Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 286 C21 kaupunkien edunvalvontasuunnitelma

ROIDno-2019-2649

Valmistelija

  • Jukka Kujala, elinvoimajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

C21-kaupunginjohtajat muodostavat pysyvän verkoston vahvistamaan kaupunkipoliittista keskustelua ja edunvalvontaa.

Kaupunkipoliittisen agendan kehittämiseksi ja isojen kaupunkien yhteisten tavoitteiden määrittämiseksi tarvitaan  erilaisia kaupunkipolitiikan foorumeita, kaupunkitutkimusta ja edunvalvontaa. Maan suurimpien kaupunkien (C21) kaupunginjohtajat ovat tässä tarkoituksessa päättäneet perustaa pysyvän ja ryhtyä kokoontumaan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa.

C21 kaupunginjohtajien kokouksessa 11.6.2019 on sovittu, että seuraavaan kokoukseen mennessä laaditaan luonnos verkoston edunvalvontasuunnitelmaksi. Tarkoitus on tunnistaa keskeiset  yhteistä edunvalvontaa ja vaikuttamista edellyttävät hallitusohjelman kirjaukset, määritellä yhteisen edunvalvonnan tavoitteet näistä koskien sekä vaikuttamisessa ja edunvalvonnassa hyödynnettävät keinot ja tavat. Luonnos edusvalvontasuunnitelmaksi on liitteenä.

Edunvalvontajohtaja osallistuu C21-kaupunginjohtajien kokouksen valmistelusihteeristön työskentelyyn. Elinvoimajohtaja esittää, että kaupunginhallitus käy läpi luonnoksen C21-kaupunginjohtajien yhteisestä edunvalvontasuunnitelmasta ja ottaa kantaa luonnoksen priorisointiin, tavoitteisiin, jatkotyöhön ja konkreettisiin edunvalvonnan keinoihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus käy keskustelun ja evästää kaupunginjohtajaa jatkotyötä varten.

Päätös

Kaupunginhallitus kävi evästyskeskustelun asiasta ja saattoi evästyksen kaupunginjohtajalle tiedoksi.

Sanna Luoma poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.01 ja Päivi Alaoja saapui klo 17.01.

Tiedoksi

Jukka Kujala, Esko Lotvonen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi