Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 284 Eroaminen kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä / Rantala

ROIDno-2017-2272

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Ari Rantala pyytää 20.8.2019 saapuneella sähköpostilla eroa kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävistä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Uskottujen miesten vaalikelpoisuudesta on voimassa,  mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Kaupunginvaltuuston on 12.6.2017 § 84 ja 18.9.2017 § 99 valinnut kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi seuraavat henkilöt:

j Jussi Nikula SDP
j Milla Asikainen SDP
j Juha-​Matti Herva Keskusta
j Raija Kivilahti Keskusta
j Mikko Lindroos Keskusta
j Kalle Kenttälä KD
j Ari Rantala PS
j Jarmo Törmänen Vas.
j Ville Ritola Vihreät
j Matti Henttunen Kokoomus
j Tero Marttinen Kokoomus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​ että

  1. valtuusto myöntää Ari Rantalle ero kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä 9.9.2019 alkaen ja
  2. valtuusto valitsee uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen 31.5.2021 päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi