Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 283 Eroaminen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä / Impiö

ROIDno-2017-475

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Ville Impiö on 22.8.2019 kirjaamoon lähettämällään sähköpostilla pyytänyt eroa koulutuslautakunnan varajäsenyydestä perusteena muutto toiselle paikkakunnalle.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 4 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Käräjäoikeuden lautamiehistä  annetun  lain (2016/675)  3 §:n  mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Käräjäoikeuksien kokoonpano uudistui 1.1.2009 alkaen. Lautamieskokoonpanossa käsiteltävien asioiden lukumäärä väheni merkittävästi uudistuksen myötä. Oikeusministeriö on  vahvistanut lautamiesten lukumääräksi Rovaniemen kaupungin osalta 18.

Kaupunginvaltuusto on valinnut 12.6.2017 § 83 ja 11.12.2017 § 152 18 käräjäoikeuden lautamiestä toimikaudelle 1.6.2017- 31.5.2021.

j Tero Marttinen Kokoomus
j Piia Hanni Kokoomus
j Merja Vilmilä Kokoomus
j Tarja Hänninen Kokoomus
j Ari Jauhojärvi SDP
j Jouko Juotasniemi SDP
j Irmeli Ahola-​Tuisku SDP
j Ritva Kilpiö SDP
j Merja Mäntyniemi Keskusta
j Sari Arponen Keskusta
j Pirjo Kumpula Keskusta
j Ville Impiö Keskusta
j Artturi Hakkarainen Keskusta
j Jari Lilja KD
j Pertti Sääskilahti PS
j Törmänen Jarmo Vas.
j Välimäki Sanna Vas.
j Tenka Issakainen Vihreät

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  1. myöntää Ville Impiölle eron käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä 9.9.2019 alkaen
  2. ja valitsee uuden käräjäoikeuden lautamiehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi