Kaupunginhallitus, kokous 26.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut-puitesopimukseen

ROIDno-2017-434

Valmistelija

 • Päivi Liimatainen, paivi.liimatainen@rovaniemi.fi
 • Harri Ihalainen, tietohallintojohtaja, harri.ihalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliitto ry:n omistama vuonna 2008 perustettu valtakunnallinen yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa asiakkaidensa puolesta puitesopimuksia ja vastaa niiden sopimushallinnasta. Se keskittyy kilpailutuksissa valtakunnallisiin suurivolyymisiin yhteishankintoihin, joilla saavutetaan huomattavaa mittakaavaetua hintasäästöinä ja/tai prosessihyötyinä, ja joissa paikallinen tarjonta on yleensä vähäistä. Osakeyhtiö kattaa kilpailutusten riskit ja on varautunut eri tavoin myös valitusprosessien taloudellisiin seuraamuksiin. Kuntaorganisaatioiden on mahdollista hankkia Kuntahankintojen kilpailuttamia tuotteita ja palveluja omaa tarjouskilpailua järjestämättä.

Sitoutuminen ennen hankintailmoituksen julkaisua varmistaa asiakkaalle puitesopimuksen hyödyntämisen ja mahdollistaa sopimuskohtaisen edullisemman palvelumaksun. Oikeuskäytännön linjausten vuoksi yhteishankintayksiköiden on ilmoitettava tarkemmin hankinnan laajuus puitesopimuskauden aikana. Yhteishankintaan on sitouduttava kilpailutusprosessin aikana ennen tarjouspyynnön julkaisua.

KL-Kuntahankinnat Oy valmistelee kilpailutusta monitoimilaitteista ja niihin liittyvistä palveluista. Sopimuksen kohteena ovat:

 • Laitteet (ominaisuudet määritellään asiakastarpeen perusteella)
 • Laitteiden huolto- ja ylläpitopalvelut
 • Tulostuksenhallintapalvelut (kilpailutuksen valmistelussa esiin tulevan asiakastarpeen mukaan)
 • Muut asiantuntijapalvelut

Puitesopimukseen valitaan arviolta kolme sopimustoimittajaa, joiden kanssa tehdään puitesopimus 4 vuodeksi. Asiakkaat voivat liittyä puitesopimukseen valintansa mukaisten palveluiden osalta.

KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen liittymisen hyödyt:

 • Helppo liittyminen ilman omaa kilpailutusta 
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Perusvalikoiman laite- ja palveluratkaisut erikokoisten kunta-asiakkaiden tarpeisiin
 • Kattavat lisäpalvelut

Puitesopimuskausi on arvion mukaan elokuu 2018 – elokuu 2022 välisenä aikana. Kilpailutus tapahtuu arvion mukaan huhti-kesäkuussa 2018 ja asiakaskohtaisten sopimusten solmiminen on arvion mukaan mahdollista elokuusta 2018 alkaen.

Monitoimilaitteita ja niihin liittyviä palveluita koskevaan puitesopimukseen ei voi liittyä jälkikäteen lainkaan ilman etukäteen tehtyä sitoumusta.  

KL-Kuntahankinnat Oy on Rovaniemen kaupungille hankintalain määrittelyn mukainen in house- eli sidosyksikkö.

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (kaupunginhallitus 27.11.2017, §566) hankintarenkaaseen tai yhteishankintayksikön kilpailuttamaan hankintasopimukseen yli 500 000 euron arvoisen kaupunkikonsernin yhteishankinnan osalta liittymisestä päättää kaupunginhallitus.

Rovaniemen kaupungin osalta hankinnan arvo ylittää 500 000 €. Kaupunki on ollut mukana myös aiemmalla sopimuskaudella.

Tietohallintojohtaja esittää, että

 • Rovaniemen kaupunki liittyy KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimukseen monitoimilaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden osalta
 • kaupunginhallitus valtuuttaa tietohallintojohtajan allekirjoittamaan sitoumuslomakkeen, kilpailutuksen tuloksena syntyvän asiakaskohtaisen puitesopimuksen KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Rovaniemen kaupungin välillä sekä asiakaskohtaisen palvelusopimuksen valitun toimittajan tai valittujen toimittajien kanssa

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättä tietohallintojohtajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tietohallintojohtaja Harri Ihalainen, tietohallintoasiantuntija Päivi Liimatainen, hankintapäällikkö Satu Räisänen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi