Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 437 Kiela 2 (Rovakatu 2-6) kilpailuttaminen

ROIDno-2019-3556

Valmistelija

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 25.11.2019 § päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi asian Tontinvuokrauskilpailu Kiela 2 os. Rovakatu 2-6. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupunginhallitus pitää 27.11.2019 jatkokokouksen, jossa asia käsitellään.

YIT on maanantaina 22.11.2019 kaupunginhallituksen jäsenille lähettämässään kirjelmässä esittänyt, että kaupunki keskeyttää Kiela 2 (Rovakatu 2-6) kilpailuttamisen ja että tontista tulee neuvotella YIT:n kanssa (oheismateriaalina).

Yhteistoimintasopimuksen kohdassa 4 todetaan selvästi, että sopimus koskee vain tonttia 1-33-10 ja Maakuntakadun katualuetta. Kohdassa 6.17 todetaan, että sopimus lainvoimaiseksi tultuaan korvaa kokonaisuudessaan 3.9.2007 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen, jonka voimassaolo samalla todetaan päättyneeksi.

Kilpailutuksen kohteena oleva alue kattaa korttelin 34 lisäksi vanhan maalaiskunnan kunnantalon (Rovakatu 2). Viimeksi mainitusta kaavasta kaupunginvaltuusto päätti 20.5.2019. Kaava on lainvoimainen.

YIT:n edustajat ovat jo aiemmin esittäneet kaupungin viranhaltijajohdolle (kaupunginjohtaja Lotvonen, toimialajohtaja Anttila), että tontti tuilisi luovuttaa suoraan YIT:n toteutettavaksi. Kaupungin edustajat ovat kuitenkin todenneet, että siihen ei ole sopimuksellista perustetta olemassa.

Kortteli 34 ja Rovakatu 2  ovat kaupungin maa-aluetta ja niiden kaavoituksesta ja kustannuksista on vastannut kaupunki (tekninen toimiala). Hyväksytyissä kaavoissa on kaavamääräykset ja rakennustapaohjeet, jonka mukaan rakentamisen tulee tapahtua.

Ennen rakennusluvan myöntämistä hanke käsitellään kaupunkikuvatyöryhmässä ja katselmusmiesten kokouksessa. Muiden laatukriteerien asettaminen kilpailutuksessa on vaikeaa ja miltei mahdotonta.

Kun kaava laillistuu ja on täytäntöön pantavissa se kilpailutetaan mahdollisimman nopeasti (vuokraus/myynti). Keskusta-alueella pääasiassa suositaan vuokrausta ja muilla alueilla myyntiä. Viranhaltijapäätöksiä ei ole ollut tapana tehdä tämän tyyppisissä kilpailutuksissa.

Kaupunginhallitus päättää kerrostalojen tarjouskilpailun tuloksista, joten sillä on myös oikeus päättää kilpailun keskeytyksistä. Tarjouspyynnössä on lisäksi maininta, että kaupungilla on oikeus hylätä tarjoukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että Kiela 2 (Rovakatu 2-6) kilpailutusta tontin vuokraamisesta ei ole perustetta keskeyttää.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa toimialajohtaja Martti Anttilaa sekä kaupunginlakimies Ville Vitikkaa.

Anja Joensuu esitti Juhani Juuruspolven, Terhi Heikkilän, Hannu Ovaskaisen, Esko-Juhani Tennilän ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että kilpailutus keskeytetään ja kilpailukriteerit tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Joensuun esityksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

YIT 

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.