Kaupunginhallitus, kokous 26.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Viranhaltijoiden, lautakuntien ja johtokunnan päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • koulutuslautakunta 1.2.2018,​ pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 9.2.2018
  • konsernijaosto 6.2.2018,​ pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 14.2.2018
  • perusturvalautakunta 14.2.2018,​ pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 20.2.2018
  • liikelaitoksen johtokunta 21.2.2018,​ pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 22.2.2018
  • lupainsinööri lupatunnukset 16,​ 23,​ 26-​31,​ 33-​34,​ 37,​ 39-​42/2018 ajalla 29.1.-​15.2.2018

Kaupungingeodeetti
Maa-​alueen varaus-​,​ vuokraus-​ ja myyntipäätös:
§ 37 Vuokratun asuntotontin 11-​11357-​1 myynti Pöykkölässä,​ 20.02.2018
Maanhankinta-​ ja vaihtopäätös:
§ 36 Määräalan ostaminen tilaan Vainio 698-​409-​2-​25 kuuluvasta määräalasta 698-​409-​2-​25-​M601,​ 15.02.2018

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 26 Teknisten palvelujen talouspäällikön viransijaisuus,​ 11.02.2018
Muu päätös:
§ 28 Maaseudun mikro-​ ja pk-​yritysten kansainvälisten valmiuksien edistäminen-​hankkeen ohjausryhmän asettaminen,​ 17.02.2018
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 27 Kaupungintalon peruskorjaushankkeen tarve-​ ja hankesuunnitteluryhmän nimeäminen,​ 12.02.2018

Kaupunginlakimies
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Lakimiehen viran hoitaminen ajalla 1.2.2018-​31.12.2018,​ 12.02.2018

Paikkatietoinsinööri
Maa-​alueen varaus-​,​ vuokraus-​ ja myyntipäätös:
§ 17 Asuntotontin 8-​8215-​2 vuokraus / myynti,​ 07.02.2018
§ 18 Asuntotontin 6-​6091-​2 vuokraus,​ 07.02.2018
§ 19 Asuinrakennuspaikan no 15 vuokraus,​ 07.02.2018
§ 20 Asuinrakennuspaikan no 10 vuokraus,​ 07.02.2018
§ 21 Rakentamistöiden aloittamisajankohdan siirtäminen asuntotontilla 11-​11357-​3,​ 07.02.2018
§ 22 Rivitalotontin 6-​6094-​1 vuokraus / myynti ,​ 07.02.2018
§ 23 Rivitalotontin 6-​6090-​1 vuokraus / myynti,​ 07.02.2018
§ 24 Asuntotontin 8-​8217-​3 vuokraus / myynti Länsikankaalla,​ 16.02.2018
§ 25 Asuntotontin 10-​10157-​5 vuokraus / myynti Vennivaarassa,​ 16.02.2018
§ 26 Asuntotontin 8-​8219-​2 vuokraus / myynti Länsikankaalla,​ 19.02.2018

Toimialajohtaja Sivistyspalvelut
Hankintapäätös:
§ 15 Oppilaskalusteiden optiopäätös ajalle 1.6.2018 -​ 31.5.2020,​ 19.02.2018

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Maa-​alueen varaus-​,​ vuokraus-​ ja myyntipäätös:
§ 15 Teollisuustontin 9-​9062-​2 varaaminen,​ 06.02.2018
§ 16 Teollisuustontin 9-​9043-​2 päivittäminen ja jatkaminen,​ 08.02.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi
  • Liisa Ansala, liisa.ansala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että lautakuntien ja johtokunnan pöytäkirjat sekä teknisen toimialajohtajan,​ kaupungingeodeetin,​ paikkatietoinsinöörin ja kaupunginlakimiehen päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Muut edellä olevat viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 27.2.-​20.3.2018 kaupungin kirjaamossa,​ Hallituskatu 7,​ 2. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi