Kaupunginhallitus, kokous 26.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Asemakaavan muutos- ja laajennus 4. kaupunginosa Golfkentän ja hiihtokeskuksen alue Ounasvaara, täytäntöönpanosta määrääminen

ROIDno-2017-2514

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petteri Lampi, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Asemakaavan tarkoituksena on tutkia urheilu-, virkistys- ja matkailupalvelujen, asumisen sekä liikenteen tarpeet suunnittelualueella. Tavoitteena on mahdollistaa alueella toimivien urheilu- ja matkailupalvelujen toiminnan kehittäminen ja kasvun edellytykset alueen olemassa olevat toiminnot sekä alueen asukkaiden tarpeet huomioiden. Erityisenä kehittämisen kohteena on kaava-alueella sijaitseva golfkentän alue. Kaava-alueen pinta-ala on n. 170 ha, josta asemakaavan laajennusaluetta on n. 133 ha.

Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 19.10.-20.11.2017. Kaavaehdotuksen nähtävillä olo on kuulutettu Lapin Kansassa 18.10.2017. Kaavaehdotukseen on voinut tutustua nähtävillä pidon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internet-sivuilla kaavatorilla. Muistutuksia nähtävillä pidon aikana saapui neljä ja lausuntoja yksi. Saapuneitten muistutusten ja lausunnon osalta Rovaniemen kaupungin antamat vastineet on esitetty vuorovaikutuslomakkeessa, joka on liitteenä 3.

Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaan ei tehty muutoksia.
Kaupunginhallituksen päätöksen 9.10.2017 § 471 mukaisesti kaavaselostukseen on lisätty yritysvaikutusten arviointi.

Asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa alueelle on osoitettu asumiseen varattuja tontteja 76 kpl (AO,AP,AR,AL,AL-1), liikerakennusten korttelialueita 5 (KL,KL-3) ja matkailua palvelevien rakennusten korttelialueita 9 (RM,RM-3,RM-4). Kaava-alueesta 12 % on edellä mainittuja korttelialueita ja 83 % urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita sekä puistoalueita (VU,VU-1,VU-2,VU-3,VP). Kaavassa on rakennusoikeutta osoitettu yhteensä n. 60000 k-m², josta uutta rakennusoikeutta on n.42000 k-m². Golfkentäntielle on osoitettu uusi katulinjaus, Antinmukka niminen katu on katkaistu ja Pujottelijantien katualuevarausta on muutettu.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 5789283

kaavasuunnittelija Petteri Lampi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 5046755

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 4. kaupunginosan golfkentän ja hiihtokeskuksen alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Ounasvaaran alueella 15.9.2017 päivätyn kaavakartan mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä ja kaupungingeodeetti Taina Lehtistä.

Anja Joensuu esitti Hannu Ovaskaisen kannattamana, että tieyhteys golfkentälle säilytetään Golfkentäntietä pitkin ja selvitetään tien varrelle matkailurakentamista.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Joensuun esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) Jaa -ääntä ja neljä (4) Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Äänestystulokset

  • Jaa 7 kpl 64%

    Terhi Suoraniemi, Juhani Juuruspolvi, Harri Rapo, Kalervo Björkbacka, Sara Tuisku, Liisa Ansala, Matti Henttunen

  • Ei 4 kpl 36%

    Hannu Ovaskainen, Kaisu Huhtalo, Anja Joensuu, Esko-Juhani Tennilä

Valmistelija

Petteri Lampi, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 4.12.2017 § 598 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 4. kaupunginosan golfkentän ja hiihtokeskuksen alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Ounasvaaran alueella 15.9.2017 päivätyn kaavakartan mukaisesti.

Päätös

Anja Joensuu esitti Susanna Junttilan kannattamana, että tieyhteys golfkentälle säilytetään Golfkentäntietä pitkin ja selvitetään tien varrelle matkailurakentamista ja että kaavaesitys palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat asian käsittelyn kannalla vastaavat Jaa ja ne jotka ovat asian palauttamisen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 38 Jaa -ääntä ja 13 Ei -ääntä, liite 4.

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.45.

Valmistelija

  • Petteri Lampi, petteri.lampi@rovaniemi.fi
  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 11.12.2017 § 158 hyväksynyt asemakaavan muutoksen ja laajennuksen 4. kaupunginosassa golfkentän ja hiihtokeskuksen alueella Ounasvaaralla. Valitusaikaan mennessä hallinto-oikeuteen saapui yksi valitus.

Liite 1: Kauppapuutarha Kuusela PMT Oy:n valitus

Liite 2: Asemakaavakartta täytäntöönpano

Liite 3: Valituksenalainen alue

Rovaniemen kaupunginhallitus on valituksesta antamassaan lausunnossa käsitellyt valituksen sisältöä.

MRL 201 § kaavapäätöksen täytäntöönpanokelpoisuus:

”Maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan vahvistuspäätöksessä voidaan määrätä kaava tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee oikaisukehotuksen kohteena olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.”

Katsomme, että valitus kohdentuu ainoastaan golfkentälle menevään tieyhteyteen ja sitä kautta sen läheisyyteen kaavassa osoitettuihin kortteli- ja viheralueisiin. Rovaniemen kaupungin käsityksen mukaan valitus voidaan kohdentaa liitekartan mukaiselle alueelle ja muilta osin kaupunginhallitus voi määrätä kaavan täytäntöön MRL 201 §:n nojalla.

Lisätietoja:                        

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh. 016 3228927, 040 5789283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Petteri Lampi
puh. 016 3228918, 040 5046755
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää määrätä MRL 201§:n 1 momentin nojalla kaupunginvaltuuston 11.12.2017 § 158, hyväksymän asemakaavamuutoksen ja –laajennuksen golfkentän ja hiihtokeskuksen alueella Ounasvaaralla, tulemaan voimaan muilta kuin valituksen alaiselta osalta. Asemakaavamuutos ja -laajennus määrätään liitteen 2 mukaisesti tulemaan voimaan muilta kuin liitteessä poistetulta (raksittu alue) osilta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen päätös annetaan viipymättä tiedoksi valittajille sekä muutoksenhakuviranomaisille.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi