Kaupunginhallitus, kokous 26.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Nivankylä-Ylikylä osayleiskaava (lisäpykälä)

ROIDno-2017-2652

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
Petteri Lampi, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Aikaisemmat käsittelyvaiheet:
Tekninen lautakunta 23.10.2012 §163

Perustelut

Nivankylä - Ylikylä alueelle on laadittu 10.12.2015 päivätty osayleiskaavaluonnos.

Yleiskaavoituksen perustaksi on laadittu seuraavat asiakirjat:

  • Luontoselvitys
  • Maisemaselvitys
  • Kulttuuriympäristöselvitys
  • Arkeologinen inventointi
  • Emätilaselvitys sekä mitoitustarkastelu
  • Natura arviointi

Osayleiskaavaluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä 29.1.-29.2.2016. Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana asiasta jätettiin 29 mielipidettä sekä lausunnon antoivat Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Museovirasto, Lapin maakuntamuseo, Paliskuntain yhdistys ja Rovakaira Oy. Kaavan laatijan vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin ovat liitteenä 4.
Lapin ELY-keskuksen ja Rovaniemen kaupungin välinen kaavaneuvottelu pidettiin 8.2.2018.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 21.4.2017. Lakimuutoksen myötä varsinkin rantavyöhykkeen ulkopuolisen alueen rakentamista ohjaava pykälä 44 muuttui sisällöllisesti siten, että yleiskaavaa on mahdollista käyttää entistä laajemmin rakennusluvan myöntämisen perusteena. Pykälässä olevaa rakennuksen määritelmää väljennettiin siten, että yleiskaava voi olla perusteena muunkin kuin enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakennusluvan myöntämiselle. Säännös voi koskea omakoti- ja paritalojen lisäksi myös muuta pienimuotoista asuinrakentamista ja myös mittakaavaltaan ja ympäristövaikutuksiltaan maaseudulle sopivaa työpaikka- ja palvelurakentamista.

Lisäksi kyläalueen määritelmä ja rajaus on poistettu laista. Nykyinen Maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen rakennuksen rakentamiseen, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena sekä yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä alueella.

Osayleiskaavaluonnosta on korjattu ja täydennetty lausuntojen, mielipiteiden, kaavaneuvottelun ja lakimuutoksen johdosta.

Asia

Nivankylä - Ylikylä osayleiskaava on laadittu yksityiskohtaisena oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana. Kaavassa on tutkittu ympärivuotisen asumisen, loma-asuntorakentamisen ja palvelurakentamisen mahdollisuudet osayleiskaava-alueella. Emätilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella on ratkaistu asuin- ja loma-asuinrakentaminen MRL 44.1 ja 72.1 pykälien mukaisesti. Uudet ja olemassa olevat rakennuspaikat on osoitettu kiinteistökohtaisesti kaavakartalla.
Matkailu- ja muu palvelurakentaminen on ratkaistu MRL 44.1 §:ssä säädetyllä tavalla.

Alueen kokonaismitoituksen tavoite on määritelty siten, että kaavan elinkaari on n. 15 vuotta. Asetetun tavoitteen mukaisesti alueella pitäisi toteutua vuosittain n. 4-5 rakennuspaikkaa eli konaisuudessaan n. 60 kpl. Kaavan toteutumisprosentiksi on arvioitu n. 40-50 %, joten uusien rakennupaikkojen tavoitteksi asetettiin 100-120 kpl.

Osayleiskaava mahdollistaa maankäyttö- ja rakennuslain 44.1 §:n ja 72.1 §:n mukaisesti yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteena pientalovaltaisilla asuntoalueilla (AP, AP-1 ja AP-2), loma-asuntoalueilla (RA, RA-1 ja Rs), matkailupalvelujen alueilla (RM ja RM-1), lähipalvelujen alueilla (PL), julkisten palvelujen ja hallinnon alueella (PY) ja teollisuusalueella (TY).
M-alueille on asetettu MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Näiltä alueilta rakennusoikeus on siirretty kiinteistökohtaisesti tällä yleiskaavalla muodostuville AP- ja RA -alueille.

Kaavassa on osoitettu olemassa olevia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja 158 ja loma-asunnon rakennuspaikkoja 6. Uusia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja on osoitettu 109 ja loma-asunnon rakennuspaikkoja 3. Yhteensä rakennuspaikkoja kaava-alueella on 276.

Matkailupalvelujen alueita on osoitettu Olleronvaaran alueelle sekä olemassa olevia matkailualueita Kittiläntien ja Ounasjoen väliselle alueelle. RM-alueella rakennusoikeus on enintään 10% rakennuspaikan pinta-alasta. RM-1 alueilla rakennusoikeus on 5% rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 2000 k-m². PL-alueilla rakennusoikeus on 10% rakennuspaikan pinta-alasta. PY-alueilla rakennusoikeus on 10% rakennuspaikan pinta-alasta ja TY-alueilla 20 % rakennuspaikan pinta-alasta.

Edellä mainittujen rakentamisalueiden lisäksi kaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisia alueita (M, M-1 ja MU), maatalousalueita (MT), maisemallisesti arvokkaita paltoalueita (MA), retkeily- ja ulkoilualueita (VR), urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita (VU-1), virkistysalueita (V), yhdyskuntateknisen huollon alue (ET), suojaviheralueita (EV), venevalkama alue (LV), pysäköintialueita (LP) ja yleisen tien alueita (LT).

Kaavassa on osoitettu myös informatiiviset ja alueiden erityispiirteitä kuvaavat merkinnät, kuten luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet ja kohteet, kiinteät muinaisjäännökset sekä rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai kyläkuvallisesti arvokkaat alueet ja kohteet.

Aluevarausten ja kaavamerkintöjen tarkemmat kuvaukset on esitetty kaavaselostuksen sivuilla 68-74. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle 12.2.2018 päivätyn Nivankylä - Ylikylä osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä. Osayleiskaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin ELY-keskuksen, Lapin liiton, Museoviraston, Lapin maakuntamuseon, Paliskuntain yhdistyksen, Rovakaira Oy:n, Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n, ympäristölautakunnan, koulutuslautakunnan, perusturvalautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan lausunnot.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
  • Petteri Lampi, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano: kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi