelankatua ja virkistysaluetta.

Kaavoituksen mukaan haettua asemakaavan muutosta voidaan ryhtyä
tutkimaan. Asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditaan myös uusi
tonttijako.

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavan ja tonttijaon
muutoksen tutkimisen 9. kaupunginosan tonteilla 9-9011-6, 9-9012-6
ja 9-9012-10 sekä viereisillä katu- ja virkistysalueilla. Asemakaavan
ja tonttijaon muutos kuulutetaan vireille ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä palvelupiste
Osaviitassa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen
mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnitelija JA 14.11.2017

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n hakemuksesta on käynnistetty asemakaavan muutos Suosiolan voimalaitoksen ja lähiympäristön alueelle. Kaavamuutosta haettiin aluperin tonteille 9-9011-6, 9-9012-6 sekä viereisille virkistysalueen ja Lampelankadun osille, jotka olisi tarkoitus liittää voimalaitosalueeseen.

Asemakaavamuutosen vireille tulo pidettiin nähtävillä 28.4. - 11.5.2017. Mielipieteitä ei jätetty.

Vireille tulon jälkeen on päädytty laajentamaan kaava-aluetta viereisille teollisuusraidealueelle, kevyenliikenteen ja virkistysalueen osille sekä tonteille 9-9029-2 ja -3. Ko.alueet eivät ole asemakaavan mukaisessa käytössä, joten tässä yhteydessä alueet voitaisiin liittää Suosiolan lisäalueeksi. Laajennuksista on neuvoteltu kaupungin ja Neven kesken.

Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 19.10. - 2.11.2017. Mielipiteitä ei jätetty.

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle 9. kaupunginosan, Suosiolan voimalaitosalueen laajennukseen liittyvän, asemakaavamuutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen. Asemakaavaehdotus ja sen yhteydessä laadittava tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Osaviittaan.

Hakijalta peritään kaavoituskuluina 4000 euroa. ja kuulutuskustannuksina 250 euroa/kuulutus. Lisäksi hakijalta peritään tonttijakokustannukset. Kaavan voimaan tulon jälkeen päivitetään alueen vuokrasopimukset.

Asemakaavamuutoksesta pyydetään ympäristölautakunnan lausunto.

Päätös

Jäsen Kari Tuominen poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, 5 kohta, yhteisöjäävi).

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
Janne Anttila, janne.anttila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Janne Anttila, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 15.2.2018

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n aloitteesta käynnistetyssä asemakaavamuutoksessa Suosiolan voimalaitosaluetta laajennetaan viereisille tonteille 9-9011-6, 9-9012-6 ja 9-9029-2ja3 sekä teollisuusraide-,virkistys- ja katualueiden osille. Kaavamuutoksen yhteydessä on laadittu uusi tonttijako. 

Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin 22.12.2017 - 22.1.2018. Muistutuksia ei jätetty.

Ympäristölautakunnalla ei ole asemakaavamuutoksesta huomautettavaa (31.1.2018, §12).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 9. kaupunginosan, Suosiolan voimalaitosalueen laajennukseen liittyvän, asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksymistä. Asemakaavamuutoksen hakijalta peritään kaavoituskuluina 4000 euroa ja kuulutuskustannuksina 250 euroa/kuulutus. Lisäksi hakijalta peritään tonttijakokustannukset. Kaavan voimaan tulon jälkeen päivitetään alueen vuokrasopimukset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi