Kaupunginhallitus, kokous 26.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Raportointi asiantuntijapalvelusta

ROIDno-2017-270

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti 25.10.2017 §118 hankkia toimeksiantona tilintarkastusta täydentävää asiantuntijapalvelua KMPG Julkishallinnon palvelut Oy:ltä tilintarkastussopimuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta pyysi asiantuntijalta yksityiskohtaisempaa tietoa sisäisestä laskentatoimesta sekä tietoa toimitilojen vuokrasopimuksista. Tiedon tarve painottuu tilaliikelaitokseen, sillä se on kaupungin toimitilaoperaattori (HS §33). Liikelaitoksella on merkittävät vuokratuotot, talousarviossa 2017 ne ovat yhteensä 21,6 milj. euroa. Tarkastuslautakunta tulee käyttämään tietoa arviointinsa tukena.

Lautakunta sai ennakkotietoa ja selvitystä valmistelussa olevasta raportista kokouksessaan 29.11.2017 §132. Raportin odotetaan valmistuvan lautakunnan 20.12.2017 pidettävään kokoukseen. Raportin esittelee kokoukselle KPMG Oy:n vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Tapio Raappana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee vastuullista tilintarkastajaa Tapio Raappanaa KMPG Julkishallinnon palvelut Oy:ltä hankitusta asiantuntijapalvelusta. Kokoukselle esiteltävä asiantuntijaraportti liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Esittelijän täydennetty päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastajan ”Kohdennetun tarkastuksen raportin – tilaliikelaitos” tiedoksi liikelaitoksen johtokunnalle ja KH:lle.

Tarkastuslautakunta pyytää 28.2.2018 mennessä KH:lta ja liikelaitoksen johtokunnalta lausunnon raportista huomioonotettavaksi valtuustolle annettavassa vuoden 2017 arviointikertomuksessa.

Päätös

Lautakunta päätti esitelijän ehdotuksen mukaisesti ja päätti merkitä tilintarkastajan asiantuntijaraportin pöytäkirjaan salaisena liitteenä. (JulkL 24§ 1mom 15k).

Sanna Luoma oli poissa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 12.14-12.25.

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta 20.12.2017 § 148 saattaa tilintarkastajan ”Kohdennetun tarkastuksen raportin – tilaliikelaitos” tiedoksi liikelaitoksen johtokunnalle ja kaupunginhallitukselle.

Tarkastuslautakunta pyytää 28.2.2018 mennessä KH:lta ja liikelaitoksen johtokunnalta lausunnon raportista huomioonotettavaksi valtuustolle annettavassa vuoden 2017 arviointikertomuksessa.

Johtokunta käsittelee omaa lausuntoaan 21.2.2018.

Kaupunginkamreeri Jussi Päkkilä:

Lausunto kohdennetun tarkastuksen TILA raportista:

Hallintosäännön mukaisesti tilaliikelaitoksen tehtävä on vastata toimitilojen vuokrauksesta kaupungille ja edelleen kaupungin eri toimintojen käyttöön. Kaupungin hallitus on päättänyt, että vuokrasopimukset laaditaan kaupunginhallituksen päättämiä vuokranmääritysohjeita noudattaen, joista kaupunginhallitus on päättänyt viimeksi vuonna 2017. Kaupunginhallitus on talousarvion täytäntöönpano ohjeissa vuodelle 2018 päättänyt, että toimitilainvestoinneissa tilaliikelaitos toimii tilaajana ja asiantuntijana ja voi laatia hankesuunnitelmat, joiden perusteella investointihanke toteutetaan joko Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy:n tai markkinoilla toimivien rakennuttajayhtiöiden kautta.

Tilaliikelaitos perustettiin kunnallisena liikelaitoksena vuonna 2007, ja tilaliikelaitokselle siirrettiin pääosa kaupungin rakennusomaisuudesta. Kunnalliselle liikelaitokselle voidaan antaa tehtävä, jota hoidetaan liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti, vaikka kyse ei ole varsinaisesta, edellä mainitut ehdot täyttävästä liiketoiminnasta. Tilaliikelaitoksen tulot perustuvat kaupungin yksiköiltä perittäviin vuokriin ja tähän perustuva talouden hallinta on ollut vaikeaa saada hallintaan. Vuokrajärjestelmää ei ole saatu täydellisesti käyttöön vieläkään. Näin ollen raportissa havaitut puutteet ovat pääosin perusteltuja. Kaupungin kokonaisuuden kannalta rakennusten talouden ongelmat eivät ole tulleet riittävästi esille, sillä alijäämäisten kiinteistöjen ongelmat on voitu kattaa toisten kiinteistöjen ylijäämillä. Lisäksi taloutta on korjattu vuokrasopimusten puuttuessa laskuttamalla eri syillä syntyneitä kuluja erikseen tilojen käyttäjiltä. Vuokrankorotuksia tai niiden puutetta on vaikea perustella, sillä tilaliikelaitoksen kokonaisliikevaihto ei ole laskenut vaikka kiinteistökanta on vähentynyt. Poistoaikojen lyhentäminen kirjanpitolain mukaiseksi olisi pitänyt nostaa vuokria eikä laskea kuten liikelaitos lausunnossaan toteaa. Talouden hallinnassa kaikkien kustannusten kohdistaminen kustannuspaikoille on kaupungin talousjärjestelmässä mahdollista (tabella) toisin kuin liikelaitoksen lausunnossa todetaan. Tilakustannukset ovatkin kohdistuneet osittain väärin eri toimialoille, konsernihallinnossa on pyritty nyt korjaamaan tilannetta kohdentamalla tilakustannukset käyttäjille oikein, jotta ne olisivat myös valtakunnallisissa vertailuissa esim. koulu- ja sotepalveluissa oikein.

Tilaliikelaitoksen rooli on muuttunut sen perustamisesta merkittävästi. Sillä merkittävä osa siirretystä rakennusomaisuudesta on poistunut tilaliikelaitoksen hallinnasta. Kaupunginvaltuusto on omistajapoliittisissa linjauksissa päättänyt, että Kaupungin tarvitsemien toimitilojen uudisrakentaminen ja merkittävät peruskorjaukset toteutetaan Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n toimesta. Kaupunki (tilaliikelaitos) ylläpitää ja vuokraa taseessaan olevat rakennukset ja realisoi tarpeettoman rakennusomaisuuden. Koska tilaliikelaitoksen tehtäviin ei kuulu tilojen vuokraaminen muille kuin kaupungin omille toiminnoille, on valmistelut sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevien rakennusten siirrosta Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:lle aloitettu ja tämä edelleen muuttaa tilaliikelaitoksen tilannetta entisestään.

Tilaliikelaitoksen roolia tulisikin hallinnollisena yksikkönä tarkastella uudelleen. Vaikka uudistetut vuokranmääritysperiaatteet saataisiin käyttöön, ei huonokuntoisten tilojen vajaasta käytöstä syntynyt ongelma poistu. Kun rakennusten vuokrat kohdennetaan oikein käyttäjille, on käymässä niin, että tilaliikelaitokselle jää merkittävästi tiloja, joista tilaliikelaitos ei saa vuokratuloja. Voi olla, että liikelaitos ei voi toimia enää liiketaloudellisin periaattein, koska siltä osin kuin vuokratulot eivät kata rakennusten ylläpito- ja pääomakuluja jää syntyvä alijäämä kattamatta.

Liikelaitoksen muuttaminen taseyksiköksi helpottaisi kiinteistötalouden hoitoa, sillä taseyksikön alijäämä voitaisiin hoitaa suoraan kaupungin vuosikatteesta. Lisäksi kaupunginhallituksella on suora päätösvalta rakennusomaisuuteen, jolle ei kaupungin yksiköillä ole käyttöä. Liikelaitoksen erillinen pankkitili voidaan lakkauttaa ja kaikki rahaliikenne voidaan hoitaa kaupunginhallituksen konsernitilin kautta. Sisäiset vuokrien laskenta on syytä keskittää hoitaa osana kaupungin keskitettyä laskentatointa. Sisäiset vuokrat voidaan kohdentaa käyttäjille kirjanpidollisesti talousarviossa ilman ulkoista rahaliikennettä. Taseyksikkö voi toimia suoraan kaupungin hallituksen alaisena nettobudjetoituna yksikkönä, jolloin rakennusomaisuutta koskevat kaikki päätökset voidaan tehdä heti kaupunginhallituksessa.

Luonnollisesti tämä keventäisi toimitiloihin kohdistuvaa hallintoa, mutta esim. kiinteistöhoidon ja isännöinnin tehtävät tulee jatkossakin hoitaa sen mukaan kuin tilatarvetta on joko omana toimintana tai ostopalveluna. Kaupunginhallituksen alaisuuteen pitäisi tällöin resursoida ammattitaitoinen kaupunkikonsernin kiinteistökehittämiseen keskittyvä johto. Pitkällä aikavälillä olisi järkevä keskittää kaikki kaupungin pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla hankitut toimitilat Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n hallintaan tai hankkia tarvittavat vuokratilat markkinoilta. Tämä lisäisi tilakustannusten läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta.  

Lausuntonaan kaupunginhallitus toteaa, että raportissa esiin tuodut korjausta vaativat asiat ovat pääosin perusteltuja ja vaativat toimenpiteitä. Koska liikelaitoksen tilanne on muuttunut merkittävästi aloittaa kaupunginhallitus valmistelut kaupunkikonsernin tilahallinnan järjestämiseksi yhdessä tilaliikelaitoksen kanssa siten, että tulevan valtuustokauden alusta kaupunginhallitus vastaa kaupungin taseessa olevasta rakennusomaisuudesta ja muut kaupungin toiminnoissa tarvittavat toimitilat ja ulos vuokrattavat tilat ovat Rovaseudun Markkinakiinteistöt konsernin taseessa. Tavoitteena on, että kaupungin rakennusten käyttöaste nousee, tarpeettomasta tilaomaisuudesta luovutaan. Lisäksi tavoite on, että tulevan valtuustokauden alusta rakennusomaisuuden hallinnassa työnjako Rovaniemi konsernissa on selkiytetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle liitteenä olevasta asiantuntijaraportista yllä olevan lausunnon ja toteaa, että raportissa esiin tuodut korjausta vaativat asiat ovat pääosin perusteltuja ja vaativat toimenpiteitä. Koska liikelaitoksen tilanne on muuttunut merkittävästi, aloittaa kaupunginhallitus valmistelut kaupunkikonsernin tilahallinnan järjestämiseksi yhdessä tilaliikelaitoksen kanssa siten, että tulevan valtuustokauden alusta kaupunginhallitus vastaa kaupungin taseessa olevasta rakennusomaisuudesta ja muut kaupungin toiminnoissa tarvittavat toimitilat ja ulos vuokrattavat tilat ovat Rovaseudun Markkinakiinteistöt konsernin taseessa. Tavoitteena on, että kaupungin rakennusten käyttöaste nousee, tarpeettomasta tilaomaisuudesta luovutaan. Lisäksi tavoite on, että tulevan valtuustokauden alusta rakennusomaisuuden hallinnassa työnjako Rovaniemi konsernissa on selkiytetty.

Päätös

Sanna Karhu esitti Kalervo Björkbackan, Sara Tuiskun, Juhani Juuruspolven, Terhi Suoraniemen, Matti Henttusen ja Anja Joensuun kannattamana, että kauapunginhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle liitteenä olevasta asiantuntijaraportista yllä olevan lausunnon ja toteaa, että raportissa esiin tuodut korjausta vaativat asiat ovat pääosin perusteltuja ja vaativat toimenpiteitä. Koska liikelaitoksen tilanne on muuttunut merkittävästi, aloittaa kaupunginhallitus valmistelut kaupunkikonsernin tilahallinnan järjestämiseksi. Tavoitteena on, että kaupungin rakennusten käyttöaste nousee, tarpeettomasta tilaomaisuudesta luovutaan. Lisäksi tavoite on, että tulevan valtuustokauden alusta rakennusomaisuuden hallinnassa työnjako Rovaniemi konsernissa on selkiytetty.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, liikelaitoksen johtokunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi