Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 281 Kuntien rooli palveluntuottajina / vastaus kysely

ROIDno-2019-2529

Valmistelija

  • Riitta Erola, kehitysjohtaja, riitta.erola@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalvelujen (sekä pelastustoimen) järjestämisvastuu kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille, maakunnille. Hallitusohjelman linjausten mukaan maakunnat toimivat itse myös tuottajina ja tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen sekä kolmas sektori toimivat täydentävinä palvelujen tuottajina. Kuntien rooli toimia palvelujen tuottajina ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta, joka laaditaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Kyselynä toteutettava esiselvitys on osa tätä selvitystä.

Kysely on esiselvitys kuntien näkemyksistä kuntien roolista toimia sote­-palvelujen tuottajana, joko itsenäisenä tai osana julkista / maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvaa sote­-palvelujärjestelmää. Selvitysprosessin aikana kuntia tullaan tämän esiselvityksen lisäksi kuulemaan syksyn aikana erikseen määriteltävällä tavalla.

Kyselyyn vastataan webropol-linkin kautta. Vastausaikaa on 30.8.2019 klo 16.15 saakka, vastausaikaa on jatkettu 13.9.2019 klo 12.00 asti. 

Valmistelijoiden esitys:

Perusturvalautakunta hyväksyy puolestaan valmistellun vastauksen kuntien roolista toimia sote-palveluiden tuottajana ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Toimialajohtajan esitys perusturvalautakunnalle:

Perusturvalautakunta hyväksyy puolestaan valmistellun vastauksen kuntien roolista toimia sote-palveluiden tuottajana ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Perusturvalautakunta 28.8.2019 § 125 päätti yksimielisesti, että vastausliitettä korjataan palvelualueiden kanssa ja korjattu liite toimitetaan kaupunginhallituksen esitykseen.

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Palvelualueiden kanssa korjattu vastausliite on liitteenä 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vastauksen kuntien roolista toimia sote-palveluiden tuottajana liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

STM webropol-linkin kautta 13.9.2019 klo 12.00 mennessä. 

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi