Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 280 Kaari-hanke / Sosiaali-ja terveydenhuollon asiakas-ja potilastietojärjestelmien uudistaminen

ROIDno-2019-2227

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
Harri Ihalainen, tietohallintojohtaja, harri.ihalainen@rovaniemi.fi
Anne-Lea Heikkinen, laatu- ja järjestelmäpäällikkö, anne-lea.heikkinen@rovaniemi.fi
Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirien omistama valtakunnallinen ICT-yhtiö UNA Oy on käynnistämässä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamista Kaari-hankkeessa. Kaari-hankinnalla tavoitellaan sairaanhoitopiirin alueella yhtenäistä ja sosiaali- ja terveydenhuollon kattavaa asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuutta (APTJ), joka harmonisoi ja tarvittavilta osin korvaa nykyiset osaltaan vanhentuneet, käytettävyydeltään heikot tai hitaasti kehittyvät järjestelmät. Una Oy:n APTJ-hankinnan valmisteluyhteistyössä mukana olevien osallistujien väestöpohja on n. 3,4 miljoonaa.

LSHP on sitoutunut Kaari-hankkeen kilpailutuksen valmisteluun LSHP:n hallituksen 20.2.2019 päätöksellä. Yhteistyössä UNA Oy:n kanssa ollaan lisäksi laajentamassa erikoissairaanhoidon ESKO potilaskertomusjärjestelmää perusterveydenhuollon käyttöön. ESKO on käytössä mm. Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä.

Lapin sairaanhoitopiiri on lähettänyt Rovaniemen kaupungin kirjaamoon 28.6.2019 viestin, jossa LSHP:n alueen kuntia ja sote-kuntayhtymiä pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa Kaari-hankkeeseen mukaan lähtemisestä 6.9.2019 mennessä. Yhteistyösopimus pyydetään allekirjoittamaan 30.9.2019 mennessä.

Perusturvan toimiala:

Sairaanhoitopiirien omistaman valtakunnallisen ICT-yhtiön UNA Oy:n Kaari-hanketta on esitelty Rovaniemen kaupungille 11.4.2019. Hankkeesta on neuvoteltu kaupungin strategisen hallinnon ja perusturvan toimialan kesken 12.6. ja 31.7.2019 sekä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa 26.6.2019. Neuvottelujen edetessä on todettu, ettei Rovaniemen kaupunki voi annetun aikataulun puitteissa sitoutua näin mittavaan hankkeeseen. Sitoutuminen vaatii perusteellista perehtymistä asiaan ja kaupungin  omaa tarkkaa valmistelua talouden ja resursoinnin näkökulmasta.

Valmistelussa on huomioitava, että Rovaniemen kaupungissa on päätetty toteuttaa vuosina 2019-2020 asiakas- ja potilastietojärjestelmän Effica Lifecaren päivitys. Lifecare-päivityksen kustannusvaikutus kaupungille vuonna 2019 noin 300 000 ja vuonna 2020 noin 300 000 euroa. Lisäksi on huomioitava, että sosiaalihuollon asiakastiedon siirtäminen Kanta-arkistoon on alkamassa Rovaniemen kaupungissa. Asiakastiedon Kantaan siirtäminen on lakisääteinen, kansallisten määräysten ja ohjeiden mukainen tehtävä. Kaupungin resursseja on näin sidottuna merkittävästi jo päätettyihin ICT-hankkeisiin.

Valmistelijoiden esitys:

Perusturvalautakunta päättää osaltaan ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että

- Rovaniemen kaupunki ei voi annetun aikataulun puitteissa sitoutua näin mittavaan hankkeeseen, vaan Kaari-hankkeen selvittelyä ja neuvotteluja tulee jatkaa kaupungin talouden ja resursoinnin näkökulmasta sairaanhoitopiirin kanssa

- tietohallintojohtaja, perusturvan toimialajohtaja ja hallintoylilääkäri valtuutetaan neuvottelemaan ja valmistelemaan esitys Kaari-hankkeesta perusturvalautakunnan ja edelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää osaltaan ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että

- Rovaniemen kaupunki ei voi annetun aikataulun puitteissa sitoutua näin mittavaan hankkeeseen, vaan Kaari-hankkeen selvittelyä ja neuvotteluja tulee jatkaa kaupungin talouden ja resursoinnin näkökulmasta sairaanhoitopiirin kanssa

- tietohallintojohtaja, perusturvan toimialajohtaja ja hallintoylilääkäri valtuutetaan neuvottelemaan ja valmistelemaan esitys Kaari-hankkeesta perusturvalautakunnan ja edelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Päätös

Matti Torvinen poistui klo 16:45 tämän asian päätöksenteon aikana. 

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen. 

Valmistelija

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Harri Ihalainen, tietohallintojohtaja, harri.ihalainen@rovaniemi.fi
  • Anne-Lea Heikkinen, laatu- ja järjestelmäpäällikkö, anne-lea.heikkinen@rovaniemi.fi
  • Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan 14.8.2019 § 114 esityksen lausunnoksi ja toimittaa sen lausuntonaan edelleen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 6.9.2019 mennessä kirjaamo@lshp.fi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi